Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter
A group of people sitting at a table
Tillbaka till Om Humana

Vi på Humana vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi har därför samlat information om vår personuppgiftsbehandling i den här integritetspolicyn. Vi har delat upp informationen under ett antal rubriker för att du ska kunna hitta de avsnitt som intresserar dig på ett enkelt sätt.

Du bör vara aktsam med vilka personuppgifter du delar i olika sammanhang. Delge därför endast information som är relevant.

Lättläst version av Humanas informationstext ”Behandling av personuppgifter”

Vår behandling av personuppgifter

 1. En personuppgift är information som kan kopplas till dig som person. Det kan till exempel handla om ditt namn, ditt personnummer, ditt telefonnummer, din hemadress, din e-postadress, journal- eller ärendeanteckningar om dig eller din IP-adress.

  En personuppgift behandlas av oss när vi till exempel samlar in, registrerar, lagrar och överför personuppgifter.

  När vi behandlar dina personuppgifter följer vi tillämpliga lagar och regler, däribland Dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR. Där finns regler om när och hur dina personuppgifter får behandlas och vilka rättigheter du har när vi behandlar personuppgifterna.

 2. Inom Humana är det Humana Holding AB och/eller det bolag inom Humana som du har en relation till, exempelvis det bolag som du har ett avtal med eller som du har haft kontakt med, som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

  Här kan du närmare se vilka bolag som är personuppgiftsansvariga inom Humana.

  Du kan alltid komma i kontakt med personuppgiftsansvarigt/personuppgiftsansvariga bolag för behandlingen av dina personuppgifter genom att kontakta oss.

 3. När två bolag inom Humana gemensamt bestämmer varför och hur dina personuppgifter ska hanteras är de gemensamt personuppgiftsansvariga för detta. Det innebär att de tillsammans har ansvar för att behandlingen av dina personuppgifter uppfyller alla lagkrav.

 4. I avsnitten här nedanför hittar du information om hur vi behandlar dina uppgifter i olika situationer.

  I de fall där vi behandlar dina personuppgifter för att ingå eller fullgöra ett avtal så behöver du tillhandahålla oss personuppgifterna för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser till dig.

  Ibland behöver vi behandla dina personuppgifter på grund av en rättslig skyldighet, till exempel för att vi ska kunna uppfylla vår bokföringsskyldighet och även i dessa fall behöver du tillhandahålla oss personuppgifterna för att vi ska kunna agera i enlighet med lag.

  I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter då vi efter en intresseavvägning kommit fram till att våra intressen av att behandla dina personuppgifter, eller allmänna samhällsintressen, överväger dina intressen av att dina personuppgifter inte behandlas. Då har du rätt att få information om hur vi gjort bedömningen och att invända mot behandlingen genom att kontakta oss.

  Vi behandlar känsliga personuppgifter om dig:

  • När det behövs av arbetsrättsliga skäl eller inom det sociala området
  • När du själv har offentliggjort uppgifterna
  • När det behövs för att vi ska kunna ge vård eller social omsorg
  • Om det skulle vara nödvändigt i samband med en rättstvist
  • När vi har ditt uttryckliga samtycke. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke.
 5. Humana får dina personuppgifter från följande källor:

  • Dig själv
  • Din närstående/anhörig och i tillämpliga fall från din gode man eller förvaltare och/eller kontaktperson
  • Assistansförmedlingen
  • Anställd på Humana

   

  Varför behandlar vi dina personuppgifter? Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter? Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
  För att kontakta dig och erbjuda våra tjänster
  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post.
  • Språk 
  Humanas berättigade intresse av att kunna erbjuda sina tjänster inom social omsorg  Om du är intresserad av våra tjänster sparar vi dina personuppgifter för att eventuellt ingå avtal med dig. Om du inte är intresserad raderar vi uppgifterna efter att du har kontaktats.
  För att spara dina uppgifter för att kontakta dig och marknadsföra våra tjänster om du samtyckt till detta Se ovan Ditt uttryckliga samtycke Under den tid samtycket är giltigt. Uppgifterna raderas när samtycket inte är giltigt eller återkallas
  För att hantera din intresseanmälan att bli kund på Humana
  • Namn
  • Personnummer
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
  • Språk
  • Kön 
  Behandlingen är nödvändig för att förbereda ett kommande avtal med dig Humana behandlar dina personuppgifter under tiden för förberedande av avtal
  För att göra en bedömning av om vi kan åta oss uppdraget att utföra din personliga assistans, eller hjälpa dig ansöka om personlig assistans
  • Namn
  • Personnummer
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post.
  • Språk
  • Kön
  • Hälsouppgifter
  • Beviljade insatser 
  Behandlingen är nödvändig för att förbereda ett kommande avtal med dig och för att utföra vår uppgift inom social omsorg. 

