Hem

Kontaktuppgifter

Sammanfattning av dagsläget personlig assistans

Publicerad: 2018-05-04

Humanas chefsjurist sammanfattar läget just nu i några punkter. Hör av dig om du har frågor.

Stopp för omprövningar

Det har blivit allt vanligare att personer som har beslut om assistansersättning vid en omprövning får sitt beslut helt eller delvis indraget trots att personen har samma, eller ibland större, hjälpbehov. Försäkringskassan har motiverat detta med att det kommit ny praxis från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD). Hösten 2017 skickade Försäkringskassan en skrivelse till Regeringen där man informerade om att Försäkringskassan avsåg att tolka ytterligare en dom från HFD väldigt strikt och att det skulle få svåröverskådliga konsekvenser för personer med behov av personlig assistans, deras anhöriga, assistansanordnare och kommuner. Med hänvisning till konsekvenserna av HFD:s domar från år 2009 och framåt föreslog Regeringen ett stopp för samtliga omprövningar och den tillfälliga lagen gäller från och med den 1 april 2018.

Lagen gäller endast personer som har beslut om statlig assistansersättning från Försäkringskassan. Den som har sitt beslut från kommunen kan fortfarande få sitt beslut omprövat. Lagen innebär att Försäkringskassan bara får ompröva beslut till den enskildes nackdel om hjälpbehovet väsentligen har ändrats. Det ändrade hjälpbehovet ska vara kopplat till den assistansberättigade personen. Ny praxis eller ny tillämpning hos myndigheterna är alltså inte en väsentlig förändring.

Tidigare har en person som blivit sämre och behöver mer hjälp i praktiken riskerat att få sitt assistansbeslut helt eller delvis indraget. Den risken är nu så gott som undanröjd. Stoppet för omprövningar är tillfälligt och kommer att upphävas när LSS-utredningen är klar och ny lag stiftas. Det kommer emellertid att dröja och ny lagstiftning är tidigast på plats under år 2019, men vi kan få vänta längre än så.

Sondmatning och annan egenvård

Fredagen den 13 april kom domen vi så länge väntat på. HFD meddelade att egenvård som avser något av de grundläggande behoven kan beaktas som grundläggande behov. Detta innebär att egenvård i form av sondmatning kan vara ett grundläggande behov. Alla åtgärder kring sondmatningen är emellertid inte grundläggande behov. Att ställa i ordning före och efter hör till de övriga behoven precis som att duka av och på är övrigt behov om man äter via munnen. Det kommer även sannolikt att bedömas olika om sondmatning sker automatisk via pump eller via handspruta.

Egenvård är inte bara sondmatning. Det kan också handla om till exempel urinkateter eller olika former av stomier. Egenvårdsinsatser som avser kateter och stomi är också grundläggande behov eftersom insatserna är kopplade till det grundläggande behovet hygien.

Under de senaste åren har många personer fått helt eller delvis indraget beslut om assistansersättning på grund av att deras hjälpbehov inte längre har bedömts som grundläggande behov. Domen från HFD innebär inte att de per automatik får tillbaka sin assistans. För att få tillbaka sin assistans måste man ansöka på nytt. Humanas jurister inventerar vilka kunder som fått helt eller delvis indragen assistans de senaste åren och hjälper dem som behöver det med att ansöka på nytt.

Förhöjt timbelopp

Vi har en del kunder som har förhöjt timbelopp. Tidigare kunde man periodisera ut kostnaderna över avräkningsperioden och reglera i samband med slutavräkningen. I och med att man införde efterskottsbetalning med månatlig redovisning innebar det problem med redovisningen och ersättningen för de förhöjda timbeloppen. Regeringen har föreslagit lagändring som möjliggör att kostnaderna åter kan fördelas ut över avräkningsperioden. Den nya lagen föreslås träda ikraft den 1 juli 2018. Den som vill läsa förarbetena kan googla prop. 2017/18:175 J

LSS-utredningen

Regeringen har tillsatt en Statlig Offentlig Utredning (SOU) som ska se över hela LSS. Stort fokus ligger på assistansen och i de ursprungliga direktiven fick utredningen i uppdrag att spara på den personliga assistansen. Den 30 april meddelade Regeringen att besparingskraven nu tas bort ur direktiven. Utredningen ska föreslå förändringar inom LSS och personlig assistans inom kostnadsramen. Vilken kostnadsram som gäller är emellertid oklart. Är det den ram som fanns när utredningen startade, den ram som vi har nu eller den ram som Regeringen har budgeterat för i den nyligen inlämnade vårpropositionen? Tidigare sa man att utredningen ska vara klar den 1 oktober 2018. Nu har utredningen fått förlängd tid och ska vara klar den 15 december 2018. Humana Assistans är representerade i en av utredningens referensgrupper. Förhoppningsvis ger de nya direktiven möjlighet att lägga större fokus på kvalitet i det fortsatta arbetet.

Personer som fått helt eller delvis indragen assistans eller som söker assistans för första gången

De senaste siffrorna från Försäkringskassan visar att nästan 9 av 10 som ansöker om personlig assistans för första gången nu får avslag. Det beror på att Försäkringskassan tolkar bestämmelserna om såväl grundläggande som övriga behov mycket snävare nu än tidigare. Försäkringskassan stödjer sig på de HFD-domar som kommit från år 2009 och framåt. Det vill säga samma tillämpning som föranlett det tillfälliga stoppet för omprövningar. Att det har blivit så mycket svårare att beviljas personlig assistans drabbar både den som ansöker om utökning av ett befintligt beslut och den som ansöker för första gången. Alla behov prövas nämligen utifrån den nu mycket snäva bedömningen av vad som ingår i personlig assistans och hur tiden ska beräknas. Trots att det alltså fattats beslut om att tillfälligt stoppa alla omprövningar eftersom den snävare tillämpningen av assistanslagstiftningen får orimliga konsekvenser har det inte fattats några beslut som underlättar för de som ansöker om utökad assistans eller ansöker för första gången. Istället hänvisar man till att LSS-utredningen ska lägga förslag för assistansen och att ny lagstiftning kommer först efter att utredningen är klar. Utredningen har emellertid inte fått några direkta direktiv att se över vad som ingår i grundläggande och övriga behov och hur de ska beräknas. Vad utredningen i praktiken kommer att föreslå är alltså oklart och oavsett vilket så kommer det att dröja. Det här får förstås stora konsekvenser för personer som har behov av assistans nu och inte har tid att vänta på ny lag som kommer tidigast om ett år. Humanas jurister arbetar intensivt med att personer som har behov av personlig assistans också ska få det. Alla har rätt till ett bra liv och vi är bästa garantin för rätt beslut.


Frågor och funderingar på det här?

Ring eller mejla på assistans@humana.se