Hem

Kontaktuppgifter

A dining room table

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 15-25 år
 2. Placeringsform:
  HVB
 3. Antal platser:
  10
 4. Bolag:
  Orana, 556353-3966
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Specialistpsykiatri
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Relationsproblematik
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hedersproblematik
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Mindfulness
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Psykologutredning
 • Psykoterapi
 • Terapi
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • BUAS - barn och unga med sexuella beteendeproblem
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Sverige

Orana Christianstad

Vi erbjuder ett trapphusboende för behandling och utredning av ungdomar med svår psykiatrisk problematik. Här kan ungdomen själv kontrollera graden av social interaktion i takt med förvärvade färdigheter. Vid behov finns möjlighet till en till en-behandling.

Kontaktuppgifter till enheten

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 15-25 år
 2. Placeringsform:
  HVB
 3. Antal platser:
  10
 4. Bolag:
  Orana, 556353-3966
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Specialistpsykiatri
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Relationsproblematik
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hedersproblematik
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Mindfulness
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Psykologutredning
 • Psykoterapi
 • Terapi
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • BUAS - barn och unga med sexuella beteendeproblem
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A dining room table
 • utemöbler
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room with a hard wood floor
 • A piano in a room
 • A dining room table
 • utemöbler
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room with a hard wood floor
 • A piano in a room

Lokaler

Orana ligger mitt i Kristianstads centrum – en fördel då många av våra ungdomar kommer från storstäder och här kan träna på sociala färdigheter i sin normala miljö. Centrumläget innebär dessutom närhet till såväl skola som praktik.

Orana Christianstad är ett trapphusboende med fem en- och tvårumslägenheter samt tre rum inrymda i två fastigheter. Här ges möjlighet att på ett mjukt sätt träna på social interaktion utan att direkt placeras i en tätare gemenskap. Vi har även tre lägenheter avsedda specifikt för utsluss på annat ställe i centrala Kristianstad.

Alla lägenheter är rymliga och fullt möblerade men man får gärna göra sitt rum personligt med egna saker som är viktiga. Husdjur är tillåtna i de tre lägenheter som är avsedda för utsluss.

Lägenheterna har alla anknytning till en trivsam innergård med stor uteplats som utgör en lugn oas mitt i centrum. Utöver den egna lägenheten har alla klienter samt personalen dessutom tillgång till en gemensam stor lägenhet. Där ryms kök, där all mat lagas från grunden, vardagsrum, ett kreativt rum för målning och musik, yogarum och personalutrymmen, men också två sovrum för ungdomar som kan behöva mer närhet till personal. I den stora lägenheten äter man gemensamma måltider och umgås, till exempel tittar på TV.

Besök av nära anhöriga föregås av planering tillsammans med ungdomens team och eventuellt socialsekreterare. Vid korta besök får man gärna visa sitt rum och hur man bor, medan längre besök av hänsyn till övriga boende förläggs utanför Orana. Vid längre vistelse finns möjlighet för anhöriga att låna en övernattningslägenhet i staden.

Vi ordnar alltid studiebesök innan placering.

Målgrupp

Vi arbetar med behandling och utredning av ungdomar med svår psykiatrisk problematik, som kan ta sig uttryck i till exempel:

• Självskadebeteende och andra destruktiva beteenden
• Ångestproblematik såsom panikångest, tvång, social fobi och PTSD
• Suicidförsök
• Depression
• Ätstörning
• Personlighetsstörningar

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU. Vid misstänkt neuropsykiatrisk problematik kan vi på uppdrag av placerande socialtjänst utföra en fullständig neuropsykiatrisk utredning.

Behandling

På Orana Christianstad har vi genom åren byggt en fungerande behandlingsmetod med efterföljande utsluss och eftervård. Vårt moderna trapphusboende skapar möjligheter att träna på färdigheter man behöver i ett eget boende samtidigt som ungdomen ges möjlighet att själv kontrollera graden av social interaktion och stegvis öka den i takt med förvärvade färdigheter. Oftast påbörjas behandlingen med boende i ett av rummen, där personal finns närmare i huset om problem uppstår. Beroende på bland annat mående, färdigheter och ålder kan man börja bo direkt i lägenhet. Våra utvärderingar visar att de klienter som går igenom hela programmet (inskrivning – utsluss – eftervård) har de bästa resultaten och att resultaten i de flesta fall är bestående över tid.

