Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Den fysiska tillgängligheten i flerbostadshus har direkt bäring på kommunens arbete med att erbjuda personer med olika funktionsnedsättningar boenden anpassade efter den enskildes behov. En inventering ger kommunen överblick över behovet kontra utbudet av boenden med god tillgänglighet. Dock visar resultaten att knappt var tredje kommun utför en inventering. Fem kommuner har fattat beslut om att genomföra en inventering, medan två av tre kommuner inte har genomfört någon kartläggning under de senaste fyra åren.

Utan en tydlig kartläggning av antalet tillgänglighetsanpassade boenden begränsas möjligheten att säkerställa ett bostadsbestånd som tillgodoser såväl dagens som morgondagens behov utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Syftet med anpassade boenden är att öka individens möjligheter att leva så självständigt som möjligt oavsett funktionsnedsättning. Det gäller inte minst den stora gruppen av äldre med behov av tillgängligt boende i kommunen.

Fråga

5. Har din kommun under de fyra senaste åren genomfört någon inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshus i kommunen?

 

Jonatan Arenius Tillgänglighetsansvarig