Hem

Kontaktuppgifter

Vad grundar sig det indragna tillståndet på?

IVO:s beslut baseras på tre delar:


Återkravsärenden
Det handlar om 27 återkravsärenden under de senaste 15 åren, 22 av dem har Försäkringskassan riktat mot Humana Assistans och fem mot kund eller god man. Vad är då ett återkrav – är det fusk? Nej det handlar om kunder vars beslut om assistans ifrågasätts, i vissa fall 15 år gamla beslut. Varje beslut föregås av läkarbedömning och tas av Försäkringskassan. Det ligger inte i vårt uppdrag att bedöma utan det är ett ansvar för Försäkringskassan, vilket vi påtalade på DN Debatt i höstas. Viktigt att ha i åtanke är att 27 återkrav, varav enbart två har vunnit laga kraft, skall ställas emot en verksamhet med 2 000 kunder och 11 000 anställda – under 15 år. Det är några enstaka promille av vår verksamhet. Vi är de första att anse att regler och lagar skall följas, men i en så pass stor verksamhet som vår kommer fel att begås. Det hela blir än mer märkligt utifrån att majoriteten av ärendena fortfarande är pågående och vi har vunnit flera av dem i en första instans. I slutänden har vi god tro för att vi kommer att få bifall för merparten av dem.

Ansvar gällande utländsk arbetskraft
De senaste tre åren har det hänt vid tre tillfällen någon av våra 11 000 anställda saknat arbetstillstånd. Alla tre har varit på plats i Sverige hos andra arbetsgivare eller för studier. Så fort vi fått kunskap om att dessa personer saknat arbetstillstånd så har vi agerat och tagit vårt ansvar, i ett av fallen hann personen inte ens bli anställd. Humana har som policy att inte anställa personer där det krävs arbetstillstånd och har därför av förklarliga skäl ingen rutin för detta. IVO skriver själva i sitt beslut att det inte handlar om arbetsexploatering eller några oegentligheter.

Upplevelsen av tidigare icke verkställda IVO-beslut
Sedan 2018 har IVO följt upp fyra ärenden där IVO har utrett brister i vår verksamhet. IVO har i alla dessa ärenden godtagit de åtgärder som Humana assistans har vidtagit och sedan avslutat ärendena.

Att det uppstår brister i en verksamhet är naturligt. Det viktiga är att brister analyseras och åtgärdas. Det är också det som Humana Assistans har gjort. Trots att IVO har stängt sin granskning av de aktuella ärendena har Humana Assistans fortsatt att vidta ytterligare åtgärder för att säkra kvaliteten i verksamheten. För oss är det en självklar del av vårt kvalitetsarbete. IVO:s agerande antyder att det inte över huvud taget får förekomma brister i en verksamhet vilket skulle göra det omöjligt att bedriva personlig assistans.