Hem

Kontaktuppgifter

Rättsläget inom personlig assistans

Publicerad: 2019-05-28

Det är fortfarande inte bestämt om LSS-utredningen kommer att skickas på remiss. Socialminister Lena Hallengren har i ett flertal intervjuer uppgett att hon vill att det ska ske eftersom det är ett bra sätt att inhämta synpunkter på utredningens förslag.

Flera ledamöter i socialutskottet och även ett antal funktionshinderorganisationer anser däremot att förslagen är så dåliga att utredningen ska kastas direkt i papperskorgen utan att först gå ut på remiss. På Humana Assistans bevakar vi läget och om det blir aktuellt med remiss kommer Humana Assistans att svara på den.

En annan aktuell fråga är den om andning och sondmatning som grundläggande behov. I februari skickades promemorian från Socialdepartementet på remiss och målet var att fatta beslut om ny lag som skulle träda ikraft den 1 juli 2019. Många remissvar, däribland Humana Assistans remissvar, var starkt kritiska till förslaget eftersom det i praktiken inte skulle ge tillbaka rätten till personlig assistans för särskilt många personer. På grund av att så många remissinstanser var kritiska till förslaget ligger har Regeringen skjutit på införandet för att kunna göra vissa justeringar. Ny lag föreslås träda ikraft 1 november 2019.

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål om personlig assistans. Det som ska prövas är innebörden av uttrycket ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade”. Det handlar alltså om det femte grundläggande behovet som de senaste åren fått en mycket mer restriktiv tillämpning än tidigare. Frågan om ”ingående kunskaper” är ofta av avgörande betydelse för rätten till personlig assistans för personer med autism, utvecklingsstörning och/eller epilepsi så utgången av målet kommer att få stor betydelse för hur rätten till personlig assistans ska bedömas.