Hem

Kontaktuppgifter

En kvinna och en pojke sitter vid ett bord och leker med lego

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 0–20 år
 2. Kommun:
  Karlstad
 3. Placeringsform:
  Familjehem, Jourfamiljehem, Kraftigt förstärkt familjehemsvård
 4. Bolag:
  Platea AB, 556697-9729
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Familjehem
 • Utredningsplacering
 • Akutplacering
 • Familjehem, kraftigt förstärkt
 • Jourhem
Metod, insats och utredning
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Humanas bedömningsmanual för familjehemsutredningar
 • Ett hem att växa i
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Karlstad, Värmland

Maskrosen Familjehem

Vi erbjuder noggrant bedömda familjehem i Mellansverige och dygnet runt-beredskap med kunnig och erfaren personal. En styrka är att vi samarbetar nära Humanas HVB och har ett inarbetat koncept för hur vi vårdflätar de yngre barnen från dessa till familjehem.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 0–20 år
 2. Kommun:
  Karlstad
 3. Placeringsform:
  Familjehem, Jourfamiljehem, Kraftigt förstärkt familjehemsvård
 4. Bolag:
  Platea AB, 556697-9729
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Familjehem
 • Utredningsplacering
 • Akutplacering
 • Familjehem, kraftigt förstärkt
 • Jourhem
Metod, insats och utredning
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Humanas bedömningsmanual för familjehemsutredningar
 • Ett hem att växa i
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Familjehemmen

Maskrosen erbjuder familjehem över stora delar av Mellansverige med utgångspunkt i Karlstad.

Våra familjehem är noggrant utvalda och bedömda enligt Humanas bedömningsmanual. Kraven är mycket höga både vad gäller omsorgsförmåga och bostadens utformande. Vi rekryterar löpande nya familjehem med samma höga krav.

Våra familjehem har primärt rum inne i huset men i vissa fall finns så kallat bredvidboende, som är ett rum eller en stuga på gården.

Målgrupp

Familjehemsvården riktas mot barn och ungdomar eller föräldrar och barn tillsammans som av olika anledningar är i behov av stöd och boende utanför den biologiska familjen eller ursprungsfamiljen.

Det kan vara barn och unga vars föräldrar inte har förmåga att ge den omsorg som barnet behöver, men det kan också vara unga som på grund av sitt eget beteende inte kan bo kvar i sin familj.

Humanas familjehemsvård har även en vuxenenhet som kan ta emot vuxna som behöver bo i familjehem.

Maskrosen tar placeringar enligt SoL och LVU. Vi erbjuder även kraftigt förstärkt familjehemsvård.

Arbetssätt

Placering i något av våra familjehem ger en möjlighet att etablera nya rutiner och beteendemönster i en miljö som liknar den man återvänder till efter placeringen och gör det enklare att bibehålla dessa efter hemflytt. Familjens miljö och sociala nätverk utgör grunden för en positiv inlärning och möjlighet till en nystart i livet.

För yngre barn samarbetar vi tätt med Humanas HVB och får därigenom tidigt underlag för matchning samtidigt som personalen får möjlighet att tidigt lära känna barnet inför utsluss till ett familjehem.

Vid en familjehemsplacering hos oss ingår:

 • Ett konsulentstött familjehem
 • Handledning och utbildning till familjehemmet
 • Beredskapstelefon 24/7
 • Återrapportering till placerande myndighet

I arbetet tar vi stöd i Humanas manual TryggFam – ett arbetsstöd som är unikt i Sverige. Manualen ger systematik, kontinuitet och en checklista så att arbetet genomförs med samma kvalitet över hela Humana.

Vår personal är socionomer med tidigare erfarenheter från myndighetsutövande arbete. De har en god känsla för socialtjänstens situation och kan avlasta med allt utom själva myndighetsutövningen – från att utforma ett tydligt uppdrag till familjehemmet och arbeta med vård- och genomförandeplanen, till kallelser till nätverksmöten och umgängesplanering tillsammans med de biologiska föräldrarna.

