Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier
A boy and an employee are doing homework

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor och pojkar, transsexuella och icke-binära ungdomar
 2. Kommun:
  Uppsala
 3. Placeringsform:
  Psykiatriska och kliniskt psykologiska utredningar och riskbedömningar
 4. Bolag:
  Tiangruppen AB

Behandlingsenheten Tiangruppen

Behandlingsenheten är främst knuten till regionens HVB och stödboenden där de arbetar kliniskt för att bedriva terapier, genomföra riskbedömningar och utredningar. De erbjuder även liknande tjänster för ungdomar och familjer som inte har kontakt med någon enhet.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor och pojkar, transsexuella och icke-binära ungdomar
 2. Kommun:
  Uppsala
 3. Placeringsform:
  Psykiatriska och kliniskt psykologiska utredningar och riskbedömningar
 4. Bolag:
  Tiangruppen AB

Behandlingsenheten på Tiangruppen erbjuder kvalificerade psykiatriska och kliniskt psykologiska utredningar och riskbedömningar mot privata och offentliga uppdragsgivare samt terapier och handledning.

Tjänsterna genomförs av legitimerade psykologer och terapeuter tillsammans med en utav Humanas psykiatriker när behov av det finns. Alla har lång och gedigen erfarenhet kring arbete med barn och ungdom med olika typer av problematik.

Vi tillhandahåller även konsultation/handledning, rådgivning och riskbedömningar gällande sexuellt riskbeteende/utagerande men också övergreppsspecifik behandling när bedömningen är gjord att sådan kan tillhandhållas inom ramen för öppenvård.

Sedan vårterminen 2022 ingår Humana, via Behandlingsenheten Tiangruppen, ett samarbete med Uppsala universitet där en utav psykologerna doktorerar och forskar på bland annat Humanas framtagna kriminalitetsprogram B-12.

Utredningar och riskbedömningar

Neuropsykologisk utredning

Många ungdomar har idag ofta svårigheter i sina relationer, i sin skolgång och/eller i sitt psykiska mående. För att få en bättre förståelse och tydligare bild av de bidragande faktorerna till problemen inom dessa tre områden så behövs det ofta en samlad och djupgående utredning. En sådan utredning är aktuell först när svårigheter pågått i minst sex månader sammanhängande och under ett år sammanlagt i ungdomens liv. Förhoppningen är att utredningen skall bidra till och bana väg för en god utvecklingsmöjlighet för ungdomen.

I utredningen som sammanställs ingår olika delar där ett flertal relevanta tester och skattningsskalor som både ungdomen, vårdnadshavare och, om möjligt, lärare fyller i så som:

 • SDQ Sve
 • DIVA 2.0
 • RAADS-14
 • Screen, 5-15
 • Nordiskt formulär för utredning av barns utveckling och beteende
 • Beck ungdomsskalor
 • AQ

I underlaget ingår också granskning av alla eventuella tidigare journalhandlingar och utredningar. Det är också nödvändig att få information om tidigare vidtagna åtgärder och dess resultat från socialtjänsten och/eller hälso- och sjukvården.

En viktig del av utredningen har syfte att kartlägga ungdomens betydelsefulla relationer och dess kvalitéer, skolgång, drogberoende, kriminalitet och generell funktionsnivå genom livet.

En annan del av utredningen, som leds av ansvarig psykolog, syftar till att göra en bedömning av ungdomens psykiska hälsa. Syftet är att beskriva svårigheterna med psykologiska och/eller psykiatriska termer och diagnoser. Vid minst sex tillfällen träffar psykologen ungdomen. Psykologen träffar därutöver även vårdnadshavare och andra viktiga vuxna för att samla in information om ungdomens mående, relationer och svårigheter under ungdomens liv.

Behandlingsenheten samverkar med en utav Humanas psykiater som tar del av de färdigställda områdena och gör själv en medicinsk bedömning. Utredningens resultat skrivs i ett utlåtande och undertecknads av psykolog och psykiater.

