Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Humanas öppenvård har ett brett spektrum av insatser, från individuella behandlingsinsatser till familjebehandling och metoder baserat på evidens och forskning.

Målgrupper för Humanas öppenvård

Öppenvård kan vi erbjuda alla behov som är lämpliga för vård i öppen form. Vi har en dialog om vilka insatser som kan erbjudas i öppen form och vad vi kan erbjuda om behoven är större och behöver andra mer ingripande insatser. Vi kan även erbjuda olika former av strukturerade riskbedömningar för att underlätta bedömningar inför eventuell placering.

Öppenvård för barn, unga och familjer

Vi erbjuder insatser för barn/ungdomar och deras familjer. Barnen/ungdomarna kan ha beteendeproblem samt problem med sin relation till föräldrar, andra vuxna och jämnåriga. De kan ha brister i sin skolgång och kan även ha ett socialt nedbrytande beteende samt psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer. Föräldrarna kan ibland ha svårt att tillgodose barnens grundläggande behov och kan ha nedsatt föräldraförmåga utifrån kunskap, tillsyn med mera. Ofta har man sedan innan provat andra insatser.

Vi på Humana kan till exempel erbjuda Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling (IHF) som är en evidensbaserad och manualbaserad behandlingsmetod. Det finns stort forskningsstöd kring vikten av att erbjuda barn och deras familjer kvalificerad behandling. Metoden är multisystemisk och fokuserar mycket på relationer samt beteenden och målet är att bryta negativa mönster och istället öka faktorer som närhet och delaktighet, för att på så sätt undvika placering i annan vårdform. Humana kan också erbjuda andra lösningar via vår öppenvård.

Öppenvård för vuxna

Missbruk, psykiatri och samsjuklighet är något som ligger nära öppenvården är också insatser såsom funktionsbedömning och psykiatriska utredningar för att fastställa diagnos. Humanas psykiatriska öppenvård för vuxna består av ett brett spektrum av evidensbaserade metoder, som utförs av kompetenta behandlare. Många av våra vanligaste metoder för vuxna är KBT-baserade.

Så går en öppenvårdsinsats till

Allt vi på Humana gör börjar med att du som socialsekreterare eller handläggare kontaktar oss för att se vilka möjligheter och insatser Humana har att erbjuda utifrån familjens egna behov. Vi bollar gärna olika alternativ och presenterar vilka insatser vi kan erbjuda. 

Efter ett samtal om möjligheter till insats tar vi emot er familjs vårdplan/ genomförandeplan för att med den som grund genomföra en kartläggning tillsammans med familjen. Vår kartläggning är en del av att skapa en allians med familjen, att genom olika forum och frågeställningar få familjens bild av sin egen situation och ge dem möjlighet att förmedla deras behov utifrån ett behandlingsperspektiv. Detta skiljer sig från socialtjänstens utredning då den fokuserar på familjens egna upplevelser, vilka mål de har med insatsen och grund för en kommande behandlingsallians. Efter en kartläggning sker en sammanställning av en genomförandeplan eller behandlingsplan som utgår från socialtjänstens mål samt de mål som framkommit under kartläggningen tillsammans med familjen. Vid ett gemensamt möte med familjen kommer vi fram till i vilken riktning behandlingen ska gå.

Öppenvård kan genomföras medan en person bor kvar hemma eller är placerad. Exempelvis i ett stödboende, LSS-boende eller i ett familjehem. 

Fysiska möten ger enligt vår erfarenhet de bästa förutsättningarna för lyckad behandling. För att möta situationer om någon är sjuk kan vi utföra möten digitalt. Vissa specifika behandlingsmetoder som fungerar digitalt (exempelvis återfallsprevention) kan vi också utföra på det sättet, om mottagaren exempelvis bor långt bort. 

