Mathildagården

Mathildagården är en liten familjär behandlingsenhet som tar emot flickor oavsett könsidentitet eller könsuttryck samt transsexuella ungdomar, med självdestruktiva beteenden och känsloregleringsproblematik.

 1. Bolag
  Tiangruppen
 2. Kommun
  Tierp
 3. Ålder
  14-18
 4. Kön
  Flickor
 5. Antal platser
  6
 6. Placeringsform
  HVB

Clusjion kartlägger exkluderande beteenden och bjuder in till en mer inkluderande kultur.

HBTQ – certifierad, RFSL

Vårt ledningssystem är certifierat och uppfyller kraven i ISO 9001:2015

Götgatan 1
Uppsala
Telefon: 018-71 19 90
Fax: 018-71 19 91

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Målgrupp övrigt
 • Transsexualitet
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier/depressioner
 • Hedersrelaterat
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kost och vikt
 • Kriminalitet
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
Region
 • Hela Svealand
 • Östra Svealand
Län
 • Uppsala
Metod och insats
 • ART
 • BBIC
 • ACT
 • DBT
 • KBT
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
 • Plac enl HSL
Bolag
 • Tiangruppen
Certifikat
 • Ledningssystem ISO 9001:2015
 • HBTQ
 • Clusjion

Om oss

Vi har ett salutogent förhållningssätt och arbetar framförallt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på kognitiv beteendeterapi (KBT). Vi lägger stor vikt vid att observera och tydliggöra funktionella beteenden, samt att ha ett helhetsperspektiv där vi ser varje enskild som en individ men också som en del av sitt sammanhang och ursprung. All behandling sker utifrån den unges enskilda behov och resurser och byggs på de styrkor ungdomen besitter. Vi ser familjens delaktighet som en resurs i behandlingen. Vi arbetar utifrån ett normkritiskt perspektiv som tillerkänner varje individs lika värde oavsett kön, könsidentitet eller bakgrund. Samtliga medarbetare har kunskap och insikt i HBTQ-frågor vilket återspeglas i vårt bemötande och i den fysiska miljön.

Övergripande mål är att varje placerad klient ska nå:

 • märkbar minskning av eventuellt självskadebeteende och/eller andra destruktiva symtom
 • en större förståelse för sina känslor och de mekanismer som styr dem
 • fler färdigheter i syfte att få ett stabilare känsloliv
 • ett för klienten gynnsamt förhållningssätt till sitt närmaste nätverk och andra,
 • en stabil grund att stå på och en planering inför framtiden

Vårdinnehåll:

 • Enskild terapi (KBT)
 • Familjearbete
 • Alkohol-/drogterapi med certifierad alkohol-/drogterapeut (vid behov)
 • Strukturerade psykiatriska bedömningar
 • Utredningar
 • Hälsoundersökningar och regelbunden kontakt med sjuksköterska och psykiatriker vid behov
 • Gynnsam miljö för beteendeförändring på behandlingshemmet utifrån ett förstärknings- och fassystem
 • Motiverande Samtal (MI)
 • Avslappning, massage, mindfulness och yoga
 • Gruppsittningar med olika behandlande teman
 • Färdighetsträning
 • Exponeringsarbete
 • Fysiska aktiviteter

Mathildagården arbetar för att alla placerade unga har en regelbunden sysselsättning, utöver behandlingsarbetet, i form av praktik eller skola. Vi har ett nära samarbete med flera olika friskolor samt kommunala skolor i närområdet. Vi strävar också efter att de unga ska ha en sund fritidsaktivitet som möjliggör exempelvis knytande av goda kontakter, beteendeaktivering, fysisk aktivitet eller exponering.

Bred språklig och kulturell kompetens finns i personalgruppen.

Placeringsförfrågan