Hem 0771-11 33 11 För förfrågan LSS Egen regi
Sök gruppbostad Till våra LSS-boenden
Tillbaka till LSS

Humana finns i hela Sverige och erbjuder gruppbostäder enligt LSS för personkrets 1, 2 och 3.  Vi erbjuder en långsiktig planering utifrån individuella förutsättningarhjälpbehov och önskemål. Allt stöd ges med delaktighet och självbestämmande som högsta prioritet.

 

LSS-gruppboende – alla har rätt till ett bra liv 

LSS är en rättighetslagstiftning som syftar till att garantera personer med särskilda behov goda levnadsvillkor. Att bo i gruppbostad innebär att du bor själv men aldrig är ensam. Personal finns tillgänglig dygnet runt och erbjuder den enskilde ett individuellt utformat stöd utifrån intresse och behov.  

För att säkerställa att den enskilde ges rätt stöd utbildas personalen i de arbetssätt som rekommenderas av Socialstyrelsen (alternativ kompletterande kommunikation, lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik) för personer som omfattas av LSS. Humanas personal har en god kompetens för att bemöta boende med olika förutsättningar och diagnoser på rätt sätt. Vi lägger stor vikt vid personalens kompetens och att boendet har rätt miljömässiga förutsättningar för de som ska bo där. Humana erbjuder därför grupp- och servicebostäder som har särskilda inriktningar, exempelvis högre personaltäthet eller särskild kompetens hos personalen, men även miljömässiga anpassningar som ökad ljudisolering, egen in- och utgång, flera gemensamma umgängesytor med mera.  

Stöttning av lyhörd personal för ökad självständighet 

I en bra vardag ska varje individ känna sig sedd, uppskattad och förstådd. Därför ger personalen på våra gruppboenden ett stöd som anpassas på individnivå. Våra centrala metoder är lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och alternativ eller kompletterande kommunikation (AKK). Målet är att ge alla en trygg miljö, förutsägbarhet i den egna vardagen och möjlighet att uttrycka sig och kommunicera med omvärlden. 

Öppenvård och LSS-boende

Vi på Humana kan numera, med vår breda kompetens inom många olika verksamheter, även erbjuda klienter på något av våra LSS-boenden i södra Sverige insatser via vår öppenvård.

 

  • Om öppenvård i LSS

  • Via öppenvården kan den boende få behandling för alkohol-, narkotika- och/eller spelmissbruk. Det finns även möjlighet att få en samtalskontakt med DBT-terapeut för behandling av självskadeproblematik.

För att kunna få behandling via öppenvården krävs, förutom beslut om LSS-boende, även beslut om behandling i öppenvård. Personalen på boendet är behjälplig vid kontakt med öppenvården och med transport till och från densamma.

För mer info om vår öppenvård

Humana erbjuder flera LSS-boenden med kompetens inom personkrets 1, 2 och 3.

På följande boenden kan öppenvård erbjudas:

Utformningen av våra gruppbostäder enligt LSS 

Varje gruppboende är naturligtvis utformat på ett eget sätt. Många av våra alternativ är belägna nära naturen i lugna områden, med goda kommunikationer. Vissa ligger närmare centrum med bekvämligheter som affär och bibliotek. Andra gruppbostäder har nära till fritidsaktiviteter i naturen, badplatser, ridskolor, föreningsliv och idrottsplatser.  

Varje person får en egen lägenhet i byggnaden, i anslutning till gemensamma utrymmen som kan användas av den som vill. I de gemensamma utrymmena kan det finnas soffor, fåtöljer, tvättstuga, TV och kök. Lägenheterna är anpassade för målgruppen på gruppboendet. 

Till exempel kan möjlighet till enskild in- och utgång, separering av gemensamt kök och vardagsrum, och separata uteplatser för varje lägenhet vara viktiga faktorer för en bekväm boendemiljö för vissa målgrupper.  

Så hjälper Humana de boende att växa 

Våra LSS-gruppboenden ska ge människor en plattform för att leva ett så självständigt liv som möjligt, utifrån deras förutsättningar. Vår utgångspunkt är vad individen har för behov och intresserar sig för. Utifrån det strävar vi efter att möjliggöra ett bra liv, med lösningsfokuserade arbetssätt. 

En struktur vi använder på gruppboenden är en genomförandeplan enligt IBIC (individens behov i centrum). En del av det här stödet kan till exempel vara att hjälpa individen hitta en sysselsättning eller hobby de trivs med, att hantera kontakt med myndigheter, skapa struktur i vardagen och ha kontakt med familj och vänner. 

För boende och närstående
 

Vad är en gruppbostad? 

Gruppbostad är en insats enligt 9 § 9 LSS. Insatsen finns till för personer som till följd av sin funktionsnedsättning är i behov av personalstöd dygnet runt. Gruppbostad kan vara ett alternativ för den person som idag har personlig assistans, bor i stödboende eller om ska flytta från föräldrarna till egen bostad. De finns till för personer som inte kan bo i en traditionell egen bostad utan har stora behov av stöd och omvårdnad. I ett gruppboende finns personal dygnet runt och den boende får stöd med just det som hen har svårt att klara på egen hand. Den boende ska även få hjälp att syssla med sina fritidsintressen och ha en meningsfull vardag.  

När kommunen beviljat den enskilde en plats i gruppbostad ska kommunen erbjuda en plats inom 3 månader. Den enskilde och anhöriga/företrädare är välkomna att besöka gruppbostaden och träffa personalen innan de beslutar sig att tacka ja. I gruppbostaden har den enskilde en fullt utrustad egen lägenhet samt tillgång till gemensamma utrymmen.  

I ett gruppboende bor den boende i en egen lägenhet som hör till gruppboendet, med grannar som också bor där på samma sätt. Det finns också gemensamma utrymmen som den boende kan använda vid behov.  

Servicebostad är ett upplägg som liknar gruppbostad. Men de som bor här behöver mindre stöd. 

Vad är skillnaden på LSS för personkrets 1, 2 och 3? 

Personkrets 1 och 2 är båda diagnosstyrda, och avgörs av den eller de diagnoser den enskilde ifråga har. En person med autism eller utvecklingsstörning omfattas alltså genom sin diagnos av personkrets 1. För tillhörighet av personkrets 3 krävs att personen uppfyller samtliga fyra kriterier (att funktionshindret är varaktigt och ej beror på normalt åldrande, att behoven är stora och omfattande vilket medför betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.  

  • Personkrets 1: Autism, utvecklingsstörning eller autismliknande tillstånd 
  • Personkrets 2: Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  • Personkrets 3: Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen 

Vem har rätt till en gruppbostad? 

Gruppbostad enligt LSS erbjuds till personer som har så stora behov av omvårdnad och tillsyn att personal ska finnas till hands konstant. För att ha rätt till en gruppbostad måste personen tillhöra en av LSS-personkretsar samt ha ett beslut om gruppbostad enligt LSS 9 § 9.  

Hur går en ansökan till? 

  1. För att få en plats på ett gruppboende ska du först göra en ansökan hos kommunen. Kontakta din kommun och fråga efter kommunens LSS-handläggare.  
  2. Kommunen fattar beslut i ärendet.  
  3. Om du beviljas plats på LSS boende är kommunen skyldig att erbjuda ett boende inom tre månader.    
  4. I kommuner som tillämpar LOV, Lagen om valfrihetssystem eller har ramavtal kan du själv föreslå boende om du så önskar men kommunen har rätt att avslå ditt förslag.   
  5. Du har också rätt att tacka nej till förslaget från kommunen men måste då vänta på ett nytt erbjudande.