Barn leker med lego, på bordet ligger det lego i flera olika färger

Arbeta med barnkund

Barn är fantastiska och alla barn har rätt till ett bra liv, med möjlighet att påverka och vara delaktig! Humana assistans har många kunder under 18 år och här får som arbetar hos en barnkund mer information om vad som gäller för just dig.

Assistans hos barn

När vi bedriver assistans för ett barn utgår vi alltid från följande principer:

 • Alla barn ska ses som en egen individ
 • Alla barn ska mötas med respekt för sin egen person, förutsättningar, behov, vilja och intresse
 • Alla barn ska ha rätt att uttrycka sina åsikter och få dem respekterade
 • Alla barn ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, samhällsklass, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller bosättningsort
 • Humanas medarbetare ansvarar för att göra barnet delaktig

Alla våra medarbetare ska säkerställa barnets delaktighet i assistansen då vi vet att barnets möjlighet till självbestämmande påverkar barnets upplevelse av livskvalité. Barn har olika förutsättningar att tillgodogöra sig information om sin assistans med hänsyn till barnets ålder och mognad. Vårdnadshavare/föräldrar har ansvar för barnet och stor påverkan kring vilken delaktighet som är lämplig för barnet. Dock ska våra medarbetare verka för att barnets åsikter och önskemål gällande assistansens genomförande tas tillvara. Vi gör såklart även barnet delaktig i beslutsfattande gällande frågor som rör dess assistans, till exempel i upprättandet av genomförandeplanen. Det ingår också i vårt uppdrag att stärka barnet i sin självständighet, frigörelse och möjlighet att utvecklas.

Oro för barn som far illa

Som medarbetare på Humana assistans är du enligt socialtjänstlagen skyldig att anmäla om du i din yrkesroll misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Anmälningsskyldigheten gäller även personal i hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, skolan, socialtjänsten och kriminalvården. Du är också skyldig att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse för socialtjänstens utredning.

Vid akut oro ska du omedelbart ringa ansvarig socialtjänst eller socialjour i kommunen där barnet bor. Behöver du stöd i frågan? Kontakta din närmsta chef.

Begreppet barn som far illa omfattar:

 • fysisk misshandel inklusive sexuella övergrepp
 • psykisk misshandel (systematiska kränkningar, nedvärdering, hot)
 • otillbörligt utnyttjande (sexuellt utnyttjande, ansträngande kroppsarbete, för stort självständigt ansvar i förhållande till ålder)
 • brister i fysisk omsorg (vanvård, misskötsel i fråga om hygien och kläder, barnet får ej lämplig hälso- och sjukvård eller tandvård, barnet lämnas utan tillsyn eller erforderligt skydd)
 • brister i känslomässig omsorg (eftersatt trygghet och stimulans på grund av missbruk/psykisk ohälsa/sjukdom hos föräldrar, djupgående konflikter mellan föräldrarna som har negativ inverkan)
 • andra förhållanden i hemmet (missförhållanden som i första hand ej beror på vårdnadshavare/förälder utan på sambo, eller annan)
 • familjevåld (bristande anknytning eller sjukligt symbiotiskt förhållande barn-föräldrar
 • misstanke om att ett barn eller ungdom missbrukar alkohol eller narkotika
 • kännedom om att ett barn eller ungdom begår brott eller på annat sätt visar tecken på att utvecklas ogynnsamt
 • fall där vårdnadshavare inte vill delta i utredningar om barnets situation i skolan, med målsättningen att finna en alternativ skolgång

Registerutdrag

Enligt lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder måste Humana assistans göra en kontroll mot polisens register innan vi anställer en person som ska arbeta med barn. Utdraget ur polisens belastningsregister, LSS-Belastningsregistret, innehåller uppgifter om den som fått påföljder för brott och som är skäligen misstänkt för brott. Utdraget begärs av den som är tänkt att anställas, således den blivande medarbetaren.

Utdrag från belastningsregistret visar uppgifter om du fått påföljd för mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott, grovt rån. Om påföljden även inkluderar något annat brott kommer även uppgifter om det brottet med i utdraget. Utdraget anses vara kontrollerat av Humana assistans när uppdragschefen eller annan tjänsteperson på Humana assistans har sett och sparat det fysiska utdraget.

Vill du veta mer?

Till dig som är anmälningsskyldig – se video från Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.
Handbok till dig som jobbar med barn och unga inom LSS Länk till annan webbplats.