Metoder och approach till öppenvårdsinsatser

Ett mål för oss är att kunna stötta människor i alla livets steg. Med stor bredd i våra enheters specialiseringar, kan vi hitta fungerande insatser för i princip alla ärenden. Humana finns också i stora delar av landet. Vi använder oss av ett stort antal evidensbaserade metoder och kan hjälpa med individanpassade insatser för att möta individens behov. 

För barn, unga och deras familjer eller familjehem jobbar vi ofta med metoder som:

Vi kan även arbeta mot sammanbrott i familjehemsvård när det placerade barnet har stora behov av stöd, genom att arbeta i insatser med barnet direkt i form av ungdomsbehandlare, med biologiska föräldrarna utifrån ett umgängesperspektiv eller för att barnet så småningom ska kunna flytta hem.

För vuxna används ofta behandlingar som är KBT-baserade, exempelvis:

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Återfallsprevention (ÅP)
 • Community Reinforcement Approach (CRA)

Humana Öppenvård

 

Humana erbjuder ett brett utbud av familjehemsvård på flera olika intensitetsnivåer

 

1. Behandlingsprogram med familjehem:

 • TFCO – Treatment Foster Care Oregon
 • Förstärkt stödboende
 • OffClinic familjehem särskilda behov

2. Behandlingsprogram öppenvård:

 • IHF – Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling
 • OffClinic bedömning av särskilda behov
 • Omsorgsbedömning
 • IPS – Insats skolfrånvaro

3. Familjeinsatser:

 • OffClinic särskild öppenvård
 • Familjebehandling
 • Familjepedagogiska insatser
 • Marte Meo, Connect

4. Individinsatser:

 • Stödboende Ungdomsbehandling
 • SKKP (Särskild Kvalificerad Kontaktperson)
 • ACE, A-CRA, rePULSE, B12
 • Enskild terapi, till exempel KBT

5. Stödinsatser:

 • Förhandsbedömning
 • Stödsamtal
 • Kvalificerad kontaktperson
.

 

Medarbetare inom öppenvårdsinsatser

Inom vår öppenvård möter du kompetenta behandlare med olika metodinriktningar och samtalstekniker, för att matcha de behov som våra barn, ungdomar och familjer har. Det kan bland annat handla om familjebehandlare, ungdomsbehandlare, psykoterapeuter, socionomer eller liknande. De flesta har vidareutbildning inom en eller flera samtals- och behandlingsmetoder. Flera har även Steg 1-kompetens.

Öppenvård medan mottagaren bor hemma

Det går bra för Humana att utföra öppenvård medan den som mottar behandlingen bor kvar hemma, om det bedöms som det bästa alternativet. Vi kan möta upp klienterna där det passar dem, i hemmet, hos oss på ett av våra Humana-kontoret, på stan etc.

Nästa steg efter en öppenvårdsinsats

Efter en behandling är målet att fasa ut öppenvården och att individen ska klara sig så självständigt som möjligt. För vissa innebär det att flytta hem till samma boendemiljö som tidigare, för andra innebär det en placering inom exempelvis familjehem, stödboende eller LSS-boende. 

Vad som konkret händer efter en öppenvårdsinsats beror på hur klienten svarar på behandlingen. I vissa fall kan vi föreslå nya behandlingar. Under en insats inom öppenvården har vi alltid löpande avstämningar med socialtjänsten, för att utvärdera behov och intensitet. 

Frågor och svar

Går det att få tag på öppenvården när som helst? 

Generellt sker öppenvårdsbehandlingar under bokade tider (framförallt kontorstid). Under behandlingar som IHF finns en jourtelefon om en akut situation skulle uppstå utanför kontorstider, som fungerar som en rådgivningstelefon. För dig på socialtjänsten som vill hitta rätt insats för en person finns våra kontaktpersoner tillgängliga dygnet runt. Ring 0771-11 33 11.

Kan man göra utredning i samband med en öppenvårdsinsats?

Ja. Det går utmärkt att göra utredningar samtidigt som en öppenvårdsinsats pågår, om socialtjänsten bedömer att behov finns. 

Metoder vid öppenvårdsinsatser som Humana handleder och utbildar i