Hem 020-30 31 00 Växeln är öppen vardagar 8-17
Kontakta oss Fler kontaktuppgifter

Här hittar du allmänna frågor och svar

 1. Humana har fattat beslut om att inte godkänna några tjänsteresor utomlands till länder som UD avråder från resor till på grund av den ökande smittspridning, som förekommer både i Sverige och i andra länder inom Europa. Beslutet grundas på att vi som arbetsgivare måste kunna säkra våra medarbetares arbetsmiljö (till exempel kunna genomföra riskbedömningar och tillgången till godkänd skyddsutrustning) i och med den globala smittspridning av covid-19 som nu råder är riskerna med tjänsteresor utomlands för stora.

  UD förlänger sin reseavrådan till länder utanför EU/ESS/Schengen till och med 15 oktober 2021 förutom några undantag. Du hittar den senaste informationen på Utrikesdepartementets hemsida.

  Även tjänsteresor inom Sverige bör begränsas och endast nödvändiga resor genomföras. Viktigt att följa de allmänna råden som finns regionalt och lokalt då det skiljer sig åt inom olika delar av Sverige.

  Dessa beslut gäller tillsvidare. Humana utvärdera löpande riskerna och nya beslut kan komma att tas i denna fråga framåt. 

 2. Kontakta Humana omgående om skyddsutrustning saknas på arbetsplatsen. Vi har centrala lager som vi skickar ut materialet från då det är konstaterad eller misstänkt smitta.

 3. Du som arbetar som personlig assistent är en del av de samhällskritiska funktionerna som finns i samhället. I praktiken innebär det att dina barn ska ges barnomsorg eller fritids av kommunen. Om det händer kan det vara så att du behöver ett intyg på att du arbetar på Humana (här vet vi inte ännu om alla kommuner eller bara några få kommer att kräva detta). Ta kontakt med närmaste chef så får du hjälp med ett intyg.

 4. Den som är sjuk ska förhålla sig till Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minimera smittspridning.

  Om en anhörig är sjuk i covid-19 kan du ha rätt till smittbärarpenning.

  Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer innebär att personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall, och som regel omfattas av förhållningsregler. Reglerna kan till exempel vara att du inte får gå till arbetet. Får du inte gå till arbetet och inte har möjlighet att utföra ditt arbete hemifrån kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Tänk på att det krävs ett läkarintyg som styrker att du inte kan vara på arbetet.

  Om du berörs av förhållningsreglerna kommer du bli kontaktad av en smittspårare från vården och få mer information om vad som gäller. Kontrollera vad som gäller i din region. 

 5. Ja, vi har alla ett ansvar att undvika/minska risk för smittspridning. Detta är reglerat i Smittskyddslagen, 2 kapitlet.

 6. Till riskgrupp hör bland annat personer över 70 år, personer med kroniska sjukdomar (diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar med fler), personer med nedsatt immunförsvar och gravida.
  Läs mer information om riskgrupper här: Folkhälsomyndighetens hemsida

   

   

 7. Denna fråga består av flera delar. Först och främst ska du som alla andra i samhället minimera risken att du själv blir smittad. I grunden handlar det om att sköta din handhygien. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Sedan skall du minimera möten med möjliga smittbärare, detta är svårt utifrån att du inte vet vilka som kan bära på coronaviruset. Det finns dock enkla saker du kan göra i din vardag som minskar risken. Att undvika större folkmassor är givet. Du kan ta cykeln till arbetet istället för att åka kollektivt och använda Facetime eller telefon i kontakten med myndigheter, sjukvården men även i sociala situationer.

  Bra information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

  När det gäller arbetet i kundens hem gäller i princip samma saker. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten och undvik miljöer där smittade kan vistas. Ha nytvättade kläder på dig när du börjar ditt arbetspass. Ta med ombyte och byt vid arbetspassets slut. Ta med använda kläder i försluten plastpåse och tvätta dem i 60 grader direkt när du kommer hem.

  Tvätta dem separat från andra kläder. Fundera på de aktiviteter ni gör och gör aktiviteter som inte involverar eller renderar i att ni vistas i större folkmassor. Får du symptom så stannar du hemma från arbetet tills du har varit symptomfri i 2 dagar.

  Använd gärna visir som komplement vid allt nära vårdnära arbete, mindre än två meter från kunden. Behöver ni beställa visir till arbetsplatsen kontakta din uppdragschef
 8. Det första som bör göras är att kunden kontaktar sin läkare för att fråga om undersökningarna kommer att bli av. Om undersökningarna inte är akuta så kanske den ställs in. Om läkaren anser att undersökningen är nödvändig för kunden så kommer undersökningen att genomföras.

  Om kunden ska åka till sjukhuset så är nästa fråga om kunden behöver ha assistent med sig? Rekommendationen är att så få personer som möjligt besöker sjukvården. Om kunden behöver sin assistent och undersökningen är nödvändig så måste en assistent åka med. Om det blir så måste du kontakta din arbetsledare som tillsammans med kund- och assistentansvarig får göra en bedömning om vem som ska åka med.

  Assistenten och kunden ska tänka på att inte vara i lokaler där många personer vistas i samtidigt, som till exempel sjukhusrestaurangen.

