Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vad har ni i Borås gjort för att lyckas så bra med tillgänglighetsarbetet i år?

– Borås Stad har under en längre tid arbetat med just tillgänglighet. Det finns några tydliga framgångsfaktorer för vårt arbete. Vi har ett gott samarbete med funktionshinderföreningarna genom funktionshinderrådet och av dem får vi inspel och synpunkter kring vad som inte fungerar och vad som kan göras annorlunda. Vi arbetar dessutom utifrån rättighetsperspektivet i program och handlingsplan för ett tillgängligt samhälle. Kommunens tillgänglighetsarbete är en prioriterad fråga. Vi har även två heltidsanställda som arbetar med tillgänglighetsfrågor. Därtill har varje förvaltning och bolag ett tillgänglighetsombud som aktivt arbetar med frågorna i sin förvaltning eller sitt bolag. Tillgänglighetsarbetet ska vara strategiskt och operativt och vår vilja att inkludera alla är avgörande.

Hur ska ni upprätthålla er ställning som en av Sveriges bästa tillgänglighetskommuner?

– Arbetet med att Borås Stad ska vara en tillgänglig kommun är inget man kan se som helt uppnått, utan det är ett kontinuerligt arbete som ska genomsyra hela kommunen. Vi ska fortsätta på den inslagna vägen – vara lyhörda och ambitionsinriktade. Som exempel på ett mycket viktigt arbete bör vår tillgänglighetskonsulent nämnas, som ser till att tillgänglighet är en faktor i Lokalförsörjningsförvaltningens arbete. Tillgänglighetsperspektivet finns alltså med från hela byggprocessen vid ny, om och tillbyggnation. Hela vägen från förstudie till slutbevis, då konsulenten skriver ett utlåtande och säkerställer att byggnaden uppfyller tillgänglighetskraven.


Har Tillgänglighetsbarometern påverkat ert arbete med tillgänglighet i kommunen?

– Absolut. Inom de områden Borås Stad får goda resultat ska vi hålla igång det arbetet. Där vi ser förbättringsmöjligheter ska vi istället fundera på vad som kan göras annorlunda och sedan arbeta efter det.

Hur arbetar ni med tillgänglighet i kommunen?

Vi prioriterade den fysiska tillgängligheten i steg 1 då ledstråk, ramper och så vidare, blir synliga och ökar invånarnas medvetenhet om tillgänglighet. Vi lägger idag större vikt vid tillgänglig information, kommunikation och tjänster. Arbetet blir aldrig färdigt tillgänglighetsfrågorna utvecklas hela tiden. 

Malin Carlsson, kommunalråd (S) i Borås Stad

Malin Carlsson, kommunalråd (S) i Borås Stad