Hem 08-599 299 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Kvalitet på Humana

Tillbaka till Kvalitet

Humana Quality Model, HQM

För att mäta kvalitet inom koncernen och även kunna jämföra olika verksamheter och se förändring över tid har vi tagit fram Humana Quality Model, HQM. Modellen bygger på två parallella angreppssätt: kvantitativa nyckeltal som bildar Humana Quality Index, HQI, samt kvalitativ och kvantitativ uppföljning av kund/klients individuella plan och de personliga mål som styr insatsen. Båda perspektiven är lika viktiga för att skapa en helhetsbedömning av kvaliteten. Ambitionen är att redovisa utvecklingen varje kvartal.

Humana quality model

Individuella mål

Det centrala perspektivet består av en kvalitativ bedömning som utgår från klientens individuella plan. I den individuella planen framgår vilka mål vi ska uppnå med insatsen. De formuleras av kund/klient och Humanas personal tillsammans och beskrivs i ett dokument som uppdateras allt eftersom insatsen fortlöper och utvecklas. Målen utvärderas löpande men resultat mäts inte på aggregerad nivå, eftersom målen är specifika för varje individ. Däremot mäter Humana andelen klienter vars individuella plan följs upp enligt tidplan.

HQI

Humana Quality Index, HQI, består av sju parametrar som mäts på en skala från 1 till 100 där varje område har sitt specifika mål. På så vis blir indexet ett styrmedel för verksamheten. Samtidigt är det ett sätt att enkelt och transparant redovisa hur respektive del av företaget "mår".

HQI består av 7 indikatorer:

  • Andel allvarliga avvikelser i relation till antal kunder/klienter
  • Andel medarbetare som genomgått utbildning i Humana Academy
  • Ledarskapsindex
  • Kundnöjdhet, NKI, under pågående placering
  • Nöjd medarbetarindex, NMI
  • Frisknärvaro
  • Hur styrande är Humanas värderingar för verksamheten

Kontakta oss