Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Här hittar du de metoder som vi arbetar med i våra verksamheter. Vissa metoder kan vi även utbilda och bedriva handledning i. Kontakta oss för mer information!

Vill du veta mer?

Kontakta Humanas metodchef:

AKK - Alternativ kompletterande kommunikation 

Att kommunicera är en grundläggande rättighet. En del personer vi möter har svårt att förstå eller själva använda det talade språket. Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) kompenserar för bristande kommunikationsförmåga. Att stärka individens förmåga att kommunicera ökar självständighet, delaktighet och förutsägbarhet i vardagen. AKK är ett samlingsnamn för de olika metoder och kommunikationssätt som kan användas för att stödja individen i att förstås och bli förstådd av sin omgivning.  

Exempel på AKK:

 • Grafisk AKK (bilder, foto, symboler)  
 • Tecken som stöd (kallas TAKK)   
 • Talande hjälpmedel, pratapparater och samtalsapparater  
 • Ritprat, seriesamtal och sociala berättelser  

Oavsett vilken form av AKK som används utgår stödet från individens egna intressen, behov och förmågor. AKK hjälper till att vidga förmågan till kommunikation och stimulerar utvecklingen av språk och tal. 

B12 – Kriminalitetsprogrammet 

Ungdomskriminalitet är ett växande fenomen inom vissa subgrupper och ett mycket kostsamt samhällsproblem. Humana har därmed tagit fram ett brottsförebyggande program, B12, utifrån just framgångsrika påverkansfaktorer och kognitiv beteendeterapi (KBT). Programmet är uppbyggt kring 12 sessioner och är konstruerat precis som ett traditionellt KBT-protokoll med en kartläggningsdel, en interventionsdel samt en vidmakthållande del. 

Personer som kan inkluderas i programmet beslutas genom ett bedömningsinstrument som fokuserar på kriminogena riskfaktorer. Det huvudsakliga screeningformuläret i manualen mäter antisociala värderingar och hänvisar även till specifika övningar i programmet. Behandlaren vägleder den kriminella ungdomen i att utvärdera tankemönster och värderingar. Programmet jobbar med bland annat kognitiva tekniker och acceptansstrategier vilket innebär att klienten utmanar sitt eget tänkande och hittar verktyg för hur dessa tankar ska hanteras.  För att mäta insatsens effekt innehåller programmet ett testbatteri. Mätning görs både i början och i slutet. 

ESL – Ett självständigt liv  

ESL är en metod som i första hand tagits fram för personer med schizofreni men används ofta för klienter med psykiska funktionsnedsättningar och medföljande funktionshinder oavsett diagnos. Metoden kan också vara brukbar på ungdomar eller vuxna där det av olika anledningar finns ett behov att underlätta det dagliga livet och bidra till en ökad livskvalité. I metoden arbetar man med att öka klientens delaktighet i insatser, färdighetsträning och öka förmågan att hantera vardagliga utmaningar.  

ESL bygger på:  

 • Socialfärdighetsträning 
 • Kognitiv beteendeterapi 
 • Kunskaper om psykiska funktionsnedsättningar 
 • Allmänna erfarenheter vid rehabilitering 

GAIN

GAIN (the Guided Assesment of Intervention Needs) är en metod för att identifiera behandlingsbehov och som guide för att fatta beslut om behandling för barn under 12 år som uppvisat oroväckande sexuellt beteende. GAIN används för att identifiera dynamiska faktorer (de som kan ändras/förändras), och statiska faktorer (de som är historiska/inte kan förändras) för att adressera dessa i behandling och på så sätt minska möjligheten för barnet att upprepa oroväckande sexuella beteenden. GAIN faktorerna är baserat på det kunskapsläge som finns idag och kan komma förändras när kunskap ökar. GAIN består av 34 variabler inom 6 olika områden. Variablerna kodas som förekommande, kanske/delvis förekommande eller inte förekommande inom en viss tidsram. Bedömningen är baserad på den information som finns idag och skall anses som relevant för de nästkommande sex månaderna. Bedömningen är en färskvara och uppföljande bedömningar bör göras då nya uppgifter som kan påverka bedömningsunderlaget framkommer eller om det gått sex månader sedan senaste uppdateringen.

Marte Meo  

Marte Meo är en samspelsbehandling för barn/ungdomar med sina föräldrar eller vårdnadshavare, familjehemsföräldrar eller förskole-/skolpersonal. Humana har under femton års tid arbetat med Marte Meo som en enskild insats eller som en del i IHF, eller i någon av våra andra behandlingsmetoder. Vi vänder oss i första hand till föräldrar familjehemsföräldrar, adoptivföräldrar eller annan vårdnadshavare. Även förskolepersonal och lärare med barn i åldersgruppen 0 - 18 år.  

