Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Kommunerna spelar också en viktig roll för hur privata aktörer verksamma i kommunen agerar ur ett tillgänglighetsperspektiv. Den vanligaste insatsen för att driva på det privata tillgänglighetsarbetet är alltjämt att erbjuda checklistor och lathundar. Näst vanligast är att erbjuda forum för erfarenhetsutbyte och diskussion, vilket också var femte kommun gör. I fjol var den andelen knappt 13 procent. Jämfört med i fjol är det även färre kommuner som erbjuder utbildningar om tillgänglighet samt färre som erbjuder investeringsstöd eller andra ekonomiska incitament.

Nästan 42 procent av kommunerna genomför inga insatser för att driva på privata aktörers tillgänglighetsarbete. Det är en ökning med 8 procentenheter jämfört med i fjol.

Fråga 

7. Vilka av följande insatser genomför din kommun för att driva på privata aktörers arbete med att förbättra tillgänglighet och användbarhet?


 

Svarande, 202 stycken

Vi erbjuder utbildningar om tillgänglighet till privata aktörer
7.9 %
16 stycken

Vi erbjuder checklistor eller lathundar för förbättrad tillgänglighet till privata aktörer
28.2 %
57 stycken

Vi ger investeringsstöd eller annat ekonomiskt incitament till privata aktörer
3.5 %
7 stycken

Vi uppmärksammar goda initiativ från privata aktörer, genom exempelvis priser
15.8 %
32 stycken

Vi erbjuder privata aktörer forum för erfarenhetsutbyte och diskussion kring tillgänglighet
19.3 %
39 stycken

Vi uppmanar privata aktörer att redovisa information om tillgängligheten till deras lokaler/verksamhet där övrig kundinformation finns, såsom adress, öppettider och så vidare
16.3 %
33 stycken

Vi har dömt ut vite i fall då privata aktörer inte uppfyller lagkrav om tillgänglighet
6.9 %
14 stycken

Inga direkta insatser genomförs för att driva på privata aktörer
41.6 %
54 stycken

Andra insatser
26.7 %
54 stycken

Jonatan Arenius Tillgänglighetsansvarig