  Humana behandlar dina personuppgifter under tiden för förberedande av avtal

   

 6. Här finns information till dig som får insatser inom social omsorg och/eller hälso- och sjukvård inom Humanas verksamheter. Detta omfattar pågående och avslutade uppdrag. Informationen gäller exempelvis dig som:

  • Bor på äldreboende
  • Är ungdom i stödboende, HVB-hem, familjehem, behandlingshem, inom öppenvård, boenden enligt LSS, med mera
  • är vuxen och bor på särskilda boenden, korttidsboenden, HVB-hem, har insatser enligt LSS (såsom daglig verksamhet)
  • Är assistanstagare.

   

  Humana får dina personuppgifter från följande källor:

  • Dig själv
  • Din närstående/anhörig och i tillämpliga fall från din gode man eller förvaltare och/eller kontaktperson
  • Dina vårdgivare
  • Uppdragsgivande myndighet
  • Din dagliga verksamhet, skola, fritidsaktivitet och liknande
  • Din frivårdsmyndighet

   

  Varför behandlar vi dina personuppgifter?

  Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

  Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter?

  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  För att förbereda och fullgöra ett uppdrag inom vård och omsorg

  • Namn.
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
  • Boendesituation
  • Personnummer
  • Hälsouppgifter

   

   

  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet och för att vi ska kunna tillhandahålla hälso- och sjukvård/social omsorg

   

  Humana behandlar dina personuppgifter under hela den tid du är kund hos oss och så länge vi är skyldiga att spara dina uppgifter enligt lag

  För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter som är relaterade till den vård och omsorg vi ger dig (exempelvis journalföringsplikt)

  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
  • Boendesituation
  • Personnummer
  • Hälsouppgifter
  • Social situation
  • Utförda insatser

  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser såsom dokumentationsplikt och skyldigheten att lämna ut uppgifter till myndigheter i samband med tillsyn och för att vi ska kunna tillhandahålla hälso- och sjukvård/social omsorg

  Humana behandlar dina personuppgifter så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det enligt bland annat patientdatalagen, socialtjänstlagen, lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, hälso- och sjukvårdslagen.

  Enligt patientdatalagen ska exempelvis uppgifter i en journalhandling bevaras i minst tio (10) år efter att den sista uppgiften fördes in i handlingen.

  För fakturering och administration

  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
  • Bankkontoinformation
  • Faktura- och betalningshistorik

  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt vårt avtal och för att vi ska kunna fullgöra vår rättsliga förpliktelse enligt bokföringslagen

  Informationen sparas under avtalstiden, och enligt bokföringslagen i 7 år efter utgången av det år som en transaktion genomfördes.

  För att följa upp den vård och omsorg som du får

  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
  • Boendesituation
  • Hälsouppgifter
  • Utförda insatser
  • Din upplevelse av din vård och/ eller omsorg
  • Social situation    

  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår uppgift av allmänt intresse att tillhandahålla hälso- och sjukvård/ social omsorg samt av skäl som hör samman med förvaltningen av dessa tjänster

  Humana behandlar dina personuppgifter så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det enligt bland annat patientdata-lagen, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

  Enligt patientdatalagen ska exempelvis uppgifter i en journalhandling bevaras i minst tio (10) år efter att den sista uppgiften fördes in i handlingen.

  För att kommunicera med dina närstående och informera dem om din vardag och vår verksamhet

   

  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
  • Boendesituation
  • Aktivitetsinformation
  • Social situation

  Humana och dina närstående har ett berättigat intresse av att dina närstående informeras om din vardag och vår verksamhet

  Humana behandlar dina personuppgifter under hela den tid du är kund hos oss.

  Vi kommer dock upphöra med behandlingen tidigare om du motsätter dig den och dina intressen överväger våra intressen att utföra behandlingen.

  För att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt exempelvis bokföringslagen och för att följa domslut eller myndighetsbeslut

  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
  • Bankkontoinformation
  • Faktura- och betalningshistorik

  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt bland annat bokföringslagen

  Humana behandlar dina personuppgifter så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det.

