Hem

Kontaktuppgifter

Mindre risk sedan 1 april att ansöka om fler timmar

Publicerad: 2018-04-06

I höstas meddelade Försäkringskassan plötsligt. Att man återigen skulle tolka en dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Mycket mer restriktivt än vad som faktiskt framgick av själva domen.

Inte ens det faktum att en domare från Högsta förvaltningsdomstolen. I media förklarade att det som Försäkringskassan vägde in i sin tolkning. Inte ingick i det som domstolen tagit ställning till. Fick Försäkringskassan att ändra inställning.

Försäkringskassan vidhöll att tolkningen var korrekt. De informerade Regeringen att den nya tolkningen skulle medföra svåröverskådliga konsekvenser. För personer med behov av personlig assistans. Deras anhöriga och för Sveriges kommuner som skulle behöva gå in med insatser. När personer inte längre skulle ha rätt till personlig assistans.

Försäkringskassans (felaktiga) tolkning föranledde Regeringen att föreslå ett antal lagändringar och den 1 april trädde några av dem i kraft.

  1. Tvåårsomprövningarna stoppas tillfälligt.
    Försäkringskassan ska bara ompröva rätten till assistansersättning vid väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den assistansberättigade. Den assistansberättigade ska alltså inte riskera att få minskad eller indragen assistans. På grund av att Försäkringskassan på eget initiativ börjar tillämpa lagstiftningen på ett nytt sätt. Syftet är att tvåårsomprövningarna ska återinföras. Vid en senare tidpunkt i samband med andra lagändringar. Utifrån de förslag som LSS-utredningen förväntas presentera i oktober 2018.

  2. Väntetid och beredskap återinförs som assistansgrundande hjälpbehov.

  3. Tid mellan aktiva insatser vid aktiviteter utanför hemmet. 
    När assistansen är en förutsättning för att aktiviteten ska kunna genomföras återinförs som assistansgrundande behov.

Lagändringarna innebär att en ansökan om utökad assistans. På grund av att hjälpbehovet blivit större. Inte längre är förknippat med en risk att i praktiken få ett mindre beslut än tidigare. Det är bra att den risken nu är undanröjd. Lagändringarna har emellertid ingen effekt för alla. De som under de senaste åren fått sina assistansbeslut minskade eller indragna. Lagändringarna har inte heller någon effekt för alla de personer som ansöker om personlig assistans. Som får avslag på grund av att Försäkringskassan tolkar rätten till assistans alltmer restriktivt. För att rätten till personlig assistans ska återupprättas. Krävs nya och uppdaterade direktiv till LSS-utredningen som tar sin utgångspunkt i alla människors lika värde. Där människor med funktionsnedsättning begränsas. Av samma saker som för människor utan funktionsnedsättning. Men begränsningar som beror på funktionsnedsättningen, i möjligaste mån med hjälp av lagens insatser, kan avhjälpas.