Hem

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter

Alltför få kommuner lyssnar på utsatta barn

Publicerad: 2018-02-01

Knappt tre av tio kommuner utvärderar barns och ungas egna upplevelser av socialtjänstens beviljade insatser. Fler än fyra av tio kommuner klarar inte heller av att slutföra utredningar. Inom ramen för den lagstadgade fyramånadersgränsen i socialtjänstlagen. I kommuner med långa utredningstider riskerar de utsatta barnen och deras behov av omsorg och stöd att påverkas negativt. Det framgår av Humanas och Rädda Barnens Barnbarometer 2017, där kommuners arbete med utsatta barn och unga har undersökts.

– Barn ska inte drabbas för att kommunens utredningar tar för lång tid. Barnen måste höras och prioriteras. Vår undersökning pekar på att hög arbetsbelastning är det främsta skälet till att barnutredningar drar ut på tiden. Det är kommunernas ansvar att värna om varje barns rätt till liv och utveckling, trygghet och skydd, säger Ola Mattsson, chef Sverigeprogrammet Rädda Barnen.

Humanas och Rädda Barnens Barnbarometer bygger på en enkät där 169 kommuners arbete med utsatta barn och unga har undersökts. Personalomsättningen tycks ha minskat något. Men den är fortfarande hög. Två av tre kommuner har en personalomsättning på minst 11 procent. Resultaten visar att socialtjänsten har svårt att tillgodose de ungas rättigheter. Av de kommuner som har angett att utredningstiderna har tagit längre tid än fyra månader. Så uppger två av fem att det har skett mer än elva gånger under de senaste två åren. Det betyder att ett stort antal kommuner har svårt att klara lagkravet. Vilket också riskerar påverka kvaliteten på stödet som beviljas barnen. Kommunerna uppger att det, tillsammans med den höga arbetsbelastningen, beror på bristande samverkan med andra instanser inom och utanför kommunen. Det kan handla om instanser såsom barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomshem och annan tvärprofessionell specialiserad vård och behandling.

Sju av tio kommuner saknar ett systematiskt sätt att utvärdera hur barn och unga upplever de insatser som berör dem. Detta tillsammans med socialtjänstens långa utredningstider och hög personalomsättning gör det svårt fokusera på barnen och deras bästa. I slutändan förstärker dessa brister sårbarheten av att vara utsatt som barn. Vikten av att bli sedd och hörd av samhället som ska ta hand om en.

– Kommunernas socialtjänster måste ges bättre möjligheter att lyssna in barnen. Brukarenkäter och andra utvärderingar finns, men främst för vuxna. I vår undersökning ser vi att många kommuner inte prioriterar. Något så väsentligt och förtroendeskapande som utvärderingar där barnets röst hörs. Utsatta barn ska aldrig behöva känna sig förbisedda. Särskilt när det handlar om deras hälsa, säger Claus Forum, affärsområdeschef Humana Individ och Familj.

Humana och Rädda Barnen har tagit fram fem förslag till hur arbetet med utsatta barn kan förbättras. För att få barnens röster hörda och deras rättigheter tillvaratagna. Kommuner behöver bland annat ta fram rutiner för utvärderingar av insatser. Där man systematiskt lyssnar in barnen för att säkra att deras behov är tillgodosedda. Men också för att de ska känna förtroende för personalen de möter.

Därutöver finns det ett behov av att öka samverkan mellan olika instanser och utöka resurserna för att korta ner utredningstiden. Här hittar du hela rapporten och de fem åtgärdsförslagen:

Barnbarometern 2017


För mer information kontakta:

Caroline Almgren
marknadschef Humana Individ och Familj
070-520 26 55
caroline.almgren@humana.se

Carl Lagerqvist
presschef Rädda Barnen
073-355 34 33
carl.lagerqvist@rb.se