Hem

Kontaktuppgifter

A bedroom with a bed and desk in a room

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga vuxna från 16 år
 2. Kommun:
  Borlänge
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  7
 5. Bolag:
  Adventum Vård AB, 556330-3030
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Anorexia
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Migrationsrelaterad stress
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Nutrition
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
Placeringsform
 • Stödboende
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Borlänge

Studievägen Stödboende

Vi erbjuder lägenheter i Borlänge för ungdomar med behov av psykosocialt stöd. Målet är att skapa en trygg och säker grund för att klara sig självständigt i vuxenlivet. Stödet utformas individuellt utifrån den unges behov. Studievägen stödboende har möjlighet att erbjuda olika former av insatser inom ramen öppenvård för att ytterligare stärka upp stödet.

Kontaktuppgifter till enheten

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga vuxna från 16 år
 2. Kommun:
  Borlänge
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  7
 5. Bolag:
  Adventum Vård AB, 556330-3030
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Anorexia
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Migrationsrelaterad stress
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Nutrition
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
Placeringsform
 • Stödboende
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Bostäderna

Våra lägenheter är belägna i Borlänge – en etta och sex tvåor. De är fullt möblerade och basutrustade med eget kök och badrum. Här ska ungdomen kunna skapa ett hem och känna trygghet. Lägenheterna ligger centralt med närhet till bussförbindelser, köpcentrum och skola.

Målgrupp

Studievägen stödboende tar emot ungdomar som i hög grad klarar sig själva men behöver stöd för att klara sig vidare i livet. De har ofta varit med om saker som bidragit till bristande tillit för vuxna och till egna förmågan. 

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU, både fristående placeringar och övergång från annan vård utanför det egna hemmet.

Arbetssätt

Inför varje placering utvecklar vi en individuell genomförandeplan tillsammans med ungdomen, uppdragsgivare och vårdnadshavare. Vår erfarenhet är att det ökar sannolikheten för att nå målen om ungdomen känner sig delaktig i planen. Mål och delmål följs upp och utvärderas kontinuerligt i samråd med uppdragsgivaren.  

Boende i våra lägenheter har en utsedd kontaktperson som håller i ramarna för planering och insatser. Insatserna planeras individuellt utifrån enskilda behov och kan beröra allt ifrån att skriva CV, komma i sysselsättning till att sköta ADL och hushållssysslor.

För extra trygghet har vi beredskap per telefon dygnet runt.  

Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.  

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.  

Våra övergripande mål vid avslutad placering är att den unge ska: 

 • Ha en välfungerande vardag 
 • Klara att praktiskt sköta eget hushåll 
 • Fungera i skola eller annan sysselsättning 
 • Hantera sin ekonomi 
 • Ha fungerande sociala relationer 
 • Ha en meningsfull fritid 

Inom Humana vårdflätar vi för att ge ungdomen rätt sammanhang i varje fas av utvecklingen och skapa en kontinuitet vad gäller behandling, personal och terapeuter. Hit kan man komma efter fullföljd behandling från Humanas HVB-verksamheter.  

Sysselsättning och aktiviteter

Vi vill ge varje ungdom bästa möjliga förutsättningar för att komma vidare i livet efter tiden på Studievägen Stödboende. Det innefattar sysselsättning under den tid de bor i lägenheten. Saknar den unge sysselsättning vid ankomst till oss så hjälper vi till att ordna det. 

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Vi stöttar därför den unge i att utveckla en meningsfull och aktiv fritid och försöker ordna aktiviteter för var och en utifrån individuella önskemål och förutsättningar. 

Personal

Verksamheten är bemannad dygnet runt.

Personalen som arbetar på Studievägen Stödboende har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar i behov av stöd.

Adress

Sarah Lindgren

Föreståndare & verksamhetschef

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga vuxna från 16 år
 2. Kommun:
  Borlänge
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  7
 5. Bolag:
  Adventum Vård AB, 556330-3030

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Sarah Lindgren

Föreståndare & verksamhetschef

A person posing for the camera

Per Jansson

Placeringskoordinator