Hem

Kontaktuppgifter

En kvinna och en pojke sitter vid ett bord och leker med lego

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 0–20 år
 2. Kommun:
  Umeå
 3. Placeringsform:
  Familjehem, Jourfamiljehem, Kraftigt förstärkt familjehemsvård
 4. Bolag:
  Humana Sociala Tjänster Sverige AB, 556658-1277
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Narkotikamissbruk
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Känsloregleringsproblematik
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Familjehem
 • Akutplacering
 • Familjehem, kraftigt förstärkt
 • Jourhem
Metod, insats och utredning
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Humanas bedömningsmanual för familjehemsutredningar
 • Ett hem att växa i
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Umeå Familjehemsvård

Vi erbjuder noggrant bedömda familjehem över hela Norrland och dygnet runt-beredskap med kunnig och erfaren personal. Viktigt för oss är helheten för barnet/ungdomen med fokus på trygghet i hemmet, fungerande skolgång och meningsfull fritid.

Kontaktuppgifter till enheten

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 0–20 år
 2. Kommun:
  Umeå
 3. Placeringsform:
  Familjehem, Jourfamiljehem, Kraftigt förstärkt familjehemsvård
 4. Bolag:
  Humana Sociala Tjänster Sverige AB, 556658-1277
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Narkotikamissbruk
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Känsloregleringsproblematik
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Familjehem
 • Akutplacering
 • Familjehem, kraftigt förstärkt
 • Jourhem
Metod, insats och utredning
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Humanas bedömningsmanual för familjehemsutredningar
 • Ett hem att växa i
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Familjehemmen

Umeå Familjehemsvård erbjuder familjehem i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland, med konsulenter som bor nära de hem de handleder.

Våra familjehem är noggrant utredda och bedömda enligt Humanas bedömningsmanual, men vi kan även använda Nya Kälvesten-metoden om så önskas. Kraven är höga både vad gäller omsorgsförmåga, bostadens utformning och att man kan ge den unge den tid som krävs. Vi rekryterar löpande nya familjehem med samma höga krav.

Det finns möjligheter till boende i stad, i mindre samhällen eller på landet. Våra familjehem har primärt rum inne i huset men i vissa fall finns “bredvidboende” i form av ett rum eller en stuga på gården.

Målgrupp

Umeå Familjehemsvård riktar sig till barn och ungdomar som av olika anledningar under en kortare eller längre tid behöver stöd och boende utanför ursprungsfamiljen. 

Det kan vara barn och unga vars föräldrar inte har förmåga att ge den omsorg som barnet behöver, men det kan också vara unga som på grund av sitt eget beteende inte kan bo kvar i sin familj. 

Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU. Vi erbjuder även kraftigt förstärkt familjehemsvård.

Arbetssätt

Placering i något av våra familjehem ger en möjlighet att etablera nya rutiner och beteendemönster i en miljö som liknar den man återvänder till efter placeringen och gör det enklare att bibehålla dessa efter hemflytt. Familjens miljö och sociala nätverk utgör grunden för en positiv inlärning och möjlighet till en nystart i livet.

Vid en familjehemsplacering hos oss ingår:

 • Ett konsulentstött familjehem
 • Handledning och utbildning till familjehemmet
 • Beredskapstelefon dygnet runt
 • Återrapportering till placerande myndighet

Vi arbetar utifrån Humanas manual TryggFam – ett arbetsstöd som är unikt i Sverige. Manualen ger systematik och kontinuitet så att arbetet genomförs med samma kvalitet över hela Humana.

Vår personal är socionomer med tidigare erfarenheter från myndighetsutövande arbete. De har en god känsla för socialtjänstens situation och kan avlasta med mycket utom själva myndighetsutövningen – till exempel att utforma ett tydligt uppdrag till familjehemmet och arbeta med vård- och genomförandeplanen.

Vi är duktiga på att matcha rätt hem med aktuellt barn/ungdom och hens behov och mål, även när det är kort om tid.

Fokus i vår handledning är trygghet i hemmet, en fungerande skolgång och en meningsfull fritid. Vi lägger stor vikt vid alliansbyggande och relationsskapande. Under placeringen finns vi med som stöd vid exempelvis nätverksträffar och möten med skola, BUP eller andra aktörer.

I vårt arbetssätt utgår vi från Humanas anknytningsbaserade program Connect. Alla våra konsulenter använder det i sin handledning till familjehemmen, som också är Connectutbildade.

Våra konsulenter har i regel inte fler än tio ärenden och hinner därför besöka hemmen minst varannan vecka, för det mesta (och framför allt i början av en placering) väsentligt oftare. Vi är också tillgängliga för uppdragsgivaren och familjehemmen under dygnets alla timmar, årets alla dagar.

Inom Humana finns många möjligheter till utökade insatser:

 • Vid mer omfattande behov så erbjuder vi kombinerade insatser i form av kraftigt förstärkt familjehemsvård, som innebär placering med stöd- eller behandlingsinsats. I samarbete med vår öppenvårdsenhet i Umeå kan vi erbjuda ett stort urval av tilläggstjänster för att stärka förutsättningarna till en hållbar placering, möjliggöra hemflytt då det är lämpligt, öka skyddet runt barnet/ungdomen och minska riskerna för sammanbrott. I många fall kan det ses som ett fullgott alternativ till HVB och institutionsvård, med skillnad att placeringen är enskild och att vi undviker omplacering för den unge.
 • Om vi identifierar behov av en annan behandlingsmodell kan vi inom Humana erbjuda både IHF och TFCO.
 • Genom ett samarbete med Cureum , Humanas enhet för psykologiska och psykiatriska insatser, kan vi erbjuda tjänster som neuropsykiatriska utredningar, samt terapi och behandlingssamtal med psykolog.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt övningar och handledning med såväl personal som familjehem.

Övergripande mål med en placering i något av våra familjehem är att uppnå trygghet i hemmet, en fungerande skolgång och en meningsfull fritid. Det ideala avslutet är att den unge kan flytta hem igen eller till eget boende. När det inte är möjligt eller lämpligt kan vi skapa vårdflätor med hjälp av Humanas breda resurser. Till exempel kan vi erbjuda stödboenden med fortsatt behandling i öppenvård eller, om familjehemsvård inte visar sig vara rätt placeringsform, placering på ett av våra HVB.

Personal

Våra familjehemskonsulenter är socionomer med flera års erfarenhet av familjehemsvård och tidigare erfarenheter från myndighetsutövande arbete. Alla har ett års handledarutbildning motsvarande högskolenivå och är utbildade Connectledare. I personalgruppen på Umeå Familjehemsvård finns dessutom behörighet för KBT steg 1 samt personal utbildad i TMO och hedersrelaterat våld. På Umeå Öppenvård har vi tillgång till egen psykolog.

Våra familjehem har generellt stor kunskap och erfarenhet när det gäller barn och unga med NPF, psykisk ohälsa, olika beteendeproblem och skydd. De genomgår Socialstyrelsens grundutbildning ”Ett hem att växa i” samt en grundutbildning i Connect med efterföljande regelbunden vidareutbildning. Handledning erbjuds månadsvis tillsammans med andra familjehem och en handledare. Genom Familjehemsportalen har de tillgång till Humanas hela utbud av webbutbildningar och -föreläsningar.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 0–20 år
 2. Kommun:
  Umeå
 3. Placeringsform:
  Familjehem, Jourfamiljehem, Kraftigt förstärkt familjehemsvård
 4. Bolag:
  Humana Sociala Tjänster Sverige AB, 556658-1277

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Will Champion posing for the camera

Niklas Svedlund

Placeringskoordinator