  Information sparas exempelvis enligt bokföringslagen i 7 år efter utgången av det år som transaktionen genomfördes.

  För marknadsföring i digitala kanaler såsom marknadsföring på sökmotorer, sociala medier och bannerannonsering

  • Namn
  • Adress
  • Aktivitetsinformation

  Behandlingen görs med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra vår verksamhet

  Information sparas upp till två (2) år från det att insamlingen gjordes.

 7. Denna information riktar sig till dig som ska bli, är eller har varit inskriven hos någon av Humanas skolor.

  Humana får dina personuppgifter från följande källor:

  • Dig själv
  • Din vårdnadshavare, anhörig och kontaktperson
  • Din vårdgivare
  • Din kommun

   

  Varför behandlar vi dina personuppgifter?

  Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

  Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter?

  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  För att förbereda och fullgöra inskrivning av dig som elev.
  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
  • Personnummer
  • Uppgifter från pedagogisk, social, medicinsk och psykologisk utredning
  • Information om vårdnadshavare och kontaktuppgifter till denne
  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår uppgift av allmänt intresse att bedriva utbildning enligt skollagen

  Uppgifterna gallras när de inte längre är aktuella, dock senast ett (1) år efter avslutad utbildning.

  Utredning om behov av särskilt stöd sparas i tio (10) år efter avslutad utredning.

  För att besluta om och utfärda betyg samt föra betygskatalog
  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
  • Personnummer.
  • Betyg och betygsgrundande studieresultat och omdömen som är kopplade till dessa
  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna efterleva våra rättsliga förpliktelser enligt skollagen

  Humana behandlar dina personuppgifter så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det enligt skollagen.

  Betyg och betygshandlingar behandlas i tio (10) år efter eleven har slutat skolan.

  Nationella prov sparas i tre (3) år efter att de skrivits. Proven raderas därefter enligt skollagens och Skolverkets föreskrifter.

  För att vi ska kunna utföra åtgärder såsom utredningar och fatta disciplinära beslut samt för att anmäla brott
  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
  • Personnummer
  • Information om den eller de händelser som kan kopplas till dig och som ligger till grund för åtgärden
  • Ev. brottsmisstanke
  • Information om vårdnadshavare
  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna efterleva våra rättsliga förpliktelser enligt skollagen och för att vi ska kunna fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk mot oss

  Beslut och utredning om disciplinära åtgärder gallras vid läsårsslut.

  Anmälningar eller utredningar av kränkande behandling sparas i fem (5) år.

  Beslut och utredning av klagomål mot utbildningen sparas i fem (5) år.

  För att bedriva undervisning
  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
  • Studieresultat
  • Uppgifter om studienärvaro
  • Användar-ID för digital uppkoppling
  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår uppgift av allmänt intresse som har stöd i lag (skollagen) Uppgifterna gallras när de inte längre är aktuella, dock senast ett (1) år efter avslutad utbildning
  För att kunna lämna information till dig och din vårdnadshavare
  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
  • Information om vårdnadshavare och kontaktuppgifter till denne
  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår uppgift av allmänt intresse som har stöd i lag (skollagen) Uppgifterna gallras när de inte längre är aktuella, dock senast ett (1) år efter avslutad utbildning
  För att bedriva skolhälsovård, exempelvis för att föra patientjournal
  • Namn
  • Personnummer
  • Hälsouppgifter
  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla hälso- och sjukvård och för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt patientdatalagen Enligt patientdatalagen ska uppgifter i en journalhandling bevaras i minst tio (10) år efter att den sista uppgiften fördes in i handlingen
  För att vi ska kunna genomföra resultatuppföljning och bedriva systematiskt kvalitetsarbete
  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
  • Studieresultat
  • Dina eventuella synpunkter på verksamheten
  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår uppgift av allmänt intresse som har stöd i lag (skollagen) Uppgifterna gallras när de inte längre är aktuella, dock senast ett (1) år efter avslutad utbildning
  För att vi ska kunna ansöka om ekonomiskt stöd för vår verksamhet hos din kommun
  • Namn
  • Personnummer
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår uppgift av allmänt intresse som har stöd i lag (skollagen) Uppgifterna gallras när de inte längre är aktuella, dock senast ett (1) år efter avslutad utbildning
  För att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt exempelvis bokföringslagen och för att följa domslut eller myndighetsbeslut
  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
  • Information om vårdnadshavare och kontaktuppgifter till denne
  • Information om den eller de händelser som kan kopplas till dig och som ligger till grund för åtgärden
  • Eventuell brottsmisstanke
  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt bland annat skollagen och bokföringslagen

  Humana behandlar dina personuppgifter så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det.

