Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Diskrimineringsgrunder

I lagen finns det sju diskrimineringsgrunder. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Läs mer om diskrimineringsgrunderna