Hem

Kontaktuppgifter

En man och en ung man sitter i två fåtöljer och samtalar

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 12–18 år
 2. Kommun:
  Stockholm
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana Familjeforum Sverige AB, 556589-3764
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Narkotikamissbruk
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behandlingsfamilj
 • TFCO
 • Öppenvård
Metod, insats och utredning
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Tydliggörande pedagogik
 • Mindfulness
 • ERASOR
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • Humanas bedömningsmanual för familjehemsutredningar
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • TFCO - Treatment FosterCare Oregon
 • Lågaffektivt bemötande
 • Kriminalitetsprogram B12
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Stockholm Öppenvård TFCO

Vi har lång erfarenhet av TFCO, ett manualbaserat beteendeträningsprogram som rekommenderas av Socialstyrelsen som vänder sig till ungdomar och familjer med omfattande problem.

Kontaktuppgifter till enheten

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 12–18 år
 2. Kommun:
  Stockholm
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana Familjeforum Sverige AB, 556589-3764
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Narkotikamissbruk
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behandlingsfamilj
 • TFCO
 • Öppenvård
Metod, insats och utredning
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Tydliggörande pedagogik
 • Mindfulness
 • ERASOR
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • Humanas bedömningsmanual för familjehemsutredningar
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • TFCO - Treatment FosterCare Oregon
 • Lågaffektivt bemötande
 • Kriminalitetsprogram B12
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Målgrupp

Stockholm Öppenvård TFCO vänder sig till familjer med omfattande problem, där situationen är så pass allvarlig att en placering av barnet/ungdomen på SIS eller HVB är eller har varit aktuell.

Behandling

Vi har sedan 2000 arbetat med TFCO, ett manualbaserat beteendeträningsprogram med mycket god evidens. TFCO är en av de metoder som Socialstyrelsen rekommenderar att socialtjänsten bör erbjuda barn och ungdomar som löper risk för normbrytande beteende och återfall i brott. Metoden har visat på mycket goda resultat och att behandlingen är mer effektiv än institutionsplacering.

Metoden utgår från ett systemisk synsätt, med en grundläggande inriktning att se människor och deras svårigheter i ett större sammanhang. Behandlingen utförs av ett team om fem personer samt enhetschef. Under 8–12 månader bor ungdomen hos en utbildad behandlingsfamilj och tränar på positiva samspel och nya prosociala beteenden tillsammans med en ungdomsbehandlare och färdighetstränare. Samtidigt tränas föräldrarna med hjälp av en familjeterapeut i att stötta sin ungdom i dessa nya beteenden. En samordnare styr programmet och samordnar resurser, vilket avlastar såväl behandlingsfamilj som biologiska föräldrar. Att upprätta fungerande skolgång och regelbundna fritidsaktiviteter är centralt.

Programmet anpassas efter ålder och andra förutsättningar, till exempel någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi kan även behandla barn och unga med sexuella beteendeproblem, där riskbedömning med hjälp av ERASOR ingår som en del av behandlingen.

Målet med TFCO är att ungdomen efter avslutad behandling ska kunna återförenas med antingen sin ursprungsfamilj eller bo i ett familjehem eller stödboende. En sådan utslussning kan med fördel ske successivt över en tid.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Personal

I personalgruppen på Stockholm Öppenvård TFCO ingår flera med steg 1-utbildning i psykoterapi och utbildning inom trauma och övergreppsspecifik behandling.

 

Läs mer om Humanas öppenvård

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 12–18 år
 2. Kommun:
  Stockholm
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana Familjeforum Sverige AB, 556589-3764

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

A person wearing glasses and smiling at the camera

Josefine Azrang

Placeringskoordinator