Hem

Kontaktuppgifter

A small house in a yard

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor och pojkar 18-21 år
 2. Kommun:
  Borlänge
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  3
 5. Bolag:
  Adventum, 556330-3030
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Kriminalitet
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Normbrytande beteende
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Stödboende
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • Studio III
 • Kriminalitet som livsstil
 • Psykologutredning
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Borlänge, Dalarna

Studievägen HVB

På Studievägen erbjuder vi en boendeform där ungdomar, som av någon anledning har svårt att bo i ett gemensamt boende, ges möjlighet till en gradvis utveckling mot självständighet och eget ansvarstagande.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor och pojkar 18-21 år
 2. Kommun:
  Borlänge
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  3
 5. Bolag:
  Adventum, 556330-3030
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Kriminalitet
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Normbrytande beteende
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Stödboende
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • Studio III
 • Kriminalitet som livsstil
 • Psykologutredning
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A small house in a yard
 • A kitchen with a dining table
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room
 • A narrow room
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A stove top oven sitting inside of a kitchen
 • A bedroom with a bed and desk in a room
 • A bedroom with a bed and desk in a room
 • A small house in a grassy area with trees in the background
 • A path with grass in front of a house
 • A house that is parked on the side of a road
 • A small house in a yard
 • A kitchen with a dining table
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room
 • A narrow room
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A stove top oven sitting inside of a kitchen
 • A bedroom with a bed and desk in a room
 • A bedroom with a bed and desk in a room
 • A small house in a grassy area with trees in the background
 • A path with grass in front of a house
 • A house that is parked on the side of a road

Lokaler

Studievägens HVB är beläget i en grön trivsam parkmiljö i utkanten av Borlänge.

Tre fullt utrustade tvårumslägenheter är inrymda i ett litet tvåvånings trähus, som tidigare varit studentbostäder. I samma hus finns en personallägenhet med tillgänglig personal dygnet runt och gemensamhetsutrymmen där ungdomarna kan umgås med personal och varandra.

Här är det nära till både natur och stad, med buss, järnvägsstation, köpcentrum och naturreservat inom gångavstånd.

För besök av anhöriga har vi en övernattningslägenhet i staden.

Studiebesök är välkomna på enheten.

Målgrupp

I Studievägens lägenheter bor ungdomar som har svårt med gemensamt boende. 

Utifrån en långvarig omsorgsbrist i hemmet har ungdomen utvecklat en beteendeproblematik som kan ta sig uttryck i överaktivitet/passivitet, sociala färdighetsbrister, brister i nätverkskontakter, svårigheter att hantera sociala kontakter, skolfrånvaro, utagerande beteende eller självskadebeteende. Det är också vanligt förekommande med neuropsykiatriska diagnoser. 

Vi kan ta emot ungdomar med riskbruk men inte missbruk. 

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU. 

Behandling

På Studievägen förbereds ungdomen inför ett liv som vuxen, med allt vad det innebär i form av ansvar, skyldigheter och möjligheter. Här får den unge stöd i att träna på att öka sin självständighet i en trivsam, trygg och tillitsfull miljö med vuxna som goda förebilder.

Vi arbetar framför allt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på KBT . Genom att observera och tydliggöra funktionella beteenden uppmärksammar vi den unge på strategier och verktyg för att själv hantera situationer i livet].

Behandlingen går i stor utsträckning ut på social färdighetsträning, där ungdomarna i en strukturerad och förutsägbar vardag övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar.

På Studievägen HVB erbjuds alla placerade ungdomar kartläggningssamtal med legitimerad psykolog. Därefter finns möjlighet att fortsätta i enskild terapi. Utöver detta kan Studievägen erbjuda rePULSE och kriminalitet som livsstil.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi ser ungdomens nätverk som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att, där ungdomen önskar, involvera familj, god man/SFVH och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet.

Målet med behandlingen på Studievägen är att ungdomarna ska genomgå en gradvis utveckling mot självständighet och eget ansvarstagande och klara sig själv i eget boende.

Vi kan även erbjuda plats på vårt egna stödboende, Studievägen SB.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Humanas HVB har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola.

Borlänge, Falun, Säter och Rättviks kommuner har ett omfattande utbud av nationella program på gymnasienivå. Andra studiemöjligheter efter grundskolenivå erbjuds via komvux och Fornby Folkhögskola. I samma kommuner samarbetar vi också med ett flertal mindre och medelstora företag som kan erbjuda praktiktjänstgöring.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Studievägen. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver uppmuntrar vi till aktiviteter utifrån ungdomarnas egna behov och intressen – framför allt individuella, eftersom målet är att träna på sin självständighet, men någon gång i veckan anordnar vi också aktiviteter i mindre grupp.

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. 

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med en sovande jour nattetid.

De som arbetar på Studievägen har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

Vi har en anställd behandlingssamordnare med behörighet för KBT steg 1 som kan utföra enskilda samtal, bedömningar och utredningar samt handledning av personal.

Vi samarbetar vidare med Humanabolaget Cureum, som är en specialistenhet med specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri, leg psykologer, leg psykoterapeut, familjeterapeut, specialpedagoger och leg sjuksköterska. Deras psykolog är kopplad till oss för kartläggningssamtal och vidare behandling, och via dem kan vi erbjuda allt det stöd som BUP kan inom ramen för öppenvård.

Adress

Borlänge, Dalarna

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor och pojkar 18-21 år
 2. Kommun:
  Borlänge
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  3
 5. Bolag:
  Adventum, 556330-3030

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Sarah Lindgren

Verksamhetschef

A person posing for the camera

Per Jansson

Placeringskoordinator