  Information sparas exempelvis enligt bokföringslagen i sju (7) år efter utgången av det år som transaktionen genomfördes.

   

 8. Denna information riktar sig till dig som är eller är intresserad av att bli familjehemsföräldrar. Detta omfattar pågående, avslutade och potentiella uppdrag.

  Humana får dina personuppgifter från följande källor:

  • Dig själv
  • Din referens
  • De familjehemskonsulenter som du samarbetar med
  • Uppdragsgivande kommun

   

  Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

  Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? 

  Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter? 

  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  För att hantera din intresseanmälan och besluta om du kan bli familjehem hos oss
  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
  • Personnummer
  • Uppgifter om boendesituation
  • Ekonomisk information
  • Hälsouppgifter, uppgifter om sexualliv och sexuella läggning, politiska åsikter och uppgifter om religiös eller filosofisk övertygelse
  • Uppgifter om befintliga och tidigare familjehemsplaceringar hos er
  Behandlingen är nödvändig för att förbereda ett kommande avtal med dig och för att fullgöra vår uppgift av allmänt intresse som har stöd i lag (socialtjänstlagen) 

  Humana behandlar dina personuppgifter för förberedande av avtal samt under den tid det finns ett avtal mellan dig och oss.

  Personuppgifterna gallras två (2) år efter avslutat uppdrag.

  I det fall du inte tilldelas ett uppdrag gallras personuppgifterna två (2) år efter att familjehemsutredningen är avslutad.

  För dokumentation av arbetsuppgifter inom socialtjänsten
  • Namn
  • Personnummer
  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår rättsliga förpliktelse enligt lag (socialtjänstlagen) att dokumentera vår verksamhet

  Personuppgifterna gallras två (2) år efter avslutat uppdrag
  För att administrera uppdraget och för utbetalning av arvode och omkostnader
  • Namn
  • Personnummer
  • Kontaktuppgifter såsom postnummer, adress, telefonnummer
  • Bankkontoinformation
  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet mellan dig och Humana Humana behandlar dina personuppgifter under den tid det finns ett avtal mellan dig och oss
  För att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag såsom bokföringslagen och för att följa domslut eller myndighetsbeslut
  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
  • Bankkontoinformation
  • Faktura- och betalningshistorik
  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt bland annat bokföringslagen

  Information sparas enligt bokföringslagen i sju (7) år efter utgången av det år som transaktionen genomfördes

   

 9. Denna information riktar sig till dig som är närstående eller anhörig till någon av våra kunder eller elever. Detta omfattar pågående, avslutade och potentiella uppdrag.

  Humana får dina personuppgifter från följande källor:

  • Dig själv
  • Din kommun
  • Överförmyndarnämnden
  • Kund/klient/elev som du är närstående till

   

  Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

  Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? 

  Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter? 

  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  För att besvara förfrågningar via post, e-post, telefon, formulär m.m. och ge den hjälp som efterfrågas
  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
  • Din relation till vår kund
  Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och Humanas berättigade intresse av att kunna besvara dina förfrågningar Humana behandlar dina personuppgifter till dess att ärendet har avslutats och under en tid om två (2) år därefter
  För att kunna kontakta dig i ärenden som rör den person till vilken du är närstående eller anhörig
  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
  • Personnummer
  • Din relation till vår kund
  Humanas berättigade intresse av att kontakta dig beträffande den person du är närstående/anhörig, god man, eller förvaltare till samt hålla dig underrättad om allmän information inklusive aktiviteter som vi tror att du kan vara intresserad av

  Humana behandlar dina personuppgifter så länge den person till vilken du är närstående/anhörig, god man eller förvaltare är kund hos oss.

  Vi kommer dock att upphöra med behandlingen tidigare om du motsätter dig den och dina intressen överväger våra intressen att utföra behandlingen.

  För att skicka dig relevant information i form av t.ex. nyhetsbrev och inbjudningar till aktiviteter
  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
  • Din relation till vår kund

  Vårt berättigade intresse av att hålla dig underrättad om allmän information inklusive aktiviteter som vi tror att du kan vara intresserad av

  Humana behandlar dina personuppgifter så länge den person till vilken du är närstående/anhörig, god man eller förvaltare är kund hos oss eller tidigare om vi får uppgift om att vår kund har en annan person som närstående/anhörig, god man eller förvaltare.

