Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Med utgångspunkt i undersökningen föreslås ett antal åtgärder som kommunerna kan genomföra. Insatserna bör utformas i samarbete med lokala organisationer som företräder personer med olika funktionsvariationer.

På kort sikt kan kommunerna genomföra enkla åtgärder som inte är så kostsamma. På många håll genomförs inte denna typ av åtgärder, trots att de skulle kunna göra stor skillnad för många. Det handlar exempelvis om att ställa krav på tillgänglighet när bidrag ges till föreningsliv eller kultur. Att ställa krav på tillgänglighet när tillstånd ges till uteserveringar. Eller att uppmuntra privata aktörer i kommunen att på olika sätt förbättra tillgängligheten.

 1. Mätbara tillgänglighetsmål i styrande dokument 
  Många kommuner anger konkreta miljöåtgärder i översiktsplanerna. Kommunerna bör på samma sätt utarbeta mätbara mål. Att ange förbättringsområden för tillgänglighet i dessa planer och i andra styrande dokument. Mål och genomförda insatser bör också följas upp utvärderas.

 2. Utse person med rapporteringsansvar 
  Kommunerna bör utse en person med rapporteringsansvar till kommunstyrelsen i tillgänglighetsfrågor. Detta för att säkerställa att tillgänglighet beaktas i beslutsfattande och får genomslag i hela kommunens verksamhet.

 3. Påverka privata aktörer 
  Kommunerna bör kartlägga hur lokala privata aktörer i arbetar med tillgänglighet. Samt erbjuda dem verktyg, utbildning och stöd för att förbättra detta arbete. Genom att både erbjuda hjälp och ge incitament kan viktiga steg tas mot ett tillgängligare samhälle.

 4. Prioritera tillgänglighet i skolor 
  Alla kommuner bör ha uppdaterade inventeringar av tillgängligheten i skolorna i kommunen. Skolgårdar är en viktig del av lärmiljön och kommunerna bör ta fram planer för att tillgänglighetsanpassa samtliga skolgårdar.

 5. Satsa på kompetensutveckling inom tillgänglighet 
  Ett kostnadseffektivt sätt att främja tillgänglighet är att öka kunskapen hos politiker och tjänstemän. Alla kommuner bör erbjuda medarbetarna kontinuerlig kompetensutveckling på området.

 6. Ge alla unga möjligheten att komma ut på arbetsmarknaden
  Att ge unga människor yrkeserfarenhet. Genom sommarjobb eller anställningar inom kommunen. Det är en viktig insats för att fler ska komma ut på arbetsmarknaden. De kommuner som ännu inte erbjuder feriearbete även till de i behov av särskilt stöd bör göra detta. Kommunerna bör ta fram strategier för att rekrytera personer med funktionsnedsättning.

 7. Ställ krav på tillgänglighet 
  Kommunerna bör när de beviljar tillstånd eller finansierar verksamheter ställa krav på tillgänglighet. Genom detta kan tillgängligheten i samhället förbättras utan att det behöver kosta kommunen något. Kommunerna bör också på olika sätt kontrollera att de krav som ställts verkligen uppfyllts.

 8. Gör badplatser och idrottsanläggningar tillgängliga 
  För att ge personer med funktionsnedsättning samma möjligheter till aktivitet som andra. Behöver kommunerna se till att badplatser, idrottsanläggningar och lekparker görs tillgängliga. De behöver bli användbara för personer med funktionsnedsättning. Frågan är särskilt angelägen då många med funktionsnedsättning har svårt att kunna motionera i den utsträckning de vill.
Jonatan Arenius Tillgänglighetsansvarig