Hem

Kontaktuppgifter

A group of people are playing Kimble on the floor.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 0–20 år
 2. Kommun:
  Stockholm
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana Familjeforum Sverige AB 556589-3764 och Humana Familjestödsgruppen AB
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
Problematik
 • ADHD
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Migrationsrelaterad stress
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Öppenvård
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ERASOR
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • MarteMeo
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • Psykoterapi
 • Terapi
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
 • CRAFT
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Stockholm Öppenvård Särskilda Insatser

Utifrån en omfattande metodbank arbetar vi med individanpassade behandlingsprogram och insatser för barn och unga med psykosocial problematik, vilket oftast berör hela familjen. Behövs ytterligare resurser har vi stora möjligheter via Humanas andra enheter.

Kontaktuppgifter till enheten

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 0–20 år
 2. Kommun:
  Stockholm
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana Familjeforum Sverige AB 556589-3764 och Humana Familjestödsgruppen AB
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
Problematik
 • ADHD
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Migrationsrelaterad stress
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Öppenvård
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ERASOR
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • MarteMeo
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • Psykoterapi
 • Terapi
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
 • CRAFT
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Målgrupp


Vi vänder oss till barn och unga med psykosocial problematik, där oftast hela familjen berörs och kan ha egna behov av stöd och behandling. Vi erbjuder behandling både för familjen och för den unge själv, beroende på vilket behov som finns.

Vanliga problem är svårigheter i samspelet mellan förälder och barn/ungdom. Föräldrarna kan ibland också ha svårt att tillgodose barnens grundläggande behov och behöver stöd i sitt föräldraskap. Det kan även yttra sig i beteendeproblem och problem med relationen till föräldrar, andra vuxna och jämnåriga. Andra följder kan vara brister i skolgången och ett socialt nedbrytande beteende.

Familjerna kan också vara under utredning hos socialtjänsten, som då kan anlita oss för en fördjupad utredning/omsorgsbedömning som komplement till sin barnavårdsutredning.

Behandling

Stockholm Öppenvård Särskilda Insatser utformar individanpassade behandlingsprogram och kan erbjuda allt från familjebehandling och ungdomsbehandling till familjepedagogiska insatser, kvalificerade kontaktpersoner och umgängesstöd. Genom insatser som sätts in i tid till familjer som har hamnat i negativa mönster, går det många gånger att undvika placering av barnet/ungdomen utanför hemmet.

Vi inleder med en kartläggningsfas, som vi ser som en del av att skapa en allians med familjen och komma överens om mål för insatsen. Det kan handla om att öka känslomässigt engagemang och kommunikation mellan familjemedlemmarna, att etablera fasta rutiner och struktur samt för barnet/ungdomen att öka närvaron i skolan och att lära sig hantera impulser och känslor. Det kan också handla om att öka känslan av trygghet och stabilitet eller att bygga relationer.

Arbetet bedrivs ofta i team där varje barn/ungdom ges stöd av en ungdomsbehandlare och en samordnare, i många fall även en familjebehandlare. Insatserna kan variera stort – allt från stödsamtal en gång i månaden till omfattande familjebehandlingar som kan pågå i ett år. Behandlingssamtalen sker primärt i hemmiljön, men vi kan även erbjuda de samtalsrum som finns i våra lokaler. Arbetet med de yngre barnen är mer samspels- och anknytningsbetonat.

På Stockholm Öppenvård Särskilda Insatser lyfter vi ofta det salutogena synsättet, det vill säga vi utgår från det som fungerar och stärker individer och familjer. Metoderna vi använder bygger på evidens eller stark beprövad erfarenhet, bland annat utifrån Systemteori, KBT, PDT, Connect, MI, A-CRA, rePULSE, Marte Meo, MIM och Signs of Safety.

Det här är några särskilda insatser där vi har beprövade arbetssätt med speciellt anpassade team:

 • Omsorgsbedömning – Humanas strukturerade metod för kartläggning av föräldraförmåga, som komplement till socialtjänstens barnavårdsutredning. Här utreder ett team med familjebehandlare samspel och föräldraförmågor i hemmet. Vid behov kan omsorgsbedömning ske parallellt med en placering av familjen i ett bredvidboende.
 • Individanpassad insats vid problematisk skolfrånvaro. Här arbetar vi med hela familjen och samarbetar även med skola och nätverk. Vårt team består av samordnare, familjebehandlare och kvalificerad kontaktperson.
 • Familjebehandling – för familjer med mer eller mindre komplexa problem, med mål att skapa förutsättningar för en fungerande hemsituation och en ökad förståelse mellan medlemmarna i familjen och därigenom undvika placering i familjehem eller HVB. Behandlingen utförs av behandlare i team som arbetar med föräldrar, barn/ungdom och andra kontakter i systemet, till exempel nätverk, skola och BUP.
 • Umgängesstöd – ett alternativ om barnet/ungdomen till exempel bor på ett familjehem långt bort eller umgänge sker med biologisk förälder på annan ort.
 • Vid våld i familjen kan vi anpassa och kombinera insatser samt har kompetens i Signs of Safety.
 • Vi kan genomföra olika riskbedömningar: ERASOR (sexuell beteendeproblematik), Check-15 (avhoppare från gängkriminalitet), PATRIARK-V2 (hedersrelaterat våld) och SARA-SV (våld i nära relation).

Vi gör allt för att anpassa vården och behandlingen efter klientens och Socialtjänstens behov. Om behoven förändras under en placering har vi goda möjligheter att anpassa insatsen alternativt vårdfläta över till annan insats. Vi arbetar nära med de enheter inom Humana som arbetar med stödboende, HVB och familjehem. En öppenvårdsbehandling kan bidra till att undvika en placering eller korta ner en placeringstid. Utvecklingen kan även ske åt andra hållet, där öppenvård kan fungera som en övergång till ett eget boende efter en placering. Öppenvård kan också genomföras som en kombinerad insats under placering i exempelvis ett familjehem, HVB eller stödboende. Familjer med alltmer omfattande problem kan erbjudas specialiserade insatser via Humanas andra Stockholmsenheter, Stockholm IHF och Stockholm TFCO.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Personal

Personalen på Stockholm Öppenvård Särskilda Insatser är alla socionomer eller beteendevetare, många med GPU/Grundläggande psykoterapiutbildning och med relevanta metodutbildningar.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 0–20 år
 2. Kommun:
  Stockholm
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Humana Familjeforum Sverige AB 556589-3764 och Humana Familjestödsgruppen AB

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Öppenvård särskilda insatser Stockholm

A person wearing glasses and smiling at the camera

Josefine Azrang

Placeringskoordinator