  Vi kommer dock att upphöra med behandlingen tidigare om du motsätter dig den eller avregistrerar dig från våra utskick.

   

   

   

 10. Denna information riktar sig till dig som är uppdragsgivare och kontaktperson hos en myndighet som vi har ett uppdrag hos. Detta omfattar pågående, avslutade och potentiella uppdrag.

  Humana får dina personuppgifter från följande källor:

  • Dig själv
  • Din arbetsgivare
  • Dina kollegor.

   

  Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

  Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? 

  Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter? 

  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  För att förbereda och fullgöra ett uppdrag, såsom tillhandahållande av familjehem, särskilda boenden eller skolverksamhet
  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
  Humanas berättigade intresse av att kunna kontakta din arbetsgivare (myndighet) och fullgöra avtal med arbetsgivaren Humana sparar dina uppgifter så länge de är aktuella, det vill säga under den tid du är tjänsteman i en kommun eller på en myndighet som vår verksamhet har kontakt med. Vi går årligen igenom samtliga sparade kontakter och säkerställer att de fortfarande är aktuella. När du inte längre innehar tjänsten raderar vi dina kontaktuppgifter
  För att följa upp pågående ärenden
  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
  Humanas berättigade intresse av att kunna kontakta din arbetsgivare (myndighet) Som ovan
  För fakturering och administration
  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
  Humanas berättigade intresse av att kunna kontakta din arbetsgivare (myndighet) och fullgöra avtal med denna

  Som ovan
  För att skicka information och marknadsföring om våra tjänster.
  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post

  Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Humans berättigade intresse att marknadsföra vår verksamhet

  Som ovan
  För att anmäla missförhållanden i verksamheten, vårdskador samt anmälan av behov av god man/förvaltare
  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag (socialtjänstlagen) Som ovan

   

 11. Denna information riktar sig till dig som är kontaktperson hos en leverantör eller samarbetspartner på ett företag eller organisation som Humana har en affärsmässig relation med. Detta omfattar pågående, avslutade och potentiella affärskontakter.

   

  Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

  Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? 

  Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter? 

  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  För att fullgöra och ingå avtal mellan ert bolag och Humana

   

   

  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post

  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal mellan ert bolag och Humana

   

  Humana sparar dina uppgifter under avtalsperioden. Därefter gallras dina uppgifter.

  För fakturering och administration

  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal mellan ert bolag och Humana Som ovan

  För utskick av information och marknadsföring av våra tjänster

  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
  Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Humanas berättigade intresse att marknadsföra vår verksamhet Som ovan
  För att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag såsom bokföringslagen och för att följa domslut eller myndighetsbeslut
  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt bland annat bokföringslagen och för att vi ska kunna fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk mot oss Information sparas enligt bokföringslagen i sju (7) år efter utgången av det år som transaktionen genomfördes eller avtalet upphörde

   

 12. Denna information riktar sig till dig som kontaktar Humana, anmäler dig till utskick av våra nyhetsbrev eller som anmäler sig till att delta i våra evenemang.

  Humana får dina personuppgifter från följande källor:

  • Dig själv

   

  Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

  Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? 

  Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter? 

  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  För att besvara förfrågningar via post, e-post, telefon, formulär med mera och ge den hjälp som efterfrågas
  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
  • Din förfrågan
  Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Humanas berättigade intresse att kunna besvara förfrågningar och ge den hjälp som efterfrågas Humana behandlar dina personuppgifter till dess att ärendet har avslutats och under en tid om två (2) år därefter
  För att skicka information och marknadsföring om Humanas tjänster
  • Namn.
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
  Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Humanas berättigade intresse att marknadsföra vår verksamhet Information sparas upp till två (2) år från det att insamlingen gjordes

  För utskick av relevant information till dig i form av nyhetsbrev och för att hantera inbjudningar och deltaganden på evenemang

  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
  • Kostpreferenser för dig som anmäler dig till evenemang
  • Arbetsplats och befattning
  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna hantera din beställning av nyhetsbrev eller för bokning av ett av våra evenemang. Fullgörande av avtal Humana behandlar dina personuppgifter under den tid det finns ett avtal mellan dig och Humana, exempelvis en prenumeration på vårt nyhetsbrev

   

 13. Denna information riktar sig till dig som skickar in ansökningshandlingar till en utlyst tjänst eller lämnar in spontanasökningar.

