Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Vår behandling av personuppgifter om dig som är vår klient/assistanskund/patient

Här finns information till dig som får insatser inom social omsorg och/eller hälso- och sjukvård inom Humanas verksamheter. Detta omfattar pågående och avslutade uppdrag. Informationen gäller exempelvis dig som:

 • Bor på äldreboende
 • Är ungdom i stödboende, HVB-hem, familjehem, behandlingshem, inom öppenvård, boenden enligt LSS, med mera
 • Är vuxen och bor på särskilda boenden, korttidsboenden, HVB-hem, har insatser enligt LSS (såsom daglig verksamhet)
 • Är assistanstagare

 

Humana får dina personuppgifter från följande källor:

 • Dig själv
 • Dina närstående/anhöriga och din gode man eller förvaltare och/eller kontaktperson (om du har en sådan)
 • Dina vårdgivare
 • Uppdragsgivande myndighet
 • Din dagliga verksamhet, skola, fritidsaktivitet och liknande
 • Din frivårdsmyndighet (om det är aktuellt)

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter?

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

För att förbereda uppdrag inom vård och omsorg

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Hälsouppgifter
 • Social situation
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vår uppgift av allmänt intresse att tillhandahålla hälso- och sjukvård/social omsorg samt av skäl som hör samman med förvaltningen av dessa tjänster.

För assistanskunder är behandlingen även nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra våra åtaganden enligt avtalet med dig.

Humana behandlar dina personuppgifter under hela den tid du är kund hos oss och så länge vi är skyldiga att spara dina uppgifter enligt lag.

Enligt socialtjänstlagen är det exempelvis två år.

För att tillhandahålla vård och omsorg till dig, och för att kunna följa upp den vård/omsorg du har fått

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Boendesituation
 • Hälsouppgifter
 • Social situation
 • Utförda insatser
 • Din upplevelse av din vård och/eller omsorg

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vår uppgift av allmänt intresse att tillhandahålla hälso- och sjukvård/social omsorg samt av skäl som hör samman med förvaltningen av dessa tjänster.

För assistanskunder är behandlingen även nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra våra åtaganden enligt avtalet med dig.

Humana behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt enligt bland annat patientdatalagen, socialtjänstlagen, lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten samt hälso- och sjukvårdslagen.

Enligt patientdatalagen ska exempelvis uppgifter i en journalhandling bevaras i minst tio år efter att den sista uppgiften fördes in i handlingen.

För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter som är relaterade till den vård och omsorg vi ger dig (exempelvis journalföringsplikt och vår skyldighet att lämna ut uppgifter till myndigheter i samband med tillsyn)
 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Boendesituation
 • Hälsouppgifter
 • Social situation
 • Utförda insatser

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter, vilket krävs för att vi ska kunna tillhandahålla hälso- och sjukvård/social omsorg samt av skäl som hör samman med förvaltningen av dessa tjänster.

Humana behandlar dina personuppgifter så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det enligt bland annat patientdatalagen, socialtjänstlagen, lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten samt hälso- och sjukvårdslagen.

Enligt patientdatalagen ska exempelvis uppgifter i en journalhandling bevaras i minst tio år efter att den sista uppgiften fördes in i handlingen.

För faktureringsändamål

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Bankkontoinformation
 • Faktura- och betalningshistorik som relaterar till din vård och/eller omsorg

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt vårt avtal.

Information sparas enligt bokföringslagen i sju år efter utgången av det år som transaktionen genomfördes.

För att följa upp den vård och omsorg som du får.

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Boendesituation
 • Hälsouppgifter
 • Utförda insatser
 • Din upplevelse av din vård och/ eller omsorg
 • Social situation

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår uppgift av allmänt intresse att tillhandahålla hälso- och sjukvård/ social omsorg samt av skäl som hör samman med förvaltningen av dessa tjänster

Humana behandlar dina personuppgifter så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det enligt bland annat patientdata-lagen, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Enligt patientdatalagen ska exempelvis uppgifter i en journalhandling bevaras i minst tio (10) år efter att den sista uppgiften fördes in i handlingen.

För att kommunicera med dina närstående och informera dem om din vardag och vår verksamhet

 

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Boendesituation
 • Aktivitetsinformation
 • Social situation
 • Vilka som är dina närstående

Humana och dina närstående har ett berättigat intresse av att dina närstående informeras om din vardag och vår verksamhet.

Humana behandlar dina personuppgifter under hela den tid du är kund hos oss.

Vi kommer dock upphöra med behandlingen tidigare om du motsätter dig den och dina intressen överväger våra eller dina närståendes intresse att utföra behandlingen.

För att kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt exempelvis bokföringslagen och för att följa domar eller myndighetsbeslut

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Bankkontoinformation
 • Faktura- och betalningshistorik som relaterar till din vård och/eller omsorg
 • Sådan information som vi måste lämna ut enligt dom eller myndighetsbeslut.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter.

Humana behandlar dina personuppgifter så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det.
Information sparas exempelvis enligt bokföringslagen i sju år efter utgången av det år som transaktionen genomfördes.

För att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Hälsouppgifter
 • Information om den eller de händelser som kan kopplas till dig och som ligger till grund för anspråket
 • Information om vem som är din vårdnadshavare/god man och/eller förvaltare

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk.

Uppgifterna sparas under den tid som krävs för att Humana ska kunna utreda anspråket och vidta eventuella åtgärder.

För att vi ska kunna anmäla misstänkta brott (där det inte bryter mot lagstadgad sekretess)

 

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Hälsouppgifter
 • Information om den eller de händelser som kan kopplas till dig och som ligger till grund för åtgärden
 • Ev. brottsmisstanke
 • Information om vem som är din vårdnadshavare/god man och/eller förvaltare

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att anmäla brott och för polisens möjligheter att fastställa rättsliga anspråk.

Uppgifterna sparas under den tid som krävs för att Humana ska kunna upprätta och fullfölja en anmälan om brott och till dess att rättsvårdande myndigheter har fattat beslut om utredningen eller är färdiga med ärendet.

För marknadsföring i digitala kanaler såsom marknadsföring på sökmotorer, sociala medier och bannerannonsering

 • Namn
 • Adress
 • Din aktivitet på vår webbplats

Behandlingen görs med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra vår verksamhet

Information sparas upp till två år från det att insamlingen gjordes.