Alla har sitt eget team kring sig, som planerar det praktiska tillsammans med ungdomen. Det är en trygghet och blir tydligare för ungdomen vem man kan vända sig till, även om all personal förstås också stöttar och hjälper till. I teamet ingår alltid en terapeut och två behandlingspedagoger.

Vid behov finns möjlighet till en till en-behandling, med personal boende i lägenheten.

Vi arbetar framför allt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på DBT. Genom att observera och tydliggöra funktionella beteenden uppmärksammar vi den unge på strategier och verktyg för att själv hantera situationer i livet.

Varje vecka har ungdomen samtal med sin terapeut, som också är teamledare. Varje vecka har vi också träning i en DBT-grupp där man tränar på färdigheter inom fyra områden: medveten närvaro (”mindfulness”), att skapa goda relationer, att hantera känslor och att stå ut när det är svårt. I grupperna ingår både teori (undervisning), praktik (till exempel rollspel och diskussioner) och hemuppgifter. Individanpassad ADL utövas även i det dagliga arbetet.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Orana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Det kan vara önskvärt att ungdomens nätverk deltar i klientens behandling. Detta för att ungdomen ska få ett så bra bemötande som möjligt och eventuellt fortsatt behandling när det är dags för utskrivning. Men också för att skapa och bibehålla en fungerande relation med anhöriga. Därför arbetar vi med att involvera vårdnadshavare, familj, god man/SFVH och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet.

Den övergripande målsättningen med behandlingen på Orana Christianstad är att ungdomen ska tillgodogöra sig strategier och färdigheter för olika situationer och klara sig så självständigt som möjligt.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Orana har tre specifika utslusslägenheter i centrala Kristianstad för egen boendeträning. Under utslussning och eftervård fortsätter ungdomen att träffa en terapeut som tidigare, ungefär en gång i veckan. Behandlingen blir oftast mer intensiv under utslussningsperioden eftersom det är nu man övar på att bo i eget boende och möta högre krav, och kan behöva stöd i hur man ska hantera de problem som man möter dagligen. Ungdomen har också möjlighet att vara på Orana vissa dagar och delta i gemensamma aktiviteter och gruppträningar.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Humanas HVB har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola. Orana ett gott samarbete med Kristianstads skolor för att tillgodose ungdomens behov – grundskola eller gymnasieskola men även individanpassad skolgång eller specialskola. Vi har också ett gott samarbete med kommunala verksamheter och samt privata aktörer för att hitta praktikplatser.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Orana Christianstad. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen. Alla aktiviteter bekostas av Orana och ungdomen har alltid tillgång till behandlingspersonal som ger stöttning och närvaro.

Alla som bor på Orana har ett individuellt anpassat veckoschema som gör det lätt att hålla struktur i vardagen. Ungdomen planerar själv eller tillsammans med personal hur veckan ska se ut. Så här kan en dag se ut:

• Frukost
• Skola på förmiddagen
• Lunch
• Samtal med terapeut på eftermiddagen/gruppträning DBT
• Tvätt av kläder/städning av rum
• Åka och träna/utflykt
• Kvällsmat
• Titta på TV eller vila på rummet

Vi har även olika forum för insikter i sin egen problematik, värdegrundsfrågor och livskunskap.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med en sovande natt (vaken vid behov).

De som arbetar på Orana Christianstad har en gedigen erfarenhet av att arbeta med målgruppen, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt. På Orana Christianstad finns även två terapeuter med KBT steg 1-utbildning och vi har personal utbildad inom familjebehandling. Sjuksköterska är knuten till verksamheten för medicinska frågor.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Adress

Sverige

Driton Rama

Föreståndare & verksamhetschef

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 15-25 år
 2. Placeringsform:
  HVB
 3. Antal platser:
  10
 4. Bolag:
  Orana, 556353-3966

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Driton Rama

Föreståndare & verksamhetschef

Erica Pettersson Wentzel

Placeringskoordinator

Liknande verksamheter