Marte Meo bygger på ett salutogent synsätt och ser möjligheterna i det lilla som sker i samspelet med barnet/ungdomen eller vårdtagaren. Marte Meo förstärker det beteendet hos föräldern, läraren eller vårdaren och gör det möjligt att vända det negativa och destruktiva samspelet man har hamnat i, till ett positivt samspel som bidrar till barnets/ ungdomens utveckling. Med filmkamera som ett redskap tittar Marte Meo-terapeuten tillsammans med förälder/annan vårdnadshavare/vårdare på samspelet.  

Humana har utbildade Marte Meo terapeuter inom familjehemsvård och öppenvård. Vi erbjuder kontinuerligt externa utbildningar som hålls av Humanas metodgarant för Marteo Meo. 

MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa  

Mental Health First Aid är på svenska benämnt som Första hjälpen till psykisk ohälsa och är ett utbildningsprogram avsedd för allmänheten. Utbildningsprogrammet är indelad efter mottagare i vuxen, ungdom och äldre. Humana utbildar i samtliga tre målgrupper.   

Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskaper som möjliggör att denne kan stötta upp och ge första hjälpen tills den drabbade fått professionell hjälp. Utbildningen ger verktyg och kunskap att hantera tecken och symptom kopplat till olika psykiska sjukdomstillstånd, tex självmordsbenägenhet, depression, panikattacker, ätstörning, fobier etc. Utbildningen ger en grundkunskap kring psykisk-ohälsa hos varje grupp (ungdomar, vuxna, äldre) samt en handlingsplan för bemötande samt hjälp vidare till lämplig instans. 

MI – Motiverande samtal  

Motiverande samtal började som en metod för att hjälpa människor i förändring kring missbruk och riskbruk i slutet av 80-talet, idag används metoden i många olika sammanhang där förändringsarbete eller att stötta människor att växa är i fokus. Det unika med MI är något som kallas för MI-anda. Det är den grund som själva samtalstekniken i metoden vilar på.  

MI-andan kännetecknas av ett tankesätt att alla människor har en egen inneboende styrka och drivkrafter som behandlare kan hjälpa till att plocka fram genom att skapa relation och allians, genom att vara lyhörda och empatiska, genom att betona autonomi och ha en framkallande ton. Detta görs med hjälp av samtalsteknikerna i MI som kännetecknas av ett aktivt och reflexivt lyssnande.

MI LSS - Motiverande samtal inom LSS

Inom LSS arbetar Humana mot mål som finns i brukarens genomförandeplan med hjälp av MI. MI är en metod som bland annat vilar på en speciell MI-anda. I den andan möter vi våra klienter utifrån äkta empati, en betoning på autonomi, det vill säga klientens självbestämmande och integritet med hjälp av specifika samtalsfärdigheter. Precis som man beskriver enligt 6§ i Lagen om stöd och service. 

De som bor på Humanas gruppboenden har olika funktionsnedsättningar vilket kan vara en utmaning för samtalsledare. Utöver att vara väl insatt i sina brukares eventuella diagnoser och sårbarheter så behöver personal även vara insatt i hur man kan hitta alternativa vägar för kommunikation om det skulle behövas. Personal behöver vara flexibel och hitta rätt kommunikationsväg för varje unik brukare. I Humanas utbildning ”MI LSS”, så lägger vi stort fokus på MI-andan och att hitta en alternativ nyckeln i kommunikation för brukarna. En del klienter behöver alternativ till öppna frågor och reflekterande som är en grund i samtalstekniken i MI. När vi använder oss av förhållningssättet MI för LSS så gör vi ofta det i kombination med Alternativ kompletterande kommunikation, exempelvis med bild-stöd.  

Nya Bedömningsmanualen - Humanas familjehemsbedömning  

Humana har utvecklat en ny modell för att bedöma familjehem. När vi utreder familjehem är det nya bedömningsmanualen som vi utgår ifrån. En viktig del i våra bedömningar är att belysa familjernas styrkor och sårbarheter för att på bästa sätt kunna rikta handledning och stöd. 

I arbetet med att utveckla en ny modell har vi tittat på forskning som finns kring familjehemsplacerade barn samt inventerat de olika arbetssätt som finns idag för att utreda familjehem i Sverige men även i andra länder. Vår djupintervju består av olika delar. Dels Trygg Bas som baseras på anknytningsteori, familjens förmåga till samarbete, stresstolerans och att ta emot handledning. Trygg Bas-bygger på fem centrala omsorgsdimensioner. De fyra första dimensionerna kommer från forskningen kring anknytningsteori, tillgänglighet, sensitivitet, acceptans och samarbete. Den femte dimensionen familjetillhörighet/samhörighet har lagts till för att vi vet att alla barn har behov av att känna tillhörighet men att det är extra viktigt för placerade barn att känna tillhörighet till både sina ”nya” familj och sin ursprungsfamilj. Utöver djupintervjun ingår i bedömningsprocessen sedan tidigare 2-4 hembesök, hemuppgifter, BRA-fam, Socialstyrelsens familjehemsvinjetter, registerutdrag inhämtning och referenstagning.     

