Hem

Kontaktuppgifter

Sök gruppbostad

Till våra LSS-boenden

Då det finns personer i våra verksamheter som tillhör riskgrupp är det extra viktigt att vi anpassar verksamheten för att trygga boendemiljön och minska risken för smittspridning. Det åligger oss som utförare att främja balansen mellan att skydda från smitta och upprätthålla en stimulerande vardag efter den enskildes önskemål och behov.

En ny vardag

Humana bevakar och följer de råd och riktlinjer som utfärdas av svenska myndigheter. Baserat på de råd och riktlinjer som utfärdas genomför vi riskanalyser kring hur vi kan anpassa verksamheten med målsättning att de boende ska uppleva så låg inverkan som möjligt. Exempel på åtgärder som Humana vidtagit i syfte att förebygga smittspridning är:

  • Vid minsta sjukdomssymtom stannar personal hemma och återvänder till jobbet tidigast efter två symtomfria dagar
  • Vi säkerställer att vi har god tillgång till vikarier. I första hand bemannar vi så långt det är möjligt med ordinarie personal genom att utöka tjänstgöringsgrader, för att begränsa antalet personer som rör sig i verksamheterna
  • Vi har upprättat krisberedskapsplaner på respektive boende utifall vi får en hög personalfrånvaro
  • Vi säkerställer dagligen att vi har fortsatt god tillgång till den skyddsutrustning som myndigheterna rekommenderar
Att tänka på när du besöker en anhörig som bor i gruppbostad
Vi som utförare har ett ansvar för att de besök som sker i verksamheten är säkra för den person du besöker men även dennes grannar och medboende. Då du som anhörig önskar besöka en person som bor i någon av Humanas gruppbostäder uppskattar vi om ni innan besöket kontaktar personal på boendet. Orsaken till detta är att personalen då kan planera och eventuellt genomföra vissa anpassningar för att trygga boendemiljön för samtliga personer som finns i verksamheten.
  • Anmäl gärna till personalen att och när du ska komma
  • Stanna hemma och undvik att besöka din anhörige om du eller någon i ditt hushåll har sjukdomssymptom
  • Tvätta och sprita händerna ofta vid ditt besök
  • Håll fysiskt avstånd i den mån det går. Framförallt till andra boende och personal
  • Ta personligt ansvar och följ myndigheternas rekommendationer
Om en person som bor eller arbetar smittas av Covid-19

Om en boende testas positivt för covid-19 kommer vi att följa de ordinationer som vi får av regionens smittskyddsläkare. Det innebär åtgärder med syftet att undvika att smittan sprids till andra. Det kan vara isolering från andra boende, användning av särskild skyddsutrustning och att särskilt utvald personal arbetar hos den boende.

Information vid eventuell smitta
I våra gruppbostäder råder tystnadsplikt för uppgifter om de boendes hälsa.

Vid frågor kontakta respektive verksamhet.
Frågor som avser en specifik verksamhet och eventuella lokala riktlinjer vänligen kontakta verksamhetschef i den berörda verksamheten.

Till våra LSS-boenden

Det är helt naturligt att känna oro för det som händer i samhället och världen kopplat till Covid-19. Tillsammans kan vi ta ansvar för att behålla lugnet, ta hand om personer i vår närhet och vara ett gott stöd.

Ta del av några tips att hantera oro

 

Den här sidan uppdateras löpande.