För att kunna tillgodose de placerade barnens och ungdomarnas behov av stöd och omsorg erbjuds familjehemmen kontinuerlig handledning, utbildning och stöttning av våra familjehemskonsulenter. Vi lägger stor vikt vid alliansbyggande och relationsskapande med våra familjehem. Under placeringen kan vi finnas med som stöd vid exempelvis nätverksträffar och möten med skola, BUP eller andra aktörer.

Alla våra konsulenter är utbildade i Humanas anknytningsbaserade program Connect och använder det i sin handledning till familjehemmen, som också är Connectutbildade.

Våra konsulenter har i regel inte fler än tio ärenden och hinner därför besöka hemmen minst varannan vecka, för det mesta (och framför allt i början av en placering) väsentligt oftare. Vi är också tillgängliga för uppdragsgivaren och familjehemmen under dygnets alla timmar, årets alla dagar.

Inom Humana finns många möjligheter till utökade insatser:

 • Vid mer omfattande behov så erbjuder vi kombinerade insatser i form av kraftigt förstärkt familjehemsvård, som innebär placering med stöd- eller behandlingsinsats. I samarbete med våra öppenvårdsenheter runt om i Sverige kan vi erbjuda ett stort urval av tilläggstjänster för att stärka förutsättningarna till en hållbar placering, möjliggöra hemflytt då det är lämpligt, öka skyddet runt barnet/ungdomen och minska riskerna för sammanbrott. I många fall kan det ses som ett fullgott alternativ till HVB och institutionsvård, med skillnad att placeringen är enskild och att vi undviker omplacering för den unge.
 • Om vi identifierar behov av en annan behandlingsmodell kan vi inom Humana erbjuda både IHF och TFCO.
 • För familjehem som tar emot barn och unga med sexuell beteendeproblematik erbjuds specifik handledning för den målgruppen.
 • Genom ett samarbete med Cureum, Humanas enhet för psykologiska och psykiatriska insatser, kan vi erbjuda tjänster som neuropsykiatriska utredningar.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt övningar och handledning med såväl personal som familjehem.

Övergripande mål med en placering i något av våra familjehem är att uppnå trygghet i hemmet, en fungerande skolgång och en meningsfull fritid. Det ideala avslutet är att barnet/den unga vuxne kan flytta hem igen eller till eget boende. När det inte är möjligt eller lämpligt kan vi skapa vårdflätor med hjälp av Humanas breda resurser. Till exempel kan ett av våra stödboenden bli en naturlig fortsättning efter familjehemsvården, eller att vi erbjuder pausplacering i ett annat av våra familjehem eller HVB.

Personal

Maskrosens familjehemskonsulenter är alla socionomer med flera års erfarenhet av familjehemsvård och tidigare erfarenheter från myndighetsutövande arbete. Vi strävar efter att alla ska ha en ettårig handledarutbildning motsvarande högskolenivå, ha genomgått utbildning i hedersrelaterat våld, TMO och Socialstyrelsens grundutbildning ”Ett hem att växa i”, samt vara Connectledarutbildade. I personalgruppen ingår dessutom PATRIARK-utbildad personal.

Våra familjehem har generellt stor kunskap och erfarenhet när det gäller barn och unga med NPF, psykisk ohälsa, olika beteendeproblem och skydd. De genomgår ”Ett hem att växa i” samt en grundutbildning i Connect med efterföljande regelbunden vidareutbildning. Genom Familjehemsportalen har de tillgång till Humanas hela utbud av webbutbildningar och -föreläsningar.

Adress

Karlstad, Värmland

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 0–20 år
 2. Kommun:
  Karlstad
 3. Placeringsform:
  Familjehem, Jourfamiljehem, Kraftigt förstärkt familjehemsvård
 4. Bolag:
  Platea AB, 556697-9729

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Linda Eriksson

Föreståndare & enhetschef

A person wearing glasses and smiling at the camera

Josefine Azrang

Placeringskoordinator

Mimmi Kahl

Familjhemskonsulent