  Humana får dina personuppgifter från följande källor:

  • Dig själv
  • Din referensperson
  • Arbetsförmedlingen eller arbetsförmedlande företag

   

  Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

  Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? 

  Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter? 

  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  För att hantera din ansökan
  • Namn
  • Födelseår
  • Kön
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
  • Svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret
  • CV
  • Personligt brev
  • Övriga bifogade filer (till exempel betyg)
  • Referenser
  Humana har ett berättigat intresse att behandla dina uppgifter för att hantera din ansökan

  Samtliga personuppgifter raderas från Humana AB:s databas i rekryteringssystem inom 24 månader efter din senast sökta tjänst. Vid spontanansökningar raderas samtliga personuppgifter efter sex (6) månader
  För att fullfölja anställningsprocessen
  • Namn
  • Födelseår
  • Kön
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
  • Svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret
  • CV
  • Personligt brev
  • Övriga bifogade filer (till exempel betyg)
  • Referenser
  • Information om dig som person, exempelvis hur du sköter dina arbetsuppgifter och dina kvalifikationer
  • Testsvar från arbetspsykologiska tester
  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal mellan dig och Humana Som ovan
  För att uppfylla reglerna om tillhandahållande av uppgift om meriter enligt diskrimineringslagen  Som ovan Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår rättsliga förpliktelse enligt diskrimineringslagen 

  Samtliga personuppgifter sparas enligt diskrimineringslagen i 24 månader år efter avslutad rekrytering. Därefter raderas uppgifterna från Humana AB:s databas i rekryteringssystem. Vid spontanansökningar raderas samtliga personuppgifter efter sex (6) månader.

  För framtida kontakt och erbjudande om tjänst
  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • CV
  • Personligt brev
  • Övriga bifogade filer (till exempel betyg)
  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal mellan dig och Humana Samtliga personuppgifter raderas från Humana AB:s databas inom rekryteringssystem i 24 månader efter din senast sökta tjänst. Vid spontanansökningar raderas samtliga personuppgifter efter sex (6) månader

   

 14. Denna information riktar sig till dig som är referens åt en arbetssökande som skickat in ansökningshandlingar till en utlyst tjänst eller som lämnat in spontanasökningar till Humana.

  Humana får dina personuppgifter från följande källor:

  • Dig själv
  • Den arbetssökande

   

  Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

  Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? 

  Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter? 

  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  För att förbereda och fullfölja anställningsprocessen.
  • Namn
  • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer, e-post
  • Din uppfattning om den arbetssökande.
  Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Humanas berättigade intresse av att kunna förbereda och fullfölja anställningsprocesser med arbetssökande som du är referensperson åt. Samtliga personuppgifter raderas från Humana AB:s databas i rekryteringssystemet inom 24 månader efter din senast sökta tjänst. Vid spontanansökningar raderas samtliga personuppgifter efter sex (6) månader.

   

 15. Den här informationen riktar sig till dig som förekommer i visselblåsarärenden som rapporterats in.

  Humana får dina personuppgifter från följande källor:

  • Uppgiftslämnaren/dig själv

   

  Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

  Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? 

  Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter? 

  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  För att det är nödvändigt för att vi ska kunna utreda en rapportering om arbetsrelaterade missförhållanden.

  Om uppgiftslämnaren:

  Uppgifter som du har valt att lämna om dig själv, såsom kontaktuppgifter. Detta är dock valfritt för uppgiftslämnaren.

  Om den rapporten gäller:

  Sådan information som uppgiftslämnaren valt att lämna, såsom information om namn och vad som inträffat.

  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vår rättsliga förpliktelse att hantera visselblåsarärendet. Humana sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för oss att behandla dem, dock längst två (2) år efter det att ärendet har avslutats.

   

Vilka är dina rättigheter när det gäller vår behandling av personuppgifter?

 1. Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig och få information om behandling av dina personuppgifter genom att skriftligt begära ett så kallat registerutdrag från oss. Registerutdraget ska vara undertecknat av dig för att vi ska kunna behandla din förfrågan.

  Vi kan, med hänvisning till GDPR, inte lämna ut personuppgifter om det kan komma att inverka menligt på andras rättigheter och friheter.

   

  Begäran om tillgång till personuppgifter

 2. Du har rätt att, utan onödigt dröjsmål, få felaktiga personuppgifter som vi behandlar om dig rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter om dig.


  Begäran om rättning av personuppgifter

 3. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om:

  • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas, eller
  • Du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.

   

  Vi är inte skyldiga att radera personuppgifterna i din begäran om behandlingen är nödvändig för att till exempel uppfylla en rättslig förpliktelse eller om det finns ett avtalsförhållande där vi ska kunna göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

  Begäran om radering av personuppgifter

 4. Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa förutsättningar. Ett exempel är om du bestrider personuppgifternas korrekthet. Du kan då begära att behandlingen av relevanta personuppgifter begränsas under den tid som vi kontrollerar att personuppgifterna är korrekta. Att behandlingen begränsas innebär att vi bara får behandla personuppgifterna genom att lagra dem under tiden som vi undersöker om uppgifterna till exempel är inkorrekta.

 5. Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter som grundar sig på de rättsliga grunderna:

  • Allmänt intresse eller myndighetsutövning
  • intresseavvägning.

   

  Om du invänder mot denna typ av behandling får vi inte längre behandla dina personuppgifter, om vi inte kan visa på:

  • Tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter
  • Om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

   

  Om du motsätter dig behandling av personuppgifter som behandlas för direkt marknadsföring ska vi upphöra direkt med den behandlingen.

  Din invändning prövas av oss i det enskilda fallet.

 6. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning eller att dina rättigheter inte respekteras av oss kan du kontakta oss eller vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, imy@imy.se, som är tillsynsmyndighet.

  Om klagomålet gäller vår användning av cookies kan du kontakta oss eller Post- och telestyrelsen (PTS), pts@pts.se, som är tillsynsmyndighet.

 7. Om behandlingen stöds på de rättsliga grunderna avtal eller samtycke har du rätt att begära att få ut och överföra personuppgifterna som du har lämnat till oss till en annan personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att få personuppgifterna överförda direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

  Våra kontaktuppgifter hittar du här

 8. När du har samtyckt till att dina personuppgifter behandlas för ett visst syfte har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. När du har återkallat ditt samtycke får vi inte fortsätta behandlingen av personuppgifterna. Återkallandet påverkar däremot inte lagligheten av den behandling som vi har genomfört fram till den tidpunkt då du återkallar samtycket. Du kan återkalla ditt samtycke muntligen eller skriftligen till oss.

  Våra kontaktuppgifter finner du här.

 9. I vissa fall kan vi inte radera uppgifter, eller begränsa behandlingen av dessa, till exempel på grund av att vi behöver behandla uppgifterna enligt lag. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vem delar vi dina personuppgifter med och var behandlas uppgifterna?

 1. Humana kan i flera fall behöva dela dina personuppgifter med andra aktörer. Det kan till exempel handla om att vi behöver lämna information till myndigheter och vårdgivare. Vi delar vi även dina personuppgifter med vissa av våra leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. I listan anges vilka typer av personuppgiftsbiträden och andra mottagare som vi delar dina personuppgifter med:

  • Kommuner och andra uppdragsgivare, även potentiella sådana, när personuppgifter behandlas inom våra uppdrag enligt lagkrav och avtal, exempelvis vid delning av information med socialtjänst
  • Myndigheter och vårdgivare, när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut
  • IT-leverantörer (drift, tjänster, support, lagring)
  • Andra bolag inom Humana-gruppen
  • Personer som är närstående/anhörig, vårdnadshavare, kontaktperson, god man och/eller förvaltare till våra kunder.

   

  Om du eller någon annan i hushållet har skyddade personuppgifter kommer detta att hanteras enligt våra tillämpliga regler och rutiner.

 2. Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller behandlar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (till exempel loggfiler).

  Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. När personuppgifter behandlas utanför EU/EES tillförsäkras skyddsnivån antingen genom att det land där uppgifterna behandlas har ett godkännande från EU-kommissionen om att landet har en adekvat skyddsnivå, eller genom ett standardavtal med mottagaren av uppgifterna. Om du vill få mer information om de skyddsåtgärder som har vidtagits är du välkommen att kontakta oss.

Vill du komma i kontakt med oss gällande vår behandling av dina personuppgifter?

 

Humana
Personuppgiftsansvarig
Warfvinges väg 39, 7tr
112 51 Stockholm
Växel: 08-599 299 00
Fax: 08-599 299 99

För allmän information om oss: info@humana.se
För frågor om GDPR: dataskyddsombud@humana.se

Observera att vi inte tar emot jobbansökningar via dessa e-postadresser. Alla våra jobb hittar du i vår jobbportal.

