Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan, öppet vardagar 8-17
Hitta enhet Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier
A boy playing a guitar

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 12–18 år
 2. Kommun:
  Lund
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana Familjeforum Sverige AB
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
Problematik
 • ADHD
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Narkotikamissbruk
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Känsloregleringsproblematik
 • Aggressivitet
 • Omsorgssvikt
 • Sexuellt avvikande beteende
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • OCD/Tvång
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behandlingsfamilj
 • Behovsanpassade insatser
 • TFCO
 • Öppenvård
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • Humanas bedömningsmanual för familjehemsutredningar
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • TFCO - Treatment FosterCare Oregon
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Lund TFCO

Vi har lång erfarenhet av TFCO, ett manualbaserat beteendeträningsprogram som vänder sig till ungdomar och familjer med omfattande problem och som rekommenderas av Socialstyrelsen.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 12–18 år
 2. Kommun:
  Lund
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana Familjeforum Sverige AB

Telefonnummer till enheten

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
Problematik
 • ADHD
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Narkotikamissbruk
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Känsloregleringsproblematik
 • Aggressivitet
 • Omsorgssvikt
 • Sexuellt avvikande beteende
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • OCD/Tvång
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behandlingsfamilj
 • Behovsanpassade insatser
 • TFCO
 • Öppenvård
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • Humanas bedömningsmanual för familjehemsutredningar
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • TFCO - Treatment FosterCare Oregon
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU

Målgrupp

Lund TFCO vänder sig till ungdomar och familjer med omfattande problem, där situationen är så pass allvarlig att en placering av barnet/ungdomen på SIS eller HVB är eller har varit aktuell.

Behandling

Vi har sedan 2000 arbetat med TFCO, ett manualbaserat beteendeträningsprogram med mycket god evidens. TFCO är en av de metoder som Socialstyrelsen rekommenderar att socialtjänsten bör erbjuda barn och ungdomar som löper risk för normbrytande beteende och återfall i brott. Metoden har visat på mycket goda resultat och att behandlingen är mer effektiv än institutionsplacering.

Metoden utgår från ett systemisk synsätt, med en grundläggande inriktning att se människor och deras svårigheter i ett större sammanhang. Behandlingen utförs av ett team om fem personer samt enhetschef. Under 8–12 månader bor ungdomen hos en utbildad behandlingsfamilj och tränar på positiva samspel och nya prosociala beteenden tillsammans med en behandlare och färdighetstränare. Samtidigt tränas föräldrarna med hjälp av en behandlare i att stötta sin ungdom i dessa nya beteenden. En samordnare styr programmet och samordnar resurser, vilket avlastar såväl behandlingsfamilj som biologiska föräldrar. Att upprätta fungerande skolgång och regelbundna fritidsaktiviteter är centralt.

Målet med TFCO är att ungdomen efter avslutad behandling ska kunna återförenas med antingen sin ursprungsfamilj eller bo i ett familjehem eller stödboende. En sådan utslussning kan med fördel ske successivt över en tid.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Visa mer

Personal

Personalen på Lund TFCO har utbildning som socionom eller likvärdigt med vidareutbildning, samt grundutbildning inom TFCO. Flera har också utbildning inom MI, TMO, A-CRA, rePULSE och LAB.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 12–18 år
 2. Kommun:
  Lund
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana Familjeforum Sverige AB

Placeringsförfrågan

Jim Sandersson

Enhetschef

Telefonnummer till enheten