Hem

Kontaktuppgifter

En man en kvinna och en pojke sitter vid ett bord, mannen har en dator och ett nyckelland med Humana logotypen på, de samtalar

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn, ungdomar 3–20 år
 2. Kommun:
  Stockholm
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana Familjeforum Sverige AB, 556589-3764
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor samt transsexuella ungdomar
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • DCD – Developmental Coordination Disorder
 • Fobier
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Öppenvård
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • ART - Aggression Replacement Training
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • IHF - Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling
 • Mindfulness
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ERASOR
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • CPU - Cannabis Program för Ungdomar
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • Kriminalitet som livsstil
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • HAP - Haschavvänjning
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
 • CRAFT
 • MT - Miljöterapi
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Stockholm Öppenvård IHF

Vi vänder oss till barn/unga och familjer med komplexa problem. Med hjälp av Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling (IHF) sker behandlingen i hemmiljön, så att placering i annan vårdform och separation av barn och föräldrar kan undvikas.

Kontaktuppgifter till enheten

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn, ungdomar 3–20 år
 2. Kommun:
  Stockholm
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana Familjeforum Sverige AB, 556589-3764
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor samt transsexuella ungdomar
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • DCD – Developmental Coordination Disorder
 • Fobier
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Öppenvård
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • ART - Aggression Replacement Training
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • IHF - Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling
 • Mindfulness
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ERASOR
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • CPU - Cannabis Program för Ungdomar
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • Kriminalitet som livsstil
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • HAP - Haschavvänjning
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
 • CRAFT
 • MT - Miljöterapi
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Målgrupp

Stockholm Öppenvård IHF arbetar med barn/unga och familjer med komplexa problem, som kan yttra sig i beteendeproblem och problem med relationen till föräldrar, andra vuxna och jämnåriga. Andra följder är brister i skolgången och ett socialt nedbrytande beteende. Föräldrarna kan ha svårt att tillgodose barnens grundläggande behov och behöver stöd i sitt föräldraskap.

Behandling

Det finns starkt forskningsstöd för att erbjuda barn och deras familjer kvalificerad behandling och stöd i tid, eftersom både beteendeproblem och omsorgssvikt kan få stora negativa konsekvenser för barnets utveckling. Vi erbjuder framför allt IHF (Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling), en manualiserad och utvärderad metod som kompletterar kommunens öppenvård med syfte att undvika placering i annan vårdform. Eftersom barnet/ungdomen bor kvar och behandlas i sin hemmiljö undviker vi att separera barn och föräldrar.

Metoden är multisystemisk och beaktar alla arenor i barnets/ungdomens liv – familj, skola, vänner, nätverk. Genom fokus på relationer och beteenden syftar arbetet till att bryta negativa mönster och i stället öka faktorer som närhet och delaktighet. IHF finns för både äldre (9–20 år) och yngre (3–8 år) barn, där IHF för yngre barn och deras föräldrar framför allt har fokus på samspel, anknytning och att främja ett tryggt föräldraskap. Vi har kompetens för att göra anpassningar för familjer där det kan finnas olika neuropsykiatriska diagnoser, till exempel ADHD eller autism.

Ett behandlingsteam bestående av samordnare, familjebehandlare och barn-/ungdomsbehandlare samarbetar med familj, barn/ungdom och andra kontakter i systemet såsom skola, BUP och Hab för att snabbt uppnå förändring. Familje- och ungdomsbehandlare arbetar individuellt med barnet/ungdomen respektive föräldrarna, och dessutom träffas behandlare och familj regelbundet i gemensamma familjesamtal. Om barnets föräldrar är skilda/separerade arbetar IHF-teamet med dubbla system där föräldrarna får var sin familjebehandlare. En avgörande faktor inom IHF är att barn och ungdomar är och känner sig delaktiga i behandlingen.

Det övergripande målet med behandlingen är att öka samvaron och stärka relationerna för att undvika placering i familjehem eller HVB, och att skapa förutsättningar för en fungerande hemsituation och en ökad förståelse mellan medlemmarna i familjen.

Inom ramen för IHF skräddarsyr vi familjebehandlingen med hjälp av de metoder som bedöms som effektivast utifrån individernas behov och förutsättningar. Vanligt förekommande är rePULSE, MI, A-CRA och KBT.

Det här är några exempel på vad vi kan erbjuda i samarbete med övriga öppenvårdsenheter inom Humana i Stockholm, såsom Stockholm Öppenvård TFCO, Stockholm Off.Clinic och Stockholm Öppenvård med Särskilda Insatser:

 • Omsorgsbedömning – Humanas strukturerade metod för kartläggning av föräldraförmåga, som komplement till socialtjänstens barnavårdsutredning.
 • Off.Clinic – Humanas enhet för sexuell övergreppsproblematik, där vi kan erbjuda stöd och behandling till barn och unga med sexuella beteendeproblem och/eller trauman, framför allt unga som begått sexuella övergrepp.
 • KIBB – en behandlingsmodell för familjer där det finns risk för eller har förekommit fysisk misshandel mot barn. 

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Personal

Personalen på Stockholm Öppenvård IHF är alla utbildade socionomer. I personalgruppen finns även familjeterapeuter steg 1 och legitimerade familjeterapeuter.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn, ungdomar 3–20 år
 2. Kommun:
  Stockholm
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana Familjeforum Sverige AB, 556589-3764

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

A person wearing glasses and smiling at the camera

Josefine Azrang

Placeringskoordinator