Hem

Kontaktuppgifter

A group of people are playing Kimble on the floor.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och unga 0-20 och deras familjer
 2. Kommun:
  Göteborg
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana Familjeforum Sverige AB, 556589-3764
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Aggressivitet
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • Skydd
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Öppenvård
Metod, insats och utredning
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • Omsorgsbedömning
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • IHF - Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • MarteMeo
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • TFCO - Treatment FosterCare Oregon
 • Lågaffektivt bemötande
 • BEAV - Boys Emotional Awareness and Validation
 • BUAS - barn och unga med sexuella beteendeproblem
 • Kriminalitetsprogram B12
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Göteborg, Västra Götaland

Göteborg Öppenvård

Vi arbetar med barn och unga med komplex psykosocial problematik samt deras familjer, ofta i form av hemmabaserad familjebehandling. Vår inriktning är att skapa förutsättningar för god kommunikation och stärka relationer mellan barn/ungdom och familj/nätverk.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och unga 0-20 och deras familjer
 2. Kommun:
  Göteborg
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana Familjeforum Sverige AB, 556589-3764
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Aggressivitet
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • Skydd
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Öppenvård
Metod, insats och utredning
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • Omsorgsbedömning
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • IHF - Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • MarteMeo
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • TFCO - Treatment FosterCare Oregon
 • Lågaffektivt bemötande
 • BEAV - Boys Emotional Awareness and Validation
 • BUAS - barn och unga med sexuella beteendeproblem
 • Kriminalitetsprogram B12
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU

Målgrupp

Göteborg Öppenvård vänder sig till barn och unga med psykosocial problematik samt deras familjer.

Problematiken yttrar sig i beteendeproblem och problem med relationen till föräldrar, andra vuxna och jämnåriga. Andra följder är brister i skolgången och ett socialt nedbrytande beteende. Orsaken är ofta psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Föräldrarna kan ibland ha svårt att tillgodose barnens grundläggande behov och behöver stöd i sitt föräldraskap. Ofta har man redan innan provat andra insatser.

Familjerna kan också vara under utredning hos socialtjänsten, som då kan anlita oss för en fördjupad utredning/omsorgsbedömning som komplement till sin barnavårdsutredning.

Behandling

Genom insatser som sätts in i tid till familjer som har hamnat i negativa mönster, går det många gånger att undvika placering utanför hemmet. Det övergripande syftet med insatserna är att ge förutsättningar för att skapa och upprätthålla goda och trygga relationer samt att ge stöd i att hantera svårigheter kopplat till diagnosbild, erfarenheter och trauma. Vi arbetar med barnet/ungdomen och alla som finns kring denne – familj, nätverk, skola och andra.

På Göteborg Öppenvård lyfter vi ofta det salutogena synsättet, det vill säga vi utgår från det som fungerar och stärker individen. Vi arbetar utifrån modeller som är teoretiskt förankrade i bland annat anknytningsteori, utvecklingspsykologi, systemteori, kognitiv beteendeteori och neuropsykologisk forskning. Interventionerna för de yngre barnen är mer samspels- och anknytningsbetonade.

Efter en inledande kartläggningsfas utformar vi individuellt anpassade behandlingsinsatser utifrån varje problem- och behovsbild. Vår kartläggning är en del av att skapa en allians med familjen och skiljer sig från socialtjänstens utredning då den fokuserar på familjens egna upplevelser, vilka mål de har med insatsen och grund för en kommande behandlingsallians.

Arbetet bedrivs i team där varje barn/ungdom ges stöd av en ungdomsbehandlare och en samordnare; i förekommande fall även en familjebehandlare. Insatserna kan variera stort – allt från stödsamtal en gång i månaden till omfattande familjebehandlingar som kan pågå i ett år. Behandlingssamtalen sker primärt i hemmiljön, men vi kan även erbjuda de samtals- och konferensrum som finns i våra lokaler.

Två typer av insatser utgör den största delen av verksamheten på Göteborg Öppenvård:

 • IHF – en evidensbaserad och manualstyrd metod som erbjuds som komplement till kommunens öppenvård med syfte att barnet/ungdomen ska kunna bo kvar och behandlas i sin hemmiljö (finns för både yngre och äldre barn).
 • Omsorgsbedömning – Humanas strukturerade metod för kartläggning av föräldraförmåga, som komplement till socialtjänstens barnavårdsutredning.

Det här är några exempel på andra insatser vi kan erbjuda på Göteborg Öppenvård:

 • A-CRA – ett strukturerat behandlingsprogram för ungdomar med kriminalitet/missbruksproblem där också vårdnadshavarna engageras.
 • KIBB - En väg ut ur våldet — behandling för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit
 • rePulse - en arbetsmetod för impulskontroll och träning av sociala färdigheter
 • Ungdomsbehandlare – stöd till en ungdom med svårigheter som inte är direkt kopplade till familjedynamiken.
 • Familjebehandlare – när föräldrar eller familjehemsföräldrar har behov av stöd. När familjebehandling inte är motiverat kan samtal med föräldrar utgöra det stöd som behövs. Familjebehandlare kan även erbjuda samarbetsorienterade samtal med separerade föräldrar som är i konflikt, samt stöd till biologisk förälder till barn i familjehem.

Göteborg Öppenvård samarbetar nära de enheter inom Humana som arbetar med stödboende, HVB och familjehem, vilket ger stora möjligheter till vårdflätor. En öppenvårdsbehandling kan bidra till att undvika en placering eller korta ner en placeringstid. Utvecklingen kan även ske åt andra hållet, där öppenvård kan fungera som en övergång till ett eget boende efter en placering. Utöver specifika insatser finns möjlighet att genomföra behovsanpassade kombinerade lösningar tillsammans med Humanas HVB eller familjehem.

Vi arbetar mot målen i genomförandeplanen. Det kan handla om mål inom områden som att öka närvaron i skolan, få fasta rutiner och struktur, lära sig hantera impulser och känsloreglering. Det kan också handla om att öka känslan av trygghet och stabilitet eller att bygga relationer. 

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Personal

Personalen på Göteborg Öppenvård är alla utbildade socionomer med vidareutbildning. I personalgruppen finns behörighet för psykoterapi steg 1 och steg 2. Vi har en egen psykolog som kan vara behjälplig vid utredningar för socialtjänsten.

Adress

Göteborg, Västra Götaland

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och unga 0-20 och deras familjer
 2. Kommun:
  Göteborg
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana Familjeforum Sverige AB, 556589-3764

Placeringsförfrågan

A woman smiling for the camera

Christina Eriksson

Placeringskoordinator