 9. Undvika att samlas i assistentgrupperna

  Humana tar ansvar och vi har därför tagit beslut om att alla icke akut nödvändiga sammankomster med kollegor ska undvikas. Detta gäller alla personalmöten som bör ske digitalt i möjligaste mån. Det gäller även sammankomster så som after work, julfiranden och annat. Beslutet ligger i linje med de allmänna råd Folkhälsomyndigheten ger och utifrån den kunskap som finns idag. Dessa beslut gäller tillsvidare. Humana utvärdera löpande riskerna och nya beslut kan komma att tas i denna fråga framåt. Du som anställd kan läsa mer på intranätet myHumana.

 10. Som läget är nu godkänner vi inga semestrar utifrån att vår verksamhet klassas som samhällskritisk och behöver fungera. När det gäller kommande semesterplanering för sommaren fortgår den precis som tidigare. Har vi en akut kris under sommaren till följd av Coronaviruset kommer vi då att ta till de åtgärder som vi behöver för att kunna bemanna hos kund.

 11. Alla som arbetar inom personlig assistans är en viktig del av samhället och är en samhällskritisk funktion. I detta läge är det därför viktigt att vi arbetar för att upprätthålla vår ordinarie verksamhet. I förlängningen innebär det att den som är frisk går och arbetar. Humana som arbetsgivare gör riskbedömningar löpande för respektive assistans. I denna situation finns ett antal saker att tänka på. Både kund och assistent skall försöka undvika fysisk kontakt om det går. Givetvis kan det uppstå situationer där det ändå behövs (exempelvis förflyttningar) och då gäller det att ta till rimliga åtgärder

  Om en kund uppvisar symtom på covid-19 eller är konstaterad smittad ska all nödvändig skyddsutrustning användas. Den skyddsutrustning man använder är handskar, skyddsförkläde, visir och andningsmask. All utrustning ska vara CE-märkt och godkänd att använda. Andningsmask används vid nära kroppskontakt där avstånd inte kan hållas. Följ alltid basala hygienrutiner, saknar du kunskap gå vår utbildning på Humana Academy.

 12. Den smittade personen ska följa rekommendationen från folkhälsomyndigheten för att minimera smittorisken. Den ska minimera kontakten med andra personer. Om denna person bor med kunden är vår rekommendation att den smittade isoleras i boendet (om inte annan lösning finns exempelvis bo hos släkting utanför riskgruppen eller i sommarstuga). Det bästa är om den personen har eget rum och tillgång till egen toalett. Den ska inte dela sängkläder eller handduk med andra personer och helst inte vistas nära friska personer (minst 2 meter).

  Alla har inte denna möjlighet och utrymme för detta och då får man vidta de åtgärder som går, exempelvis inte sova på samma ställe som kunden, vistas i olika rum och äta vid olika tillfällen och gärna på olika ställen. Bor den smittade med kunden i en liten bostad är det stor risk att kunden blir smittad.

  När det gäller assistenter i denna miljö så är det viktigt att de följer hygienrutinerna och tvättar händerna, och att inte vistas för nära inpå den som är sjuk. Det kan ibland rekommenderas att använda skyddsutrustning även om kunden inte är smittad. Ha nytvättade kläder på dig när du börjar ditt arbetspass. Ta med ombyte och byt vid arbetspassets slut. Ta med använda kläder i försluten plastpåse och tvätta dem i 60 grader direkt när du kommer hem. Tvätta dem separat från andra kläder. 

 13. Har du fått instruktioner från hälso- och sjukvården följer du de innan återgång till arbetet. Annars är en generell rekommendation från 1177.se att du som har symtom kortare tid än 24 timmar ska stanna hemma ytterligare två dagar efter att symtomen gått över. Detta för att vara säker på att du är frisk.

  Du som har symtom längre tid än 24 timmar ska stanna hemma som om du hade covid-19. Du som är konstaterad smittad eller som haft symtom mer än 24 timmar bör vara hemma tills allt följande gäller:

  • Du mår tydligt bättre.
  • Du har varit feberfri i två dygn.
  • Det har gått minst sju dygn sedan du blev sjuk.

  Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. Du bedöms inte smitta om du har torrhosta om följande stämmer: Det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst 48 timmar sedan du hade några andra symtom.

  Om jag har haft lukt- och smakbortfall?

  Studier har visat att lukt- och smakbortfall verkar vara ett ganska vanligt symtom i samband med covid-19. Hur vanligt det är att bara ha detta symtom eller när i förloppet det kommer är oklart.

  Om du har haft andra symtom initialt och ett lukt- och smakbortfall som hänger kvar gäller samma som för torrhosta. Det vill säga det ska ha gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst 48 timmar sedan du hade några andra symtom.

  Om du däremot bara har haft symtomet lukt- och smakbortfall så rekommenderas du att stanna hemma tills det gått minst sju dagar efter att du fick det även om du känner dig helt frisk för övrigt.

 14. Om du blir sjuk eller uppvisar symtom på sjukdom ska du inte gå till jobbat. I arbetet som personlig assistent arbetar du nära din kund och kan riskera att smitta kunden. Att inte arbeta sjuk eller med symtom gäller alltid men är extra viktigt i den situation vi befinner oss nu med hög smittrisk av Coronavirus.

  • Om du uppvisar symtom så som Folkhälsomyndigheten beskriver så ska du stanna hemma från jobbet. Läs här om symtomen.
  • Kontakta din uppdragschef om du är sjuk så att Humana snabbt kan få in vikarie till kunden, riskbedöma läget hos kunden och kunna sätta in nödvändiga åtgärder beroende på situation.
  • Om du som medarbetare tillhör en riskgrupp kontakta din uppdragschef för vidare diskussion.