Hem

Kontaktuppgifter

Högsta instans granskar assistans-återkrav

Publicerad: 2024-03-28

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har tagit ett betydande steg genom att bevilja prövningstillstånd i tre fall som rör återkrav på assistansersättning mot assistansanordnare, där ett fall rör Humana Assistans AB (“Humana Assistans”). Domstolen kommer att pröva under vilka förutsättningar ett återkrav kan riktas mot en assistansanordnare och belyser ett område där det nu råder oklarheter. Humana Assistans hoppas att utfallet av prövningen ska skapa större förutsebarhet för aktörer inom assistansbranschen.

I ett av de mål som nu tas upp till prövning har Försäkringskassan riktat ett återkrav mot Humana Assistans på grund av en påstådd felaktig betalning på cirka 142 000 kronor. Enligt Försäkringskassan hade Humana Assistans mottagit för mycket ersättning då de angivna assistanstimmarna inte stämde överens med utförda tjänster. Humana Assistans har överklagat detta beslut. Efter avslag från både förvaltningsrätten och kammarrätten, har nu frågan lyfts till HFD för slutgiltig prövning. Det är ovanligt att den högsta rättsinstansen tar upp ärenden och det görs generellt i principiellt viktiga frågor. Centrala frågor som HFD ska adressera inkluderar under vilka omständigheter återkrav kan riktas mot assistansanordnare och hur begreppet "oriktig uppgift" ska tolkas i detta sammanhang. Oavsett vad HFD:s prövning ger för utfall, erbjuder den möjlighet till klarhet och större förutsebarhet i hanteringen av assistansersättning. Ett sådant klargörande är av yttersta vikt för både branschen och de individer den betjänar.

- Vi välkomnar beslutet från HFD och hoppas att utfallet av domstolens prövning ska bidra till en högre grad av förutsebarhet och rättssäkerhet samt att detta  även stärker förtroendet för assistansbranschen, säger Hans Dahlgren, vd Humana Assistans.

Läs HFD:s beslut här: