Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Skrivargården

På Skrivargården arbetar vi med fokus på tydlighet, förutsägbarhet och trygghet. Behandlingen utgår från våra ungdomars styrkor, behov och intressen. Ungdomar hos oss uppvisar ofta ett antisocialt beteende, har en NPF-diagnos som ADHD och autism. Vi har tätt samarbete med friskolan Studiero där flertalet av våra ungdomar går. Kontinuerlig utbildning och handledning skapar en kunskapsplattform för att möta den enskilda ungdomens behov. Vi har täta samtal, både enskilt och i grupp, där ungdomarna ges möjlighet att utveckla sina starka sidor samt dela med sig till andra. Effekten av våra insatser följs upp via SDQ som uppföljningsinstrument.

 1. Bolag
  HVB Lappetorp
 2. Kommun
  Flen
 3. Ålder
  14-19
 4. Kön
  Pojkar
 5. Antal platser
  6
 6. Placeringsform
  HVB och skola

Kungsbackavägen 4
Bettna
Telefon: 0155-49 90 70
Fax: 0155-925 94

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Inlärningssvårigheter
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Skola/skolverksamhet
Region
 • Hela Svealand
 • Östra Svealand
Län
 • Södermanland
Metod och insats
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
 • Tillstånd Skolverket
Bolag
 • HVB Lappetorp

Om oss

På Skrivargården arbetar vi med fokus på tydlighet, förutsägbarhet och trygghet. De ungdomar som bor hos oss ska veta vad de kan förvänta sig och även veta vad de har för förväntningar på sig. De ska känna sig trygga i boendet och med behandlarna och känna sig delaktiga och hörda. Verksamheten har hög personaltäthet för att kunna erbjuda en hög grad av trygghet och skydd.

Vårt arbete utgår från våra värdeord: glädje, engagemang och ansvar vilket visar sig genom att arbetsmiljön ska tillåta samtlig personal att känna glädje och engagemang i sitt arbete och i behandlingsprocesserna. Medarbetarna tilldelas ansvar utifrån erfarenheter och kompetens. Vi säkerställer att innehållet i behandlingsinsatserna har ett individuellt upplägg i den enskildes genomförande och i vårdplanen. Varje ungdoms möjlighet till delaktighet och inflytande säkerställs genom täta samtal med ungdomarna där delaktighet och ömsesidig förståelse ligger i fokus. Tät kontakt med vårdnadshavare eller motsvarande ska också ligga till grund för att säkerställa att en god och säker vård kan utföras.

Skrivargården har lågaffektivt bemötande i det dagliga behandlingsarbetet vilket vi säkerställer genom kontinuerlig utbildning och handledning i de förhållningssätt som vi anser lämpliga. Vi utgår även från ett lösningsfokuserat förhållningssätt i alla våra relationer och kontakter vilket märks genom en flexibilitet gentemot uppdragsgivare och vårdnadshavare i första hand, men även genom överenskommelser med ungdomarna för att nå smidiga lösningar.

Vårt arbete bedrivs utifrån bästa tillgängliga kunskap och beprövade erfarenheter, evidensbaserad praktik genom kontinuerlig utbildning och handledning samt att medarbetare ges möjlighet att fördjupa sin kunskap inom vissa specialområden. Behandlingen utgår från våra ungdomars styrkor, intressen och behov genom att skapa en hög grad av delaktighet hos ungdomarna sett till vård- och behandlingsarbetet. Vi har täta samtal, både enskilt och i grupp där ungdomarna ges möjlighet att utveckla sina starka sidor samt dela med sig av dessa till andra.

Ungdomarnas behov av att träna i sociala miljöer säkrar vi genom att, så gott som, dagligen erbjuda tillfällen att träna upp dessa färdigheter genom besök på lunchrestauranger, café-besök, gemensamma utflykter eller dagsturer på tu man hand med mera.

Inom Humana har vi ett antal friskolor där Skrivargården samarbetar med Studiero. Studiero är en specialskola för åk 6-9 och de flesta av våra unga går här. Skulle klienten ha en fungerande skolgång och inte är i behov av en förstärkt skolgång, kommer de att gå i en kommunal skola i närområdet. 

Friskolan Studiero

Utsluss och eftervård

Vi har i vår verksamhet en avdelning som arbetar med behandling i slutskedet. De klienter som flyttar dit är de som har kommit vidare i sin utveckling. Men som fortfarande har ett stort behov av stöd i vardagen.

Placeringsförfrågan