Hem

Kontaktuppgifter

Kommentar med anledning av presentation av Lex Lilla hjärtat

Publicerad: 2022-02-02

Idag presenterade socialminister Lena Hallengren flera lagändringar för att säkerställa barns bästa när vård enligt LVU upphör. Förslaget stärker barnets rätt och säkerhet gentemot både föräldrar som inte är lämpliga och socialtjänst som av olika skäl gör tveksamma bedömningar. Enligt Humanas familjehemsverksamhet är detta bra förslag för framför allt yngre barn som är placerade.

- Förslaget som helhet är att betrakta som mycket positivt. Familjehemsvårdens ställning stärks när barnens rätt stärks. Vi får se om detta kan mynna ut i goda konsekvenser även för de äldre barnen som vi inom Humana oftast möter. Men dessa förslag har vi väntat på och är mer än välkommet, säger Kajsa Ullman, divisionschef Humana Familjehem och öppenvård.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen fem lagändringar för att stärka principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för placerade barn. Regeringen säger att detta kan börja gälla redan från 1 juli 2022.

Sammanfattning av förslagen:

  • När barn tvångsvårdas på grund av missförhållanden i hemmet får socialnämnden inte besluta att vården ska upphöra förrän de omständigheter som föranleder vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt.
  • Det införs en skyldighet för socialnämnden att överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud. Att besluta om flyttningsförbud kan vara ett sätt att hindra en abrupt hemflytt, som barnet kan ta skada av.
  • Dagens skyldighet för socialnämnden att överväga vårdnadsöverflyttning tidigareläggs, från tre till två år. Vårdnadsöverflyttningar kan skapa bättre förutsättningar för kontinuitet och trygghet i vården.
  • Det införs en skyldighet för socialnämnden att följa upp situationen efter att en placering upphört. Under den perioden får socialnämnden ta alla kontakter de behöver – och kan till exempel konsultera sakkunniga och prata med barnet utan föräldrarnas samtycke.
  • Det införs en möjlighet för socialnämnden att besluta att vårdnadshavare och föräldrar ska lämna drogtest inför umgänge och inför prövningen av om vård enligt LVU ska upphöra.

Vid frågor, vänligen kontakta

A person standing posing for the camera
Kajsa Ullman Divisionschef Familjehem och öppenvård 072-700 20 80