Hem

Kontaktuppgifter

A group of people are playing Kimble on the floor.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdom 0–18 år
 2. Kommun:
  Luleå
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana Familjeforum Sverige AB, 556589-3764
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Par/syskonpar
 • Gravida
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Fobier
 • Kriminalitet
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Utredningsplacering
 • Öppenvård
Metod, insats och utredning
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • ART - Aggression Replacement Training
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • IHF - Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling
 • IPT - Interpersonell Psykoterapi
 • Mindfulness
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Kriminalitet som livsstil
 • Psykologutredning
 • Psykoterapi
 • Terapi
 • WISC-V
 • WAIS-IV
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • MarteMeo
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Luleå

Luleå Öppenvård

Vi arbetar med barn och unga med psykosocial problematik samt deras familjer. Vi utgår från det som fungerar och stärker individen, och ser denne och dennes svårigheter i ett större sammanhang. Vi vårdflätar ofta med Humanas familjehem, HVB och stödboenden. Vi tar även uppdrag i Norrbotten.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdom 0–18 år
 2. Kommun:
  Luleå
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana Familjeforum Sverige AB, 556589-3764
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Par/syskonpar
 • Gravida
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Fobier
 • Kriminalitet
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Utredningsplacering
 • Öppenvård
Metod, insats och utredning
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • ART - Aggression Replacement Training
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • IHF - Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling
 • IPT - Interpersonell Psykoterapi
 • Mindfulness
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Kriminalitet som livsstil
 • Psykologutredning
 • Psykoterapi
 • Terapi
 • WISC-V
 • WAIS-IV
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • MarteMeo
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Behandling

Det finns starkt forskningsstöd för att erbjuda barn och deras familjer kvalificerad behandling och stöd i tid, eftersom både beteendeproblem och omsorgssvikt kan få stora negativa konsekvenser för barnets utveckling. Vi erbjuder framför allt IHF (Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling), en manualiserad och utvärderad metod som kompletterar kommunens öppenvård med syfte att undvika placering i annan vårdform. Eftersom barnet/ungdomen bor kvar och behandlas i sin hemmiljö undviker vi att separera barn och föräldrar.

Metoden är multisystemisk och beaktar alla arenor i barnets/ungdomens liv – familj, skola, vänner, nätverk. Genom fokus på relationer och beteenden syftar arbetet till att bryta negativa mönster och i stället öka faktorer som närhet och delaktighet. IHF finns för både äldre (9–20 år) och yngre (3–8 år) barn, där IHF för yngre barn och deras föräldrar framför allt har fokus på samspel, anknytning och att främja ett tryggt föräldraskap. Vi har kompetens för att göra anpassningar för familjer där det kan finnas olika neuropsykiatriska diagnoser, till exempel ADHD eller autism.

Ett behandlingsteam bestående av samordnare, familjebehandlare och barn-/ungdomsbehandlare samarbetar med familj, barn/ungdom och andra kontakter i systemet såsom skola, BUP och Hab för att snabbt uppnå förändring. Familje- och ungdomsbehandlare arbetar individuellt med barnet/ungdomen respektive föräldrarna, och dessutom träffas behandlare och familj regelbundet i gemensamma familjesamtal. Om barnets föräldrar är skilda/separerade arbetar IHF-teamet med dubbla system där föräldrarna får var sin familjebehandlare. En avgörande faktor inom IHF är att barn och ungdomar är och känner sig delaktiga i behandlingen.

Det övergripande målet med behandlingen är att öka samvaron och stärka relationerna för att undvika placering i familjehem eller HVB – även att skapa förutsättningar för en fungerande hemsituation och en ökad förståelse mellan medlemmarna i familjen.

Inom ramen för IHF skräddarsyr vi familjebehandlingen med hjälp av de metoder som bedöms som effektivast utifrån individernas behov och förutsättningar. Vanligt förekommande är rePULSE, MI, A-CRA och KBT.

Det här är några exempel på andra insatser vi kan erbjuda på Luelå Öppenvård:

 • Omsorgsbedömning - Humanas strukturerade metod för kartläggning av föräldraförmåga, som komplement till socialtjänstens barnavårdsutredning.
 • Off.Clinic  - Humanas enhet för sexuell beteendeproblematik hos barn och unga. Off.Clinic gör både bedömningar och behandlar inom sexuell övergreppsproblematik och/eller trauma
 • KIBB - en behandlingsmodell för familjer där det finns risk för eller har förekommit fysisk misshandel mot barn. 

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Målgrupp

Luleå Öppenvård arbetar med barn/unga och familjer med komplexa problem, som kan yttra sig i beteendeproblem och problem med relationen till föräldrar, andra vuxna och jämnåriga. Andra följder är brister i skolgången och ett socialt nedbrytande beteende. Föräldrarna kan ha svårt att tillgodose barnens grundläggande behov och behöver stöd i sitt föräldraskap.

Personal

Personalen på Luleå Öppenvård är alla utbildade socionomer. I personalgruppen finns även psykoterapeut steg 1, familjeterapeuter steg 1 och legitimerade familjeterapeuter.

Adress

Luleå

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdom 0–18 år
 2. Kommun:
  Luleå
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana Familjeforum Sverige AB, 556589-3764

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Carina Söderström

Enhetschef

Intresserad av att bli familjehem?