Hem

Kontaktuppgifter

A living room filled with furniture and a large window

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 14-19 år
 2. Kommun:
  Flen
 3. Placeringsform:
  HVB och skola
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  HVB Lappetorp, 556525-0247
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Svag begåvning
 • Normbrytande beteende
 • OCD/Tvång
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • NPF-utredning
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Sverige

Skrivargården HVB

Skrivargården tar emot ungdomar med psykosocial problematik, ofta kombinerad med NPF-diagnos eller misstanke om sådan. Vi har ett nära samarbete med vårdnadshavare och en hög personaltäthet för att erbjuda hög en grad av trygghet.

Kontaktuppgifter till enheten

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 14-19 år
 2. Kommun:
  Flen
 3. Placeringsform:
  HVB och skola
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  HVB Lappetorp, 556525-0247
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Svag begåvning
 • Normbrytande beteende
 • OCD/Tvång
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • NPF-utredning
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A large lawn in front of a house
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A large lawn in front of a house
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window

Lokaler

Skrivargården är inrymt i ett tvåvåningshus med källare utanför Bettna, mellan Nyköping och Katrineholm, med tre rum på bottenvåningen och tre på övervåningen. I en sidobyggnad har vi inrett en slöjd- och aktivitetslokal.

En trivsam altan och en liten gräsmatta erbjuder möjlighet till grillning och andra utomhusaktiviteter. Intill finns en stor, grön allmänning och ett skogsparti med gott om promenadstigar och motionsslingor. På promenadavstånd finns idrottsplats med gym.

Vi vill alltid träffa ungdomen innan placeringen, gärna vid ett studiebesök hos oss, för att berätta om vår verksamhet och skapa delaktighet i placeringen.

Målgrupp

På Skrivargården arbetar vi med ungdomar med relations-, familje-, och skolproblematik i kombination med psykosocial problematik. Ofta förekommer även en NPF-diagnos eller misstanke om sådan, med symtom som destruktivitet och aggressivitet.

Verksamheten har hög personaltäthet för att erbjuda hög en grad av trygghet. Vi lägger stor vikt på en matchning som även innefattar föräldrar/vårdnadshavare, eftersom de behöver delta aktivt i behandlingen.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU. I samarbete med interna och externa samarbetspartner kan vi på uppdrag av placerande socialtjänst utföra utredningar och riskbedömningar.

Behandling

På Skrivargården är det viktigt med tydlighet, förutsägbarhet och trygghet. De ungdomar som bor hos oss ska veta både vad de kan förvänta sig och vad de har för förväntningar på sig. De ska känna sig trygga i boendet, med behandlarna och i att de är delaktiga och hörda.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Vi använder oss av inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med en grund i KBT. I team med samordnare, 1–2 ungdomsbehandlare och familjestödjare genomför vi behandlingen i tre faser: kartläggningsfas, behandlingsfas och vidmaktshållandefas. Tidigt i kartläggningsfasen skapar vi en plan som inkluderar även steget efter utskrivning.

I behandlingen ingår bland annat enskild samtalsterapi, samtalsgrupper, strukturerade samtal med ungdomsbehandlare och samtal med vårdnadshavare/familjestödsarbete.

Vi arbetar också med social färdighetsträning där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Ofta är ett nära samarbete med ungdomens vårdnadshavare en förutsättning till en lyckad behandling på Skrivargården. Vi behöver deras aktiva hjälp och kollar redan vid matchningen om de är positiva till vår behandlingsmetod. I TFCO deltar vi i hembesök och observerar för att ge råd och stötta, och en familjebehandlare kan genomföra familjesamtal.

Målet med behandlingen på Skrivargården är:

 • En märkbar minskning av eventuellt destruktivt beteende.
 • En större förståelse för sina känslor och vad som styr dessa.
 • En insikt och större förståelse för eventuella NPF-diagnoser.
 • Högre färdigheter i vardagen för ett stabilt känsloliv.
 • Ett förändrat beteende gentemot sin omgivning, sitt nätverk och andra.
 • En sund och relevant planering utifrån klientens förutsättningar för framtiden.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat familjehem och stödboende inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter.

Vi har i verksamheten en avdelning som arbetar med behandling mot slutet av placeringen. Dit flyttar de ungdomar som har kommit vidare i sin utveckling men fortfarande har ett stort behov av stöd i vardagen.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i barnens utveckling. På Skrivargården samarbetar vi med Humanas egen friskola Studiero – en resursskola för åk 6–9 där vår personal är med hela dagarna och stöttar. Unga som inte behöver förstärkt skolgång går i kommunal grundskola/gymnasium i närområdet.

Vid behov har vi även ett stort kontaktnät på arbetsmarknaden i Nyköping, vilket ger möjlighet att söka praktikplatser och eventuella feriearbeten till våra ungdomar.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Skrivargården. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen. Vi har goda relationer till föreningslivet i närområdet.

Vi har även olika forum för insikter i sin egen problematik, värdegrundsfrågor och livskunskap.

Personal

Skrivargården har hög personaltäthet för att erbjuda hög en grad av trygghet. Boendet är bemannat dygnet runt, med två sovande jour.

De som arbetar på här har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 14-19 år
 2. Kommun:
  Flen
 3. Placeringsform:
  HVB och skola
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  HVB Lappetorp, 556525-0247

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Klas Larsson

Verksamhetschef

Anders Lindell, föreståndare

Anders Lindell

Föreståndare

A person wearing glasses and smiling at the camera

Josefine Azrang

Placeringskoordinator