Hem

Kontaktuppgifter

Allmänna ombudet för socialförsäkringen överklagar Försäkringskassans beslut

Publicerad: 2020-04-28

Allmänna ombudet för socialförsäkringen (AO) har som uppdrag från regeringen att driva fram vägledande domar där det finns behov av prejudikat. AO tar inte hänsyn till om den enskilde har fått bifall eller avslag på sin ansökan. Det som AO tittar på är om det finns rättsfrågor som behöver förtydligas till ledning av rättstillämpningen

Nu har AO överklagat ett beslut där Försäkringskassan efter omprövning valde att minska rätten till assistansersättningen. Försäkringskassan får bara ompröva beslut om assistansersättning om det har skett en väsentlig förändring som leder till ett minskat hjälpbehov. I det här fallet hade personen med assistansbeslut gift sig och flytta ihop med sin partner. Försäkringskassan ansåg att det var en väsentlig förändring som påverkade behovet av väntetid under dygnsvilan. Försäkringskassan menade att det inte behövdes någon väntetid eftersom den assistansberättigade nu lever tillsammans med en annan person

I sitt överklagande skriver AO att man å ena sidan kan se det på det sätt som Försäkringskassan gör. I förarbetena till lagstiftningen står att en väsentlig förändring är en förändring av personen livssituation och att gifta sig och flytta ihop är en förändring av livssituationen. Å andra sidan kan man ifrågasätta om det verkligen är sådana förändringar som avses. I förarbetena till lagen står nämligen också att förändringen ska bestå av att behoven tillgodoses genom annat samhällsstöd eller genom att personen flyttar till ett annat boende. Det tyder på att lagstiftaren inte har avsett situationer som giftermål eller samboskap utan snarare när personen får en annan typ av samhällsinsats.

Allmänna ombudet vill nu att domstolen reder ut vad som är en väsentlig förändring som ger Försäkringskassan rätt att ompröva ett beslut om assistansersättning.

Josefin Mikelsson, chefsjurist