Hem

Kontaktuppgifter

Humana leder vägen för kvalitetssäkrade HVB-hem

Publicerad: 2024-02-28

Humanas verksamheter K Rehab i Älvkarleby och Team J-son i Jönköping är bland de första i Sverige att certifieras enligt den nya standarden för HVB SS 41000. En standard som gör det möjligt att kvalitetssäkra HVB-hem.

I Sverige finns det över 800 HVB-verksamheter (hem för vård eller boende). 2018 lanserade Svenska institutet för standarder, SIS, en standard med uppdrag att säkra kvaliteten på HVB-verksamheter. Standarden som tagits fram är det första inom branschen och består av ett flertal kapitel som bland annat undersöker verksamheternas informationsflöden, mötesstruktur och personalens utbildningsnivå. Dessutom undersöks huruvida verksamheternas metoder är evidensbaserade och målgruppsanpassade.

En certifiering för bedömning av kvaliteten inom HVB-verksamheter har varit efterfrågad och kan fungera som ett komplement till de granskningar som genomförs av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Humana har tillsammans med över tjugo företag, organisationer och kommuner varit delaktiga i att ta fram standarden.

Certifieringsprocessen inleds i augusti 2023

I augusti förra året fick Malin Tidbeck, Interncontroller hos Humana, i uppdrag att förbereda K Rehab och Team J-son för certifiering av standarden. Varannan vecka arbetade hon tillsammans med verksamheterna med ett specifikt kapitel ur certifieringsordningen, där hon ställde frågor som personalen på verksamheterna fick besvara och bevisa. Enligt Malin är det spårbarhet som varit ledordet.

– Det vi säger att vi gör ska synas, och vi måste kunna visa det. Det har vi jobbat med konsekvent under förberedelserna, menar Malin.

I en certifieringsprocess blir det tydligt för verksamheterna vilka områden som ska ingå i begreppet kvalitet och därmed fokuseras på. Emelie Ivebäck, verksamhetschef för Team J-son i Jönköping, menar att en standard för god kvalitet är viktig, eftersom begreppet tenderar vara subjektivt och tolkas olika i olika verksamheter.

– Vad innebär det egentligen att som verksamhet ha en god kvalitet? Det är svårdefinierat. Nu finns en certifieringsordning att följa vilket konkretiserar begreppet och därmed ger oss ett verktyg och en guidning i kvalitetsarbetet, säger Emelie. 

Certifieringen – ett inlägg i debatten

I samhället pågår det ständigt diskussioner och debatter kopplade till HVB-verksamheter. I många fall är frågor rörande säkerheten och tryggheten för de boende på HVB centrala, och det finns ett stort intresse för att ta del av åtgärder som ska förhindra våld, missbruk och andra former