1. Du är här: Juridisk årsbok 2012

Juridisk årsbok 2012

Försäkringskassan och kommunerna brister i sina bedömningar av rätten till personlig assistans, i synnerhet för barn. I 77 granskade domar har domstolarna ändrat dessa instansers beslut i nästan hälften av alla fall som rör överklagade avslagsbeslut om personlig assistans för barn. Denna höga ändringsfrekvens tyder på bristande rättssäkerhet i myndigheternas beslut.

I Humanas juridiska årsbok 2012 har 77 domar granskats där Humana varit ombud. Domarna berör ärenden där föräldrar överklagat beslut då Försäkringskassan och kommuner gett avslag på ansökan om personlig assistans för barn som har särskilda behov. Avslagen har skett med hänvisning till att föräldern själv bör tillgodose barnets hjälpbehov då det sägs vara ett normalt föräldraansvar. I 49 procent av alla domar där denna argumentation prövas så har domstolen ändrat på beslutet från tidigare instanser. Att domstolen ändrar på myndighetsbeslut i så många fall är tecken på att beslutet från myndigheten från första början var fel och rättssäkerheten brister när föräldrar nekas rätt till personlig assistans för tillsyn av barn.

Årsboken pekar också ut en trend som innebär att den enskilde som söker personlig assistans allt oftare måste genomgå integritetskränkande utredningar när rätten till assistans prövas. Den som behöver personlig assistans för toalettbesök tvingas svara på hur ofta denne går på toaletten, hur många minuter varje toalettbesök tar, vilka enskilda moment i toalettbesöket som det faktiskt behövs hjälp för. Denna form av frågor syftar till att bevilja ersättning för så få minuter som möjligt.

Vill du beställa vår Juridiska årsbok?
Kontakta
Malin Löf
malin.lof@humana.se