Det är frågor som är högst aktuella för alla som har ett barn med en omfattande funktionsnedsättning. För att ge svar på frågorna kring föräldraansvar har vi tagit fram en digital föreläsningsserie. 

Den här föreläsningen handlar om hur olika bedömningarna av föräldraansvaret kan vara.

Del 1 - Gränsen för föräldraansvar

Enligt föräldrabalkens bestämmelser har alla föräldrar ett ansvar att se till att deras barn har det bra och får sina behov tillgodosedda, utifrån vad som är rimligt utifrån barnets ålder och mognad. Men när ska ett barn till exempel klara av att äta på egen hand? Den här föreläsningen handlar om hur olika bedömningarna av föräldraansvaret kan vara.

Del 2 - Bedömning föräldraansvar

Vi går igenom hur en bedömning om föräldraansvar går till. Föreläsningen förtydligar vem som är behörig att ansöka om personlig assistans och hur stödets storlek beräknas. 

Föreläsningen förtydligar vem som är behörig att ansöka om personlig assistans och hur stödets storlek beräknas. 
Förändringen drevs fram av föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättningar som önskade att få ha sina barn hos sig istället för på institution.

Del 3 - Förarbetet är en hjälp att tolka lagen

I den här föreläsningen går vi igenom förarbetet som gjordes inför nuvarande LSS-lagen (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Förändringen drevs fram av föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättningar som önskade att få ha sina barn hos sig istället för på institution.

Del 4 - Tidigare domar påverkar synen på föräldraansvar

Den här föreläsningen handlar om hur domar blir vägledande. Tidigare domar, eller rättspraxis som det kallas, är slutsatser som går att utläsa ur domar som meddelats från någon av våra domstolar. Vi tar upp exempel på hur synen av föräldraansvaret kan variera i olika delar av landet.

Vi tar upp exempel på hur synen av föräldraansvaret kan variera i olika delar av landet.
Vi går igenom vilket underlag som krävs för att kunna söka stöd även för behov som inte faller inom det normala föräldraansvaret.

Del 5 - Hjälp utöver föräldraansvaret

Vissa behov räknas inte till det normala föräldraansvaret eftersom hjälpbehovet inte anses finnas hos barn. Det kan till exempel handla om skötsel av medicinsk utrustning, som i sig kan vara livsavgörande för ett barn med funktionsnedsättning. Vi går igenom vilket underlag som krävs för att kunna söka stöd även för behov som inte faller inom det normala föräldraansvaret.