Hem

Kontaktuppgifter

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 3–21 år
 2. Kommun:
  Lund och Kristianstad
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Off.Clinic AB
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • Incest
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Känsloregleringsproblematik
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Utagerande beteende
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Utredningsplacering
 • Öppenvård
Metod, insats och utredning
 • ERASOR
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Psykoterapi
 • Sexual Specifik Behandling
 • Terapi
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • BUAS - barn och unga med sexuella beteendeproblem
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Lund och Kristianstad Off.Clinic

Vi erbjuder specialiserade insatser för barn och unga med sexuella beteendeproblem och/eller trauman – såväl bedömning/utredning som behandling, enstaka eller integrerade insatser, för både enskilda och hela familjer samt andra viktiga omsorgspersoner.

Kontaktuppgifter till enheten

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 3–21 år
 2. Kommun:
  Lund och Kristianstad
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Off.Clinic AB
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • Incest
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Känsloregleringsproblematik
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Utagerande beteende
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Utredningsplacering
 • Öppenvård
Metod, insats och utredning
 • ERASOR
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Psykoterapi
 • Sexual Specifik Behandling
 • Terapi
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • BUAS - barn och unga med sexuella beteendeproblem
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1

Målgrupp

Lund och Kristianstad Off.Clinic erbjuder insatser för barn och unga med sexuella beteendeproblem och/eller trauman, framför allt unga som begått sexuella övergrepp. Vi arbetar även med deras nätverk.

Behandling

Off.Clinic är Humanas specialiserade verksamhet för sexuell övergreppsproblematik och bedrivs inom ramen för vår öppenvård. Vi har i många år arbetat med barn och ungdomar som begår eller har varit utsatta för sexuella övergrepp och sexuellt utagerande problembeteenden. Forskning visar att rätt insatser för den som utsätter andra kan leda till ett återfallsfritt liv.

Lund/Kristianstad Off.Clinic kan erbjuda enstaka eller integrerade insatser för enskilda eller hela familjer. Vi bedömer och behandlar både de som utsätter och de som varit utsatta sexuellt, oavsett könsidentitet och funktionsnedsättning. Arbetet bygger på det som fungerar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, och vi ingår i nationella och internationella nätverk i syfte att bevaka forskning och behandlingsmetoder inom området.

Våra behandlare är specialiserade på att arbeta med sexuella beteendeproblem och/eller trauma hos barn och ungdomar i åldrarna 3–21 år. Behandlingen hos oss genomsyras av KBT och systemteori samt delar av DBT. Det här är de bedömnings- och behandlingsinsatser vi kan erbjuda på Lund/Kristianstad Off.Clinic:

 • ERASOR: Riskbedömning för ungdomar 12–18 år.
 • GAIN: Riskbedömning för barn 4–11 år.
 • Traumautredning: Intervjuer och tester för bedömning av fortsatta insatser.
 • Traumabehandling: Här arbetar vi främst utifrån TF-KBT med mål att minska traumasymptom, skapa ökad kunskap om barnets/ungdomens reaktioner, hitta strategier att hantera dem samt bearbeta det genomlevda.
 • Individuellt anpassad samtalsserie: Ungdomsanpassade samtal med mål att den unge ska utveckla en sund sexualitet.
 • Sköldis: Behandling för barn 4–11 år som uppvisar sexuella beteendeproblem och deras omsorgspersoner, med mål att barnet ska få kunskap om kroppsregler samt lära sig strategier för självkontroll.
 • Övergreppsspecifik samtalsbehandling: Behandling för ungdomar som bedömts förgripit sig sexuellt, med mål att den unge ska utveckla och använda sig av realistiska återfallsförebyggande strategier samt lära sig att utöva en sund sexualitet.
 • Riskfyllt sexuellt beteende: Hjälper unga att förstå och utveckla skydd mot situationer där de skadar sig genom sex, exponerar sig via internet, tar eller får kontakt med andra via nätet, eller säljer sig via nätet eller i verkligheten.

I alla dessa utredningar och behandlingar deltar, utbildas och handleds även föräldrar, familjehem eller annan omsorgsperson som har ansvar för barnets/ungdomens vardag.

Andra insatser som vi erbjuder:

 • TMO: Vi vägleder viktiga omsorgspersoner, skolor och förskolor för att öka kunskap och förståelse kring trauma.
 • Utbildningar och föreläsningar: Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar inom området sexuella beteendeproblem och/eller trauma.
 • Konsultation och handledning: Vi handleder professionella och nätverk i ärenden som gäller unga som förgripit sig sexuellt, har sexuella beteendeproblem och/eller är traumatiserade.

Lund/Kristianstad Off.Clinic kan också medverka i Humanas samarbete mellan familjehemsvård och öppenvård med trygga familjehemsplaceringar för svårplacerade barn med sexuell beteendeproblematik, stort behov av skydd samt eventuella traumasymtom. Vi erbjuder där specialiserade familjehem över hela södra Sverige som består av två vuxna personer, där en person är hemma på heltid och familjen inte har några andra barn eller placeringar annat än möjligen en stabil ungdom i övre tonåren. De specialiserade familjerna ges utbildning och handledning samt fullt stöd av Humanas familjehemskonsulenter. Placeringen är en behandlingsinsats som syftar till att möjliggöra hemflytt eller annan placering för ett mer permanent boende. Behandlingsansvarig är en terapeut på Lund/Kristianstad Off.Clinic med en familjehemskonsulent som samordnare.

Lund/Kristianstad Off.Clinic samarbetar även med de HVB inom Humana som är specialiserade på målgruppen, i fall där det finns behov av placering på HVB samt en måttlig eller hög risk för fortsatta beteendeproblem, eller efter en behandling på någon av dessa verksamheter.

Övergripande mål med vårt arbete på Lund/Kristianstad Off.Clinic är att hjälpa barnet/ungdomen att:

 • Inse sina svårigheter
 • Ta ansvar för sitt problem
 • Förstå de samverkande faktorerna bakom problembeteendet
 • Uppfatta risksignaler
 • Kontrollera sitt beteende
 • Utöva en sund sexualitet

Målet för arbetet med omsorgspersoner kring barnet/ungdomen är att de ska förstå dennes problem så att de kan skydda mot nya övergrepp och stödja till ett återfallsfritt liv.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Personal

Behandlarna vid Lund/Kristianstad Off.Clinic är socionomer och legitimerade terapeuter med spetskompetens för att kunna genomföra strukturerade riskbedömningar och behandla inom trauma, sexuella övergrepp samt sexuella beteendeproblem.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 3–21 år
 2. Kommun:
  Lund och Kristianstad
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Off.Clinic AB

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan