Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Humanas visselblåsarfunktion är till för att du ska kunna rapportera allvarliga arbetsrelaterade missförhållanden eller oegentligheter.

Det ger oss en möjlighet att agera och är ett viktigt verktyg för oss att kunna efterleva våra värderingar.

Det en självklarhet för oss att ta ansvar och att alla som berörs av Humanas verksamhet ska känna sig trygga och bemötas med respekt.

Längre ner på sidan finns en länk till Humanas visselblåsarformulär. Innan du går dit rekommenderar vi att du läser igenom informationen om visselblåsning.

Vem kan rapportera?

Utgångspunkten är du ska ha eller ha haft en arbetsrelaterad relation till Humana. Du kan vara exempelvis anställd, praktikant, arbetssökande, konsult, före detta anställd, leverantör eller aktieägare. Notera att du omfattas av skyddet för visselblåsare innan, under och efter att du har lämnat verksamheten.

Vad kan rapporteras?

Visselblåsarfunktionen är till för att anmäla allvarliga arbetsrelaterade missförhållanden eller oegentligheter (eller misstanke om sådana) inom Humana-koncernen som rör:

  • Olagliga aktiviteter
  • Ekonomisk brottslighet (exempelvis oriktig bokföring, överträdelse av interna kontrollprocedurer eller förskingring)
  • Mutor eller korruption
  • Jäv
  • Allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa
  • Allvarlig påverkan på Humanas vitala intressen.

För ärenden som rör exempelvis missnöje på arbetsplatsen, alkohol- och drogmissbruk eller mobbning, ber vi dig att vända dig till din närmaste chef eller följa Humanas ordinarie rapporteringsvägar. Lämna synpunkter och klagomål

Skydd för den som rapporterar

I svensk rätt finns skydd för visselblåsare i bland annat grundlagarna, anställningsskyddslagen, medbestämmandelagen och i rättspraxis.
Om man gör en visselblåsaranmälan har man rätt till skydd enligt visselblåsarlagen (Lag 2021:890) givet vissa förutsättningar. Lagen förbjuder bland annat arbetsgivaren att vidta åtgärder mot den som slår larm om missförhållanden.

Anonymitet

Som visselblåsare kan du välja att vara helt anonym. I så fall kan du eller din rapport inte spåras.

Hur gör du när du rapporterar?

Använd länken nedan och fyll i rapporteringsformuläret för visselblåsning. Du kan där välja att rapportera till den gemensamma rapporteringskanalen som täcker in alla Humana-koncernens verksamheter eller direkt inom ditt verksamhetsområde.

För att vi ska kunna utreda och gå vidare med ditt ärende på bästa sätt behöver du beskriva ditt ärende noggrant. Om du inte ger en fullständig beskrivning av händelsen/ärendet eller om det saknas nödvändig information, kan det hända att vi inte kan utreda ärendet ordentligt.

Det finns inga krav på bevis, men du behöver lämna uppgifterna i god tro och får inte göra det med skadligt uppsåt eller om du vet att anklagelsen är falsk.

Humanas visselblåsarformulär

Hur vi hanterar en rapport

Alla inkomna ärenden hanteras av ett team på tre personer inom Humana som representerar våra kvalitets-, jurist- och HR-funktioner. Det är olika individer i mottagargruppen beroende på vilken verksamhet du väljer att rapporten ska gå till.

Om du väljer att ange vem du är i din rapport kommer du, såvida du inte frånsäger dig sådan rätt, att få en bekräftelse på mottagande av visselblåsningen. Vi kommer att kontakta dig om vi behöver kompletterande uppgifter och mer information. När ärendet är utrett får du återkoppling med information om vidtagna åtgärder.

När vi får in en anmälan görs en bedömning om det är ett ärende som kan hanteras vidare i visselblåsarfunktionen. Om ärendet inte kan hanteras i visselblåsarfunktionen uppmuntrar vi dig att lyfta händelsen i Humanas ordinarie rapporteringsvägar i stället.

Till Humanas policy om rapportering av arbetsrelaterade missförhållanden

Fler möjligheter till visselblåsning

Det finns också en möjlighet att visselblåsa till någon av regeringens utsedda externa rapporteringskanaler:

Det är även möjligt att rapportera om missförhållanden till någon av EU:s institutioner, organ och byråer som har inrättat externa rapporteringskanaler.