Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta rektor

Kristoffer Winternohr

A dining room table in front of a window

Om oss

Friskolan Studiero ska fungera som ett alternativ för elever när den ordinarie skolgången inte fungerat tillfredsställande av olika orsaker. Vårt mål är att vara ett komplement inom den ordinarie skolverksamheten i Nyköpings Kommun framförallt för elever med någon form av neuropsykiatriska funktionshinder, elever som haft problematisk skolfrånvaro eller elever med olika typer av aggressivt beteende och sociala problem. En förutsättning att en elev kan ges plats på Friskolan Studiero är att det finns en pedagogisk utredning som bekräftar att eleven i fråga är i behov av särskilt stöd.

Vårt arbetssätt

På Friskolan Studiero är arbetsgrupperna små och lärartätheten hög för att ge varje elev största möjlighet att lyckats utifrån sin egen förutsättning. Arbetsgrupperna varierar utifrån elevunderlag och stödbehovet och historiskt har skolan haft 4–5 grupper med 3 - 7 elever per grupp. Vi lägger stor vikt i gruppsammansättning och vi jobbar utifrån tre parametrar: Årskurs, stödbehov och social utveckling. Vi har även grupprum där vi emellanåt bedriver en-till-en-undervisning när behovet finns. I varje klassrum finns minst en lärare och i större klasser och under vissa givna lektioner när stödbehovet är större är vi två personal i klassen. Förutom lärare har vi även behandlingsassistenter samt även behandlingspedagoger från HVB Lappetorp på plats. Vår målsättning är att ha ett 1:2 förhållande mellan vuxna och elever på skolan för att kunna fånga upp alla elever på skolan samt öka säkerheten och tryggheten i skolan.

Undervisning

Friskolan Studieros pedagogik kännetecknas av tydlighet, struktur, trygghet och förutsägbarhet. Vi lägger stor vikt vid den sociala relationen med varje elev. Det skapar en trygghet hos eleverna som är vital då många av våra elever har haft en brokig skolgång. Att skapa en kontaktyta med varje elev står i centrum på Friskolan Studiero då vi anser att detta är en förutsättning för att varje elev ska kunna utvecklats maximalt både kunskapsmässigt likväl som socialt. Undervisningen bedrivs utifrån varje elevs förutsättning och möjligheterna till anpassning är mycket stor. Friskolan Studiero har en förhållandevis liten organisation vilket gör oss flexibla och vi har korta ledtider till beslut och förändringar.