Hem

Kontaktuppgifter

Remissvar till förslagen om stärkt rätt till personlig assistans

Publicerad: 2021-09-27

Humana Assistans har skickat ett remissyttrande över SOU 2021:37 Stärkt rätt till personlig assistans. Humana Assistans är väldigt glada över att det för första gången på mycket länge kommer förslag som syftar till att stärka rätten till personlig assistans. Särskilt positivt är det att utredningen genomgående utgår från ett rättighetsperspektiv där det är den enskildes rätt att leva på samma villkor som andra som står i fokus. 

Humana Assistans är positiva till att egenvård regleras i en ny lag och att ansvarsfördelningen mellan hälso- och sjukvård och personlig assistans tydliggörs. Humana Assistans befarar emellertid att kravet på avtal mellan aktörerna kan få oönskade inlåsningseffekter. Det är viktigt att nya regler inte hindrar den enskildes valfrihet. Humana är också tveksamma till assistansanordnaren som vårdgivare i de fall där den assistansberättigade även har behov av hälso- och sjukvårdsåtgärder som inte kan utföras som egenvård. 

Humana Assistans är positiva till förslaget att inrätta nya grundläggande behov. Däremot anser Humana att vissa begrepp behöver förtydligas eller helt bytas ut. Dels eftersom de historiskt framförallt använts för att begränsa rätten till personlig assistans men också för att det är viktigt att de begrepp som används inom assistanslagstiftningen måste ha en motsvarighet inom hälso- och sjukvården om den som har behov av personlig assistans ska kunna få de intyg som behövs för att beviljas insatsen. 

När det gäller barns rätt till personlig assistans anser Humana Assistans att ett schabloniserat föräldraavdrag är att föredra framför dagens modell med föräldraansvar. Humana Assistans föreslår emellertid en annan modell för avdrag som bättre svarar mot hur behovsberäkningen går till. 

Läs Humana Assistans remissvar i sin helhet och en sammanfattning.
 
För mer information kontakta:  
Josefin Mikaelsson, Chefsjurist Humana Assistans 
Josefin.mikaelsson@humana.se