Hem

Kontaktuppgifter

Fakta

 1. Målgrupp:
  Ungdomar 16–20 år
 2. Kommun:
  Oxelösund, Nyköping
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  2
 5. Bolag:
  HVB Lappetorp AB, 556525-0247
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Problematik
 • ADHD
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Tourettes syndrom
 • Svag begåvning
 • OCD/Tvång
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Stödboende
Metod, insats och utredning
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Högbrunnsvägen 2, Nyköping

Slussen Stödboende Nyköping

Vi erbjuder stödlägenheter för unga med relations-, familje-, och skolproblematik i kombination med psykosocial problematik. Alliansbyggande, motivering och färdighetsträning är centrala inslag för att öka den unges förutsättningar till ett självständigt vuxenliv.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Ungdomar 16–20 år
 2. Kommun:
  Oxelösund, Nyköping
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  2
 5. Bolag:
  HVB Lappetorp AB, 556525-0247
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Problematik
 • ADHD
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Tourettes syndrom
 • Svag begåvning
 • OCD/Tvång
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Stödboende
Metod, insats och utredning
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1
 • A large brick building
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A dining room table
 • A room with a tile floor
 • A dining room table
 • A dining room table
 • A large brick building
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A dining room table
 • A room with a tile floor
 • A dining room table
 • A dining room table

Bostäderna

Vårt stödboende består av två fullt utrustade och möblerade enrumslägenheter i ett flerfamiljshus i Oxelösund, 1 mil öster om Nyköping. Livsmedelsaffär finns på gångavstånd, liksom buss till centrum och till Nyköping (busskort ingår i boendet).

Vi ordnar gärna studiebesök innan inflytt.

Målgrupp

Våra lägenheter på Stödboende Slussen är avsedda för ungdomar med relations-, familje-, och skolproblematik i kombination med psykosocial problematik, samt för ensamkommande ungdomar.

Vi kan fungera som utslussalternativ för ungdomar som kommer från vårt närbelägna HVB Skrivargården och andra HVB inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet vad gäller behandling och personal. Bland annat behåller man sin kontaktperson.

För att kunna bo i ett av våra stödboenden behöver ungdomen vara tillräckligt självständig för att klara sig själv utan daglig tillsyn.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU.

Arbetssätt

Arbetet på Stödboende Slussen bygger mycket på att skapa allianser. Det är viktigt att ungdomarna känner förtroende för personalen och kan berätta om saker och situationer de upplever som svåra.

Inledningsvis upprättas en genomförandeplan i samråd mellan den unge och hens kontaktperson, med utgångspunkt från uppdraget i vårdplan. Planen ska innehålla tydliga och mätbara mål som är lätta att följa upp och som speglar det behov som den unge själv anser sig ha och vara motiverad till samt. Ur genomförandeplanen väljs sedan områden där den unge och kontaktpersonen prioriterar vad som ska tränas. Mål och delmål följs upp kontinuerligt och ungdom, kontaktperson och uppdragsgivare diskuterar utvecklingen. Målen i genomförandeplanen är hela tiden aktiva i arbetet och delmål kan ändras från vecka till vecka om så behövs.

Ungdomarna ges färdighetsträning i vardagen, där de övar på sociala och praktiska färdigheter som behövs i ett eget boende såsom tvätt, städ, matlagning och ekonomi. Kontaktpersonen stöttar också och hjälper den unge i samverkan med socialtjänst, andra myndigheter och nätverk så att den unge känner sig delaktig och har möjlighet att påverka sin utveckling och de insatser som planeras. Delaktighet främjas via gemensamma möten i verksamheten kring exempelvis ordningsregler eller särskilda önskemål. MI används där det behövs för att upprätthålla och öka ungdomens motivation.

Vid behov finns möjlighet till extra insatser, till exempel öppenvård, där vi samarbetar med Cureum, Humanas enhet för psykologiska och psykiatriska insatser, samt externa samarbetspartner. Vi hjälper till i kontakten med öppenvård, BUP med flera och kontaktpersonen kan närvara vid läkarbesök och uppföljningsmöten med socialtjänsten.

Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Där det finns ömsesidigt önskemål samarbetar vi gärna med ungdomens nätverk och kan erbjuda familjestödjande insatser. Vi är tillgängliga för vårdnadshavare dygnet runt.

Målet för vårt arbete är att den unge ska kunna ta ett tryggare kliv in i vuxenvärlden, med en välfungerande vardag, skola eller annan sysselsättning, ett stödjande socialt nätverk och en meningsfull fritid.

Sysselsättning och aktiviteter

En fungerande sysselsättning – skola, praktik eller jobb – är ett centralt verktyg för att skapa struktur i vardagen och motivation till egen utveckling. Om den unge saknar sysselsättning vid ankomst till oss så hjälper vi till att ordna det och stöttar vid inskrivning/uppstart.

Stödboende Slussen har kontakt med olika privata och kommunala grund- och gymnasieskolor och andra utbildningsinstitutioner. Vi har även ett stort kontaktnät vad gäller praktikplatser.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Vi uppmuntrar därför den unge i att utveckla en meningsfull och aktiv fritid. Vi prioriterar individuella fritidsintressen framför gruppaktiviteter och kontaktpersonen kan följa med och stötta om den unge önskar till exempel fiska, bowla eller spela padel.

Personal

Ungdomen har alltid möjlighet att komma i kontakt med personal på telefon.

Personalen består av utbildade behandlingspedagoger med lång och bred erfarenhet. De har även utbildning i konflikthantering och är övade i rutiner i fall av hot eller våld, även förebyggande arbete.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Adress

Högbrunnsvägen 2, Nyköping

Klas Larsson

Föreståndare & verksamhetschef

Fakta

 1. Målgrupp:
  Ungdomar 16–20 år
 2. Kommun:
  Oxelösund, Nyköping
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  2
 5. Bolag:
  HVB Lappetorp AB, 556525-0247

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Klas Larsson

Föreståndare & verksamhetschef

A person wearing glasses and smiling at the camera

Josefine Azrang

Placeringskoordinator