Den viktigaste aspekten med familjehemsbedömningen är att hitta familjer där barnen, ungdomarna och de vuxna får det bra och sortera bort familjer som av olika skäl inte bedöms ha kapacitet att utföra det uppdrag som en placering innebär. Bedömningen skapar även en bra grund för fortsatt samarbete och kommande handledning. Vår bedömning får ej ersätta socialnämndens ansvar att genomföra en egen bedömning/utredning. 

Omsorgsbedömningar  

Humana erbjuder en strukturerad modell för omsorgsbedömningar som ett komplement vid barnavårdsutredningar när endast utredningssamtal inte räcker till för att få information om barnens behov och förälderns förmåga att tillgodose dessa. Omsorgsbedömningen kan också ge tydligare uppdrag inför eventuellt kommande förändrings- och behandlingsarbete.  

Läs mer om omsorgsbedömningar här

TP - Tydliggörande pedagogik   

Tydliggörande pedagogik är en metod som används för de individer som har en bristande central koherens, det vill säga en förmåga att förutsäga, förstå sammanhang och göra helhet av detaljer. Tydliggörande pedagogik kompenserar för detta.  

Målet är att ge individen ökad kontroll över sin vardag och därmed stärka funktionsförmågan. Detta sker genom att miljöer, aktiviteter och uppgifter förklaras, utformas och görs förutsägbara på ett visuellt tydligt och strukturerat sätt. För att göra dagen och dess aktiviteter begripliga arbetar man med individuellt anpassade dagplaneringar (scheman), arbetsordningar (instruktioner), tidshjälpmedel och anpassningar av miljön så att individen får kontroll över sin dag.   

De frågor som vi hjälper individen att få svar på genom tydliggörande pedagogik är; Vad? Var? När? Med vem? Hur? Hur länge? Vad händer sen? Varför?  

TryggFam  

Genom manualen TryggFam har Humana utvecklat metoderna för att ge familjehem ett bra stöd så att de i sin tur kan vara välfungerande familjehem för de barn som behöver det. Manualen bygger på forskning inom familjehemsvården och teorier vi valt att använda oss av i vårt arbete samt arbetsprocessen under hela placeringstiden. Den eftersträvar att strukturera upp konsulentarbetet så att vi, så långt det är möjligt, säkerställer att vi fångar de områden forskning visat på är viktiga för de placerade barnen. 

 • Första avsnittet tar upp bakgrund och beskriver vad som är ett familjehem, vad syftet med familjehemsvård är och vad som menas med konsulentstödd familjehemsvård
 • Avsnitt två handlar om forskning inom familjehemsvården. I avsnittet lyfter vi fram den forskning som finns kring placerade barn och familjehem
 • Avsnitt tre beskriver de teoretiska utgångspunkter vi har i Tryggfam. De teorierna är anknytningsteori, ekologisk modell, KASAM, Social inlärningsteori och Risk- och skydd

Det mest omfattande avsnittet heter Struktur och arbetsflöde och det är här vi beskriver hur vi ska arbeta i de uppdrag vi får. Avsnittet bygger på den forskning och de teorier som finns i ovan nämnda avsnitt. I Struktur och Arbetsflödet går vi igenom allt som är viktigt att komma ihåg i det förberedande arbetet. Vad som är viktigt för oss att veta för att kunna göra en matchning som ger barnet och familjehemmet bästa möjliga förutsättningar. Alla praktiska detaljer som behöver göras klara med familjehemmet och med socialtjänsten beskrivs utförligt i detta avsnitt. 

TryggStöd  

På Humana har vi ett antal stödboenden på olika platser i landet för personer från 16 år och uppåt, med psykosocial problematik i behov av eget boende och stöd i vardagen och ibland även behov av behandling. Vi har arbetat fram en manual för att få en gemensam plattform och arbeta utifrån gemensamma arbetssätt och teorier och i syfte att öka kvalitén för våra klienter.  

I Tryggstöd beskrivs vår teoretiska utgångspunkt, vad forskning säger samt att olika processer och rutiner tydliggörs. Manualen ska underlätta arbetet för våra medarbetare och chefer, vara ett tydligt erbjudande till socialtjänsten och framförallt att det ska höja kvaliteten i vår insats till klienten.  

I manualen beskrivs ett ärendes gång från förfrågan till avslut av placering. Vi tydliggör innehåll och mål med insatsen. Vi tar upp skyddsplaceringar i stödboende, behandling som tilläggstjänst, ungdomens och familjens delaktighet i insatsen, lämplighetsbedömning och dokumentation i övrigt. Manualen omfattar även ungdomspärmen som varje ungdom får vid start, med lättläst information om allt ifrån hur första placeringstiden ser ut till förhållningsregler och hur man söker bostad.  

Vi beskriver också modellen ”Förstärkt stödboende” som innebär en strukturerad modell för klienter med mer omfattande problematik och i behov av behandling. Modellen består av fyra faser med olika intensitet och där vi arbetar i team och med individuella belöningssystem.

Metoder där Humana erbjuder utbildning

Klicka mer på enskild metod för mer information