Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta rektor

Åsa Bogmark

Klassrum med pulpeter. På ena väggen sitter en världskarta.

Om oss

Oasens skola undervisar på grundskolenivå och anpassad grundskola från förskoleklass upp till skolår 9 med tillstånd av Skolverket. Skolan kan erbjuda undervisning i timplanens alla ämnen. Skoldagen är väl strukturerad och förutsägbar. Eleverna är indelade i tre klasser. Rosa, blå och lila klassen. Rosa är klassen för de yngre eleverna F-3. I blå klassen går årskurs 4-5 och i lila klassen är de äldsta eleverna i årskurs 6-9. I varje klass arbetar tre pedagoger.

Undervisningen individualiseras utifrån varje elevs förutsättningar. Oasens skola har med hög lärartäthet och kompetens lätt för att få eleverna studiemotiverade och nå goda resultat, dvs. nå kunskapskraven och få betyg. Många av eleverna som kommer till oss har en havererad skolgång bakom sig och ofta med hög skolfrånvaro. Genom metodiskt pedagogiskt arbete och engagemang uppnås oftast 100 % närvaro av eleverna på Oasens skola.

Elevinflytande och hälsa

Eleverna har stor möjlighet att påverka undervisning, lokaler, arbetsmiljö och utemiljö. Detta uppnås genom klassråd, elevråd och matråd. Eleverna är även delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet och likabehandlingsplanen.

Vi har ett väl utvecklat elevhälsoteam med lärare, specialpedagog, läkare, psykolog, skolsköterska och socionom. Eleverna kartläggs så att rätt åtgärder snabbt kan sättas in.

Metoder och undervisning

Vår specialpedagog upprättar åtgärdsprogram tillsammans med elev, vårdnadshavare, lärare samt elevhälsan och utifrån det kan skolan erbjuda individuellt anpassad undervisning inom klassens ram så att de utvecklas mot målen i LGR 22.

Undervisningen anpassas utifrån varje elevs behov och vi använder oss av tydlig struktur, förutsägbarhet och tydliggörande pedagogik. Alla elever går i en klass då alla ska vara inkluderade och känna sig delaktiga. Vi har ett lågaffektivt förhållningssätt och bygger självförtroende hos eleverna genom att fokusera på deras styrkor och förmågor.