Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Fakta bakom IVO:s beslut och vår syn på saken

IVO beslutade den 31 januari att dra in Humana Assistans tillstånd. Humanas ledning överklagade genast då man ansåg att beslutet var felaktigt. Vi pekade inte minst på brister i beslutsunderlaget men även i förutsägbarhet, rättssäkerhet och proportionalitet i det fattade beslutet. Vi förstår att många i vår omvärld har frågor om processen och för oss som bolag är det viktigt att vara helt transparenta mot allmänheten. Förvaltningsrätten beviljade Humana inhibition och efter alla turer är det nu dags att ta ett steg tillbaka och ge mer bakgrund.

IVO lyfter framförallt tre punkter

 • 27 återkrav på sammanlagt 108 miljoner till följd av brister i verksamheten.
  IVO skriver 26 men ett av dem innehåller två återkrav.
 • 4 ärenden som gäller bristande förmåga att säkra kvaliteten i verksamheten
 • 3 ärenden gäller brister i seriositet och arbetsgivaransvar gällande utländsk arbetskraft.

I korthet anser Humana att:

 • vi som branschens största utövare tar stort ansvar i att kvalitetssäkra och utveckla vår verksamhet.
 • beslutet inte är fattat på rättssäker grund, de har inte fört en dialog med Humana på två års tid, detta trots att Humana har försökt att få till en sådan dialog.
 • det inte är proportionerligt i förhållande till de fel som eventuellt har begåtts. IVO tar till sitt starkaste vapen direkt och drar in tillståndet utan att först ha gett ett föreläggande/varning av något slag.

 

Punkt 1: Återkrav, totalt 27 stycken

 

Det finns i grunden två sorters återkrav:

 • Återkrav där anordnaren har fått för mycket pengar utbetalt
  Här är vi överens om att ersättningen ska betalas tillbaka.
 • Återkrav där Försäkringskassan anser att assistansen är felaktigt utförd
  Här är vi inte alltid överens – då prövas ärendet i domstol, eller så kommer man överens utan att ärendet når domstolen.

Fördelning av återkraven

En del i Humanas kritik av beslutet att dra in tillståndet är att det är så få av återkraven som har vunnit laga kraft. Dessutom är det flera av dem som inte riktas mot Humana utan mot kunden eller god man.

 

Fördelning av återkraven i pengar

108 miljoner är väldigt mycket pengar, men sett till Humana Assistans omsättning handlar det om tre promille under den här tiden. Majoriteten av återkraven är ännu inte avgjorda i domstol och en tredjedel av pengarna är riktade mot kund eller god man.

Det finns fusk – och hårda bedömningar

De olika återkraven skiljer sig mycket åt.

 • Vi har gjort vissa misstag, till exempel har vi utfört assistans i skolan fast vi inte borde – det betalas tillbaka direkt eftersom vi är överens.
 • Vid en av våra egna internkontroller upptäckte vi att en tjänsteperson systematiskt fuskat i maskopi med en assistentgrupp. Det anmälde vi själva, men det finns ändå med bland återkraven.
 • Bland de som riktar sig mot kund så finns det kunder som anses ha överdrivit sina behov. Där finns samtidigt också en person som beviljades assistans 1997. Sedan dess har Försäkringskassan gjort flera omprövningar och Försäkringskassan har beviljat assistans på nytt – fram till för några år sedan. Nya hårdare regler gjorde att Försäkringskassan inte bedömde att personen borde haft assistans från början, och anser därför att pengarna ska betalas tillbaka – trots att det är de som har fattat beslutet om assistans.

 

Sedan 2019 handlar det om 40 miljoner i återkrav där vi inte varit överens

Återkraven har vunnit laga kraft och påminner om de 67,5 miljoner som IVO lyfter i sitt underlag som ännu inte har vunnit laga kraft.

 

Punkt 2: Ärenden som gäller bristande förmåga att säkra kvaliteten - 4 st

 • I sitt underlag lyfter IVO fyra ärenden sedan 2018 där man har utrett brister verksamheten. IVO har i alla dessa ärenden godtagit de åtgärder som Humana assistans har vidtagit och sedan avslutat ärendena.
 • Att det uppstår brister i en verksamhet är naturligt, det viktiga är att brister analyseras och åtgärdas. Trots att IVO har stängt sin granskning har Humana Assistans vidtagit ytterligare åtgärder för att säkra kvaliteten i verksamheten.
 • IVO:s agerande antyder att det inte över huvud taget får förekomma brister i en verksamhet vilket skulle göra det omöjligt att bedriva personlig assistans. De verkar också mena att en avslutad granskning inte kan anses stängd. Det riskerar också skapa en kultur där det inte uppmuntras att anmäla avvikelser vilket vi menar vore farligt.