Av utredningsresultatet kommer det att framgå hur det går att förstå ungdomens svårigheter utifrån ett kliniskt perspektiv. Utredningen kommer också att klargöra om det går att förklara ungdomens svårigheter med någon neuropsykiatrisk diagnostik, ett annat tillstånd eller diagnos enligt DSM-V.

Utredningen kommer också ge förslag till konkreta åtgärder i olika avseenden. Det kan nämnas vad som kan göras för ungdomens psykiska ohälsa och vilken skolform som kan vara lämplig.
Utredningen ger även en prognos om framtida framgångar och svårigheter och framgångar man kan förvänta sig samt vad som kan komma att behöva fokuseras på.

Efter utredningens avslut görs också två uppföljningar. Den första efter tre månader för att bemöta ungdomens allmänna frågor och funderingar kring utredningen. Den andra efter sex månader för att vara behjälplig i olika frågor utifrån utredningsresultat.

Utredningen som görs på Tiangruppen är av mer omfattande karaktär. Det krävs mellan 10-15 samtalstillfällen med alla berörda parter i ungdomens liv och minst sex till åtta av dessa är avsedda för individuella samtal med ungdomen själv. Utredningen görs under en 2-3 månaders period för att följa ungdomens mående över längre tid.

WISC/WAIS – ”Wechsler Intelligence Scale for Children”/”Wechsler Adult Intelligence Scale”.


Utvecklings- och begåvningstest för barn/vuxna.

 • 2-3 besök för genomförande av testbatteriet (13 deltester)
 • En session för återkoppling
 • Sedvanligt utlåtande med begåvningsprofil och ev. hjälpbehov

ERASOR – “Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism”.

Risk- och behovsutredning för unga som agerar ut sexuellt 12-18 år.

 • ”Adolesent Sexual Abuse Profile” (ASAP) – personlighetsdrag, syn på sig själv och sin omgivning
 • ”How I think” – kognitiva förvrängningar
 • Intervju med nätverk som skola, familj, släktingar etc
 • Genomgång av material från socialtjänst, skola, domar, polisförhör
 • Muntlig genomgång av resultat med klient och involverade parter
 • Formellt utlåtande med risk för återfall och behandlingsbehov
Visa mer

Terapier

Återfallsprevention

 • Ett drogpreventivt program som vilar på inlärningsteori (10 samtal).
 • Bedömningssamtal, kartläggning
 • Introduktion till KBT och färdighetsträning
 • Att handskas med drogsug
 • Att handskas med tankar på alkohol och droger
 • Problemlösningsstrategier
 • Att tacka NEJ till erbjudanden att dricka eller ta droger
 • Till synes Irrelevanta Beslut, TIB. Lära sig se att små beslut kan leda till högrisksituationer eller begynnande återfall
 • Nödplan vid högrisksituationer och begynnande återfall

KBT – Kartläggning/bedömning

 • 3 sessioner
 • Anamnes, analys (mätningar/screening) samt förslag till insats
 • Yttrande med summering av ovanstående

KBT – Behandling

 • 12 sessioner
 • Målbeteende inriktas och evidensbaserad KBT-behandling för specifik problematik genomförs.
 • Vidmakthållandeprogram
 • Yttrande med summering av framsteg och eventuella kvarstående behov

Övergreppsspecifik behandling

 • Målbeteende inriktas och evidensbaserad KBT-behandling för specifik problematik genomförs som hänger samman med riskbedömning ERASOR.
 • Vidmakthållandeprogram
 • Yttrande med summering av framsteg och eventuella kvarstående behov

Familjeterapi

Familjearbete

 • 4 sessioner:
 • Psykoedukation
 • Färdighetsträning
 • Stärkande familjebandsövningar

Handledning

Handledning kan vara en viktig process för stöd, lärande och utveckling. Behandlingsenheten erbjuder verksamhetspunkten handledning för olika professioner och personalgrupper, enskilt såväl som i grupp. Handledningen kan ske vid ett avgränsat antal tillfällen under begränsad period, kring ett visst tema eller mer kontinuerligt, men anpassas efter era specifika behov.

 • Metodhandledning KBT av legitimerad psykoterapeut inklusive processhandledning vid behov
 • Sexual specifik ärendehandledning av legitimerad psykolog

Personal

Bo Buhrman

Beteendevetare samt legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Intensive utbildad i DBT. Arbetar idag som behandlingschef inom Humanas division för barn och unga men också som chef för Behandlingsenheten på Tiangruppen. Tillhandahåller en rad olika utbildningar både externt och internt samt handleder regelbundet. Bo finns även med i Humanas centrala Krisgrupp vid akuta händelser som uppstår i Humana.

Julie Richter

Legitimerad psykolog, inriktning KBT. Intensive utbildad i DBT. Har arbetat med sexuellt utagerande ungdomar och barn sedan 90-talet och har arbetat kliniskt med behandling och riskbedömningar under många år. Har under de senaste åren alltmer verkat som handledare och utbildare men tillhandahåller också en rad olika utbildningar både externt och internt.

Jonas Wallander

Legitimerad psykolog, inriktning KBT. Intensive utbildad i DBT. Har arbetat inom Kriminalvården innan han började på Behandlingsenheten. Jonas bedriver kliniskt arbete med ungdomar inom regionen och håller även en rad olika utbildningar samt handleder både externt och internt. Jonas fungerar även som PTP-handledare och tar emot psykologpraktikanter i regionen.

Kristoffer Ljung

Legitimerad psykolog, inriktning KBT och PDT. Intensive utbildad i DBT. Har arbetat inom Kriminalvården innan han började på Behandlingsenheten. Kristoffer tillhandhåller kliniskt arbete med ungdomar på flera verksamheter inom regionen.

Natalia Engsheden

Legitimerad psykolog, inriktning KBT. Intensive utbildad DBT. Har arbetat inom Kriminalvården innan hon började på Behandlingsenheten. Hon tillhandhåller kliniskt arbete med ungdomar på två verksamheter inom regionen. Natalia tillhandahåller en rad olika utbildningar samt handleder både externt och internt.

Zagros Varon

Legitimerad psykolog med inriktning KBT, legitimerad psykoterapeut och handledarutbildad. Zagros har arbetat inom psykiatrin en rad år innan han började på Behandlingsenheten. Han har en gedigen erfarenhet av att göra psykologiska utredningar samt tillhandahålla KBT-behandling för båda ungdomar och vuxna.

Nike Löfgren Mannepong

Legitimerad psykolog med inriktning KBT. Har arbetat inom psykiatrin innan hon började på Behandlingsenheten. Nike tillhandahåller en rad olika utbildningar internt och externt samt handleder regelbundet på framförallt HVB-enheter i Humana.

Simon Ezra

PTP-psykolog halvtid med inriktning KBT. Har arbetat på KBT Psykologerna Uppland innan han började på Behandlingsenheten. Simon arbetar som industridoktorand på 50 % via Uppsala universitet med forskningsområde, KBT-behandling för Antisociala Ungdomar.

Ammod Ashkar

Steg 1-terapuet med inriktning KBT, alkohol- och drogterapeut samt intensive utbildad i DBT. Tillhandahålla KBT-behandling för ungdomar på främst HVB. Ammod har specialiserat sig på missbruk, dubbeldiagnoser, nutrion/kostlära samt träning.

Visa mer

Adress

Uppsala, Uppland

Har du frågor och funderingar?

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor och pojkar, transsexuella och icke-binära ungdomar
 2. Kommun:
  Uppsala
 3. Placeringsform:
  Psykiatriska och kliniskt psykologiska utredningar och riskbedömningar
 4. Bolag:
  Tiangruppen AB

Har du frågor och funderingar?

Bo Buhrman

Bo Buhrman

Behandlingschef

Adress

Uppsala, Uppland