Hem

Kontaktuppgifter

Frågor och svar till följd av det indragna assistanstillståndet

Den 31 januari fick vi besked om att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva personlig assistans. Vi tycker detta är djupt orättvist och felaktigt både för våra kunder och anställda. Här svarar vi på frågor om den uppkomna situationen. Om du inte hittar svar på din fråga här är du välkommen att kontakta oss direkt.

 1. IVO:s beslut baseras på tre delar:


  Återkravsärenden
  Det handlar om 27 återkravsärenden under de senaste 15 åren, 22 av dem har Försäkringskassan riktat mot Humana Assistans och fem mot kund eller god man. Vad är då ett återkrav – är det fusk? Nej det handlar om kunder vars beslut om assistans ifrågasätts, i vissa fall 15 år gamla beslut. Varje beslut föregås av läkarbedömning och tas av Försäkringskassan. Det ligger inte i vårt uppdrag att bedöma utan det är ett ansvar för Försäkringskassan, vilket vi påtalade på DN Debatt i höstas. Viktigt att ha i åtanke är att 27 återkrav, varav enbart två har vunnit laga kraft, skall ställas emot en verksamhet med 2 000 kunder och 11 000 anställda – under 15 år. Det är några enstaka promille av vår verksamhet. Vi är de första att anse att regler och lagar skall följas, men i en så pass stor verksamhet som vår kommer fel att begås. Det hela blir än mer märkligt utifrån att majoriteten av ärendena fortfarande är pågående och vi har vunnit flera av dem i en första instans. I slutänden har vi god tro för att vi kommer att få bifall för merparten av dem.

  Ansvar gällande utländsk arbetskraft
  De senaste tre åren har det hänt vid tre tillfällen någon av våra 11 000 anställda saknat arbetstillstånd. Alla tre har varit på plats i Sverige hos andra arbetsgivare eller för studier. Så fort vi fått kunskap om att dessa personer saknat arbetstillstånd så har vi agerat och tagit vårt ansvar, i ett av fallen hann personen inte ens bli anställd. Humana har som policy att inte anställa personer där det krävs arbetstillstånd och har därför av förklarliga skäl ingen rutin för detta. IVO skriver själva i sitt beslut att det inte handlar om arbetsexploatering eller några oegentligheter.

  Upplevelsen av tidigare icke verkställda IVO-beslut
  Sedan 2018 har IVO följt upp fyra ärenden där IVO har utrett brister i vår verksamhet. IVO har i alla dessa ärenden godtagit de åtgärder som Humana assistans har vidtagit och sedan avslutat ärendena.

  Att det uppstår brister i en verksamhet är naturligt. Det viktiga är att brister analyseras och åtgärdas. Det är också det som Humana Assistans har gjort. Trots att IVO har stängt sin granskning av de aktuella ärendena har Humana Assistans fortsatt att vidta ytterligare åtgärder för att säkra kvaliteten i verksamheten. För oss är det en självklar del av vårt kvalitetsarbete. IVO:s agerande antyder att det inte över huvud taget får förekomma brister i en verksamhet vilket skulle göra det omöjligt att bedriva personlig assistans.

 2. Vi ska inom de närmaste dagarna att överklaga IVO:s beslut till förvaltningsrätten och yrka på inhibition. Inhibition betyder att domstolen beslutar att tillfälligt stoppa IVO:s beslut och att Humana Assistans kan fortsätta att bedriva verksamhet som vanligt i avvaktan på dom. Inhibition ska beslutas “skyndsamt” och besked bör komma inom en dryg vecka. 

   

 3. Inhibition betyder att domstolen stoppar IVO:s beslut under tiden som målet ligger i domstol. 

 4. För oss är det inte ovanligt att vi har en löpande dialog med IVO om saker som händer i vår verksamhet, det hör till vardagen. Vi välkomnar granskning och tycker att det är något viktigt.

 5. Humana har inte fuskat med assistansersättning. Det som har inträffat är sammanfattningsvis följande:

  1. Två av Humanas kunder har överdrivit sina hjälpbehov. De har erkänt detta och Försäkringskassan har beslutat att dra in deras assistansersättning. Försäkringskassan har i det ena fallet beslutat att personen själv (det vill säga inte Humana) ska återbetala den assistansersättning som felaktigt betalats ut. I det andra fallet har Försäkringskassan inte fattat något beslut om återbetalning.

  2. En personlig assistent som också är anhörig till kunden har attesterat tid som hen inte har utfört. Assistansen har istället utförts av en annan anhörig. Assistenten har erkänt det inträffade. Försäkringskassan har beslutat att det är Humana som ska återbetala assistansersättning för all tid som den personliga assistenten har attesterat. Dvs. även den tid som assistenten rent faktiskt har utfört. Humana har överklagat Försäkringskassans beslut och målet är inte avgjort.

  3. Försäkringskassan anser att några av Humanas kunder har överdrivit sina hjälpbehov och att Humana borde ha insett att så var fallet. Försäkringskassan har därför beslutat att Humana ska återbetala assistansersättning. Humana har överklagat beslutet och förvaltningsrätten har beslutat om inhibition. Inhibition betyder att Försäkringskassans beslut inte gäller under tiden som målet prövas av domstolen.

  4. Några assistenter som också är anhöriga till kunden har bytt arbetspass med varandra utan att ändra i tidrapporten. Det innebär att alla tre assistenters tidrapporter innehåller felaktigheter. Den sammanlagda utförda assistansen är emellertid korrekt. Försäkringskassan anser att Humana ska återbetala assistansersättningen eftersom det är fel person som attesterat tiden. Humana har överklagat Försäkringskassans beslut och målet är inte ännu avgjort.

  IVO anser att trots att det inte är Humana Assistans som har agerat felaktigt, och trots att det i de flesta fallen inte ens är säkert att Försäkringskassans beslut är korrekta, så räcker det med blotta misstanken att något varit fel för att Humana Assistans inte längre ska få bedriva personlig assistans.

  Vi tycker att det är orimligt och vi kommer att överklaga IVO:s beslut.

 6. Det är inte tillåtet att bedriva verksamhet med personlig assistans utan ett giltigt tillstånd. Om IVO:s beslut inte ändras är det i första hand kommunerna som har det yttersta ansvaret för att assistanskunderna får sina behov tillgodosedda.

 7. Vi har nolltolerans mot fusk och det är tack och lov ovanligt hos oss även om vi vet att det inträffat vid några få tillfällen. När det har skett har vi hjälpt Försäkringskassan i deras utredning. Vi anser att det är viktigt att det är den som har gjort fel som tar konsekvenserna av sitt agerande. Om en person har fuskat med assistansen är det den personen och inte Humana som ska betala tillbaka. Försäkringskassan vill emellertid att det är Humana som ska betala och inte den som har fuskat. Det tycker vi är fel. Vi har överklagat till domstol och i så gott som alla fall tycker domstolen som vi.

  De flesta återkrav som vi har fått till Humana handlar dock inte om att det är någon som har fuskat. Det är Försäkringskassan som i efterhand har skärpt sin syn på vad som ska ge rätt till personlig assistans. Det handlar om kunder som har haft personlig assistans i jättemånga år. Ofta 15–20 år och där Försäkringskassan omprövat och beviljat fortsatt assistans vid flera tillfällen. Nu har myndigheten ändrat sig och tycker att de tidigare besluten var fel.

  Vi håller inte med. Vi anser att både vi och våra kunder ska kunna förlita sig på att det beslut som Försäkringskassan fattat om rätt till assistans inte kan ändras i efterhand. Vi har inte fuskat med någon assistans.

 8. Det kan ta upp till ett år, men det kan också gå på några månader. Det går inte att ge ett säkert svar eftersom det är domstolen som bestämmer.

 9. Egentligen ingenting i avvaktan på att ärendet tas upp i rätten. Saker och ting fungerar precis som vanligt.

 10. Om vi inte får inhibition kommer IVO:s beslut att gälla. Då kommer vi inte att få bedriva personlig assistans och vara tvungna att avveckla verksamheten. Skulle vi hamna i detta läge kommer vi att vidta de rättsliga åtgärderna som är möjliga och driva ärendet vidare till Europadomstolen. Det kommer dock ta tid, troligtvis flera år, och under den perioden får vi inte bedriva verksamhet.

 11. Alla kunder fortsätter ha sin assistansersättning. Att Humana fått indraget tillstånd påverkar inte kundernas assistansbeslut. Försäkringskassan ska inte utbetala någon ersättning till den som anlitar ett bolag utan tillstånd. Det finns emellertid en omställningsperiod på upp till 14 dagar om anordnaren får indraget tillstånd.

 12. Tyvärr finns lagliga hinder för Humana att föra dessa medel vidare från vår verksamhet till en annan anordnare. Detta grundar sig i skattelagstiftningen och är inget som Humana råder över. Skulle situationen bli en sådan att inhibition av IVO:s beslut inte skulle beviljas kommer medlen användas till uppsägningslöner i avvecklingen av verksamheten. Beviljas inhibition påverkas inte våra kunder.

 13. Det finns ingen anledning att känna oro för det, så arbetar inte Försäkringskassan.

 14. Under de senaste två åren har flera bolag hamnat i en liknande situation. Det finns både exempel på bolag som förlorat tillståndet, fått tillbaka tillståndet eller där det pågår en rättslig prövning.

 15. Beslutet innebär att Humana Assistans kan driva verksamheten vidare tills beslut har fattats i förvaltningsrätten. Muntlig förhandling sker 25-26 maj. Oavsett om Humana eller IVO vinner i förvaltningsdomstolen så lär domen överklagas.