 

Punkt 3: Brister i seriositet och arbetsgivaransvar gällande utländsk arbetskraft

Det handlar om tre ärenden sedan 2019. En av de tre personerna påbörjade aldrig sin anställning, de andra två hade arbetstillstånd hos tidigare arbetsgivare i Sverige, på grund av administrativa missar skickades aldrig rätt papper in.

Detta är misstag från Humanas sida, men det handlar inte om ”arbetskraftsimport” där personer utanför EU/EES beviljats arbetstillstånd på grund av en anställning hos Humana. Humana har sedan 2012 en policy att inte anställa personer utanför EU/EES.

Humana klandras även för att assistenter har arbetat när de fått sjukpenning

Under 2020 konstaterar Försäkringskassan att personliga assistenter har anmält att de är vabbat eller varit sjuka samtidigt som de jobbat vid mer än fyra tusen tillfällen. Att det bara är 2,5 promille av de totala arbetspassen spelar ingen roll, detta är fusk som inte är acceptabelt. Det är ett problem i alla branscher och tyvärr har inte Humana någon möjlighet att ta reda på om de sjukanmält sig när de jobbar. Däremot har Försäkringskassan det. Det är en situation som är unik på så sätt att Försäkringskassan både betalar ut sjukpenning och assistentens lön (via Humana). Humana har bett Försäkringskassan som har alla siffror att samköra registren. De hänvisar till att de inte kan göra det utifrån sekretess, hur vi ska göra i stället är oklart, vi är dock överens om att vi vill komma till rätta med fusket.


 

Kritik från en kommun

I ett av de ärenden IVO lyfter menar en kommun att Humana har pressat dem för att få mer assistans. Vi delar inte den bilden. Det var en kund på korttidsboende med behov dygnet runt som beviljades 22 timmar i beslutet. Gode man ville då inte att Humana skulle starta assistansen eftersom kunden inte kunde vara själv två timmar per dygn. Kommunen svarade att beslutet gäller trots ett uppenbart fel men vi startade ändå inte assistansen utifrån att vi arbetar på uppdrag av kunden/god man.

I ett annat ärende från samma kommun beviljade man kunden assistans med många korta insatser sett över dagen på ett sätt som mer påminde om hemtjänst. Det skulle inte ge god kvalitet i assistansen och med hänsyn till det startade vi inte assistansen. Kommunen upplever att vi har pressat dem. 

Avtal sagts upp med för kort varsel

Humana kritiseras för att vid två tillfällen ha sagt upp avtal med kund med för kort uppsägningstid, i ett fall en uppsägning på tre veckor, i ett annat sex veckor. Humana har dokumenterat att vi har varskott kommunen men de uppfattar att vi varskodde dem för sent. Som referens ansåg IVO att det var möjligt att stänga ner Humanas verksamhet på tio dagar.

Humana har inte tillhandahållit vikarier tillräckligt snabbt

En kund har inte fått sina behov tillgodosedda på grund av detta vilket är helt korrekt. Det var under pandemin vilket är en förklaring men inte en ursäkt.


 

Sammanfattning

 • Humana har saknat en dialog och mer transparens från IVO:s sida under processen.  
 • Merparten av återkraven har inte vunnit laga kraft
 • Beslutet är inte fattat på rättssäker grund
 • Beslutet är inte proportionerligt i förhållande till de fel som eventuellt har begåtts.

 

Föreläsning med vår chefsjurist Josefin - svar på tal

 

Ingen rök utan eld, eller? Fakta bakom IVO:s beslut och vår syn på saken (01:04:58)

 

Föreläsningen riktar sig till intresserad allmänhet, media/ledarskribenter, politiker myndigheter och handläggare det vill säga den är öppen för den som är intresserad. Humana Assistans chefsjurist Josefin Mikaelsson ansvarar för föreläsningen och blir intervjuad av Jonatan Arenius som har arbetat med kommunikation på Humana sedan 2006.

Sidans innehåll

Sidans innehåll

Stäng innehållsförteckning