Hem

Kontaktuppgifter

Humanas remissvar på huvudmannaskapsutredningen

Publicerad: 2023-06-14

Det finns förslag på att staten ska ta över allt ansvar för personlig assistans, istället för att som idag dela på det med kommunerna. Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Humana har fått svara och stöder förslaget.

Humana Assistans stöder förslaget om att införa ett statligt huvudmannaskap för all personlig assistans. Vi anser att det nuvarande systemet med två huvudmän för personlig assistans är onödigt komplicerat och att ett statligt huvudmannaskap skulle öka möjligheterna att uppnå syftet med lagstiftningen, vilket är att den enskilde ska kunna leva så normalt som möjligt. Genom att eliminera begränsningarna som uppstår när stödet är knutet till en viss kommun, skulle detta underlätta för personer som är beroende av personlig assistans.

Vi på Humana Assistans stödjer helhjärtat förslaget om ett statligt huvudmannaskap för den personliga assistansen. Att ha enbart en huvudman kommer att förenkla systemet för alla parter. För att ytterligare klargöra ansvarsfördelningen bör det tillsättas en statlig offentlig utredning som klargör assistansanordnarens ansvar i relation till Försäkringskassan och den som är beviljad personlig assistans. Det är vår förhoppning att regeringen skyndsamt tillsätter en sådan utredning. / Josefin Mikaelsson, chefsjurist Humana Assistans.

Positiva till sjuklönekostnader

Humana Assistans välkomnar även förslaget att inkludera sjuklönekostnader i det statliga schablonbeloppet. Vi anser att det nuvarande systemet där kommunen finansierar sjuklönekostnader i en annan verksamhet är administrativt betungande utan att erbjuda några fördelar. Dock anser vi att den föreslagna höjningen av schablonbeloppet för att kompensera för ökade kostnader är otillräcklig, vi föreslår istället en höjning på 6,35 kronor (2022 års nivå).

Nej till minimikrav för grundläggande behov

När det gäller kvalificeringen för statlig assistansersättning, har utredningen presenterat olika förslag. Vi föreslår ett alternativt förslag som de anser ligger närmare lagstiftarens ursprungliga intentioner. Vi föreslår att det inte bör finnas något minimikrav för grundläggande hjälpbehov, men att det totala hjälpbehovet bör vara minst 20 timmar per vecka för att vara berättigad till assistansersättning. Vi är också positiva till att Försäkringskassan tar över ansvaret för tillfälliga beslut om assistansersättning.

Ingen ska lämnas utan insats

För att undvika att personer med behov av personlig assistans riskerar att lämnas utan viktiga insatser vid akuta behov, föreslår vi att Försäkringskassan redan i det ursprungliga beslutet bör kunna bevilja tillfällig utökad personlig assistans under vissa omständigheter, till exempel vid sjukdom eller när personen inte kan vara i skola eller daglig verksamhet.

Begränsning vid återkrav

Humana Assistans föreslår också vissa begränsningar för när Försäkringskassan ska kunna kräva återbetalning av assistansersättning. Vi anser att återbetalning inte bör krävas om assistansersättningen användes enligt det beslut som gällde vid utförandet.

Utredning av ansvar

Slutligen anser Humana Assistans att det bör tillsättas en utredning för att närmare undersöka rollen och funktionen hos assistansanordnaren i förhållande till kommunen, Försäkringskassan och den som har rätt till assistans. Vi anser att det bör klargöras vilket ansvar anordnaren har för att beslutet om assistans är korrekt, samt att det tydligt fastställs i lagtexten vad som utgör en väsentlig förändring där anmälningsplikt för anordnaren föreligger.

Läs remissvaret