Till Jobbportalen

Humanas cookiepolicy

  • Förstapartscookies utfärdas av Humana
  • Tredjepartscookies utfärdas av någon annan än den som är ansvarig för webbplatsen, exempelvis annonspartners
  • Sessionscookies sparas tillfälligt på din enhet under tiden som du besöker webbplatsen, och tas bort när du stänger ner webbläsaren
  • Tidsbestämda cookies sparas på din enhet under en bestämd tid efter att du har stängt webbläsaren och upphör efter den tid

  För mer information om cookies se www.pts.se/cookies

 1. På Humanas webbplatser använder vi cookies som är små textfiler som skickas fram och tillbaka mellan datorservrar och den enhet du använder för att besöka vår webbplats (dator, surfplatta eller mobiltelefon).

 2. Det finns flera skäl till att vi använder cookies. Ett skäl är att förbättra din användarupplevelse och för att förenkla för dig som besökare genom att till exempel komma ihåg de inställningar du gjort.

  Vi använder även cookies för att analysera trafik och beteenden så att vi kan hitta fel och brister som försvårar användandet av våra tjänster för dig och förbättra våra webbplatser.

  Humana och våra annonsörer använder även cookies för att mäta hur våra webbplatser används. Det är bland annat cookies från Google Analytics, Siteimprove och Matomo. Vissa cookies kommer från annonsörer såsom Facebook, Instagram eller Linkedin och de mäter annonsernas effektivitet och varifrån besökarna kommer samt används för annonsering på andra plattformar.

  Resultatet av spårningen som används på våra webbplatser delas endast med utfärdaren av cookien.

  Ytterligare ett syfte är kunna visa annonser som är intressanta och relevanta för dig. Vi gör detta genom att analysera användarbeteende från data som är insamlade med våra cookies. Annonserna visas på andra webbplatser utifrån tidigare besök på vår webbplats.

  Vi har följande annonseringsfunktioner aktiverade för Google Analytics:

  • Remarketing med Google Analytics
  • Visningsrapportering för Googles Display-nätverk
  • Demografi- och intresserapporter i Google Analytics
  • Integrerade tjänster som kräver Google Analytics för att samla in data via annonscookies och anonyma identifierare
  • Besökarens IP-nummer samlas in vid besök på vår webbplats för statistiska ändamål
  • För alla Google-produkter följer Humana Googles officiella annonseringspolicy.
 3. Vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror på vilka cookies du har godkänt när du besöker vår webbplats. Då får då välja om man vill godkänna tre olika typer av cookies beroende på vad de används för: inställningar, statistik och marknadsföring. Det finns också en fjärde grupp, cookies som är nödvändiga för webbplatsens funktion.

  • Nödvändiga cookies: Uppgifter som du har angett om dig själv, din IP-adress och ungefärlig geografisk adress, serienummer för den enhet du använder
  • Inställningar: Information om inställningar du har valt på vår webbplats, din IP-adress, information om den enhet du använder
  • Statistik: Din IP-adress och ungefärlig geografisk adress, information om den enhet du använder, vilken webbplats du besökte innan vår webbplats, hur du har bläddrat och skrollat på vår webbplats och var du har klickat
  • Marknadsföring: Uppgifter som du har angett om dig själv, din IP-adress och ungefärlig geografisk adress, information om den enhet du använder, hur du har bläddrat och skrollat på vår webbplats och var du har klickat.
 4. Vi har bedömt att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla en väl fungerande webbplats, för att förbättra vår webbplats och för att marknadsföra oss och att dessa intressen väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade. För mer information om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter, se övriga delar av vår Behandling av personuppgifter.

 5. När du besöker vår webbplats kan göra dina val och läsa om de olika cookies som finns på vår webbplats. Vissa cookies är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra tjänster och dessa går inte att välja bort. Du kan enkelt ändra eller dra tillbaka ditt godkännande av övriga cookies, Cookiedeklaration.

  Du kan också själv göra inställningar i din webbläsare som automatiskt nekar till lagring av cookies eller som gör att du informeras varje gång en webbplats vill lagra en cookie. Du kan också gå in och radera alla cookie som satts tidigare. Vilka inställningar du kan göra beror på vilken webbläsare du använder, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

 6. Cookiedeklaration

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 2022-07-13.