Hem

Kontaktuppgifter

A large green field in front of a building

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga vuxna 17-25 år
 2. Kommun:
  Alingsås
 3. Placeringsform:
  HVB, Stödboende
 4. Antal platser:
  11+2
 5. Bolag:
  Vintergatan AB, 556635-7603
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Relationsproblematik
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Riskbruk
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Stödboende
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • MET - Motivational Enhancement Therapy
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Alingsås, Västra Götalands län

Vintergatan HVB

Vintergatan är ett litet familjärt boende för unga vuxna, beläget i Alingsås. Här erbjuds goda förutsättningar för den som vill göra en förändring, bryta negativa mönster och bli självständig/självförsörjande. Här erbjuds boende i egna lägenheter med nära anslutning till personaltät baslägenhet.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga vuxna 17-25 år
 2. Kommun:
  Alingsås
 3. Placeringsform:
  HVB, Stödboende
 4. Antal platser:
  11+2
 5. Bolag:
  Vintergatan AB, 556635-7603
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Relationsproblematik
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Riskbruk
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Stödboende
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • MET - Motivational Enhancement Therapy
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • A large green field in front of a building
 • A house with bushes in front of a building
 • A close up of a flower garden
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a stove sink and refrigerator
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room with a wood floor
 • A living room
 • A room with a sink and a mirror
 • A room with a sink and a mirror
 • A large empty room
 • A large green field in front of a building
 • A house with bushes in front of a building
 • A close up of a flower garden
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a stove sink and refrigerator
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room with a wood floor
 • A living room
 • A room with a sink and a mirror
 • A room with a sink and a mirror
 • A large empty room

Lokaler

Vintergatan erbjuder möblerade lägenheter om ett rum och kök, i nära anslutning till baslägenheten. Baslägenheten är samlingspunkten för ungdomarna och är bemannad dygnet runt. Verksamheten är integrerad i ett bostadsområde i centrala Alingsås nära gymnasieskola, vårdcentral, mataffärer och ett större shoppingcenter, gym och grönområden.

Målgrupp

Vintergatan vänder sig till unga vuxna, 17-25 år, som vill göra en förändring och träna på att bli självständiga. Problematiken kan yttra sig i form av missbruk, självdestruktivt beteende, koncentrationssvårigheter, relations och kommunikationssvårigheter, heders problematik, sexuella övergrepp, psykosocial problematik. Spelmissbruk kan förekomma. En del är ensamkommande ungdomar från andra länder och kulturer. 

Arbetssätt

De unga som kommer till Vintergatan har ofta varit med om saker som har gett dem en bristande tillit till vuxna och sin egen förmåga. Det är därför viktigt att stärka självkänslan hos ungdomarna. Inte minst genom att lyfta deras styrkor. 

Målet för boendetiden på Vintergatan är:

 • Ge ungdomen verktyg att klara ett självständigt boende
 • Skapa en känsla av sammanhang, vilket skapar trygghet
 • Ge ungdomen goda förutsättningar för att stärka självkänslan

Arbetet på Vintergatan har sin bas i Daniel Sterns teorier och utvecklingspsykologi. Arbetet med ungdomarna vilar på en gemensam värdegrund och ett lösningsfokuserat arbetssätt utifrån följande antaganden:

 • Förändring är möjlig
 • Vi blir till i möten med andra
 • Vi är inga offer utan vi har grundförutsättningar för egna val
 • Vi är sociala varelser och har alltså ett behov av att relatera till andra
 • Förtroende och tillit är basen för samarbete
 • Det egna ansvaret är en central del i vårt arbete

På Vintergatan arbetar vi både i grupp och individuellt. Vi har ett demokratiskt synsätt där allas röst är lika viktig. Vi vill att den som bor hos oss skall känna att den har en chans att påverka och på så sätt ta makten över sina val och sitt liv och inte fostras till ett ”offer”.

En stor del av arbetet sker hemma hos den unge i dennes lägenhet. Vi arbetar med lärande och växande utifrån praktisk verklighet. Vi lär oss av både med och motgångar och förstärker på så vis det individuella växandet.

Vintergatan erbjuder möjlighet till samtal med legitimerad psykoterapeut med inriktning affektfokuserad psykodynamisk terapi. Hon arbetar med en stor bredd av olika sorters problematik där hon anpassar sig efter den enskildes situation och behov.

Affektfokuserad psykoterapi är en integrativ behandlingsmodell som är baserad på modern psykodynamisk teori och metod, forskning om affekter och anknytning samt principer hämtade från inlärningspsykologi. Metoden har i jämförande studier visat samma goda resultat som andra evidensbaserade terapiformer.

Ungdomarnas egna sociala nätverk ser vi som en viktig resurs runt varje individ. Där det finns ett fungerande nätverk uppmuntrar och stöttar vi. Om det saknas, till exempel om ungdomen flyttat hit från annan ort, hjälper vi till att etablera nya sociala kontakter.

Vintergatans arbete utgår ifrån det uppdrag, den genomförandeplan, vi gemensamt med socialtjänsten och tillsammans med den unge har utformat. Vi utvärderar arbetet var sjätte vecka tillsammans med den unge och socialtjänsten.

Sysselsättning och aktiviteter

Verksamheten har goda samarbeten med både gymnasium, folkhögskola och Komvux.

För den som inte har grundskolekompetens så finns det möjlighet att via gymnasiet gå introduktionsprogrammet IM. Vintergatan finns med för stöttning och motiverar i skolarbetet både på enheten och vid utvecklingssamtal i skolan.

Vi ser att regelbunden meningsfull fritid stärker både den fysiska och psykiska hälsan. Det bidrar till känslan av gemenskap och att skapa nya nätverk som kan bidra till den unges förändringsprocess.

I Alingsås finns många ideella föreningar både inom sport och kultur samt flera träningsanläggningar. En träningsanläggning ligger i nära anslutning till boendet där den unge kan teckna träningskort. Vid önskemål/behov följer personal gärna med och tränar tillsammans.

Vi har även personal som övningskör med de klienter som kan få körkortstillstånd om önskemål finns.

Personal

Personalen på Vintergatan har en gedigen erfarenhet av förändringsarbete och har ett stort engagemang. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med. Vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt. En majoritet av personalen är utbildad behandlingspedagog, socionom eller socialpedagog.

Vintergatans samtalsterapeut är legitimerad psykoterapeut med inriktning affektfokuserad psykodynamisk terapi.

Verksamheten är bemannad dygnet runt.

Adress

Alingsås, Västra Götalands län

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar gällande placeringar i södra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga vuxna 17-25 år
 2. Kommun:
  Alingsås
 3. Placeringsform:
  HVB, Stödboende
 4. Antal platser:
  11+2
 5. Bolag:
  Vintergatan AB, 556635-7603

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Mona Tulokas Carlsson

Versamhetschef

Maria Berg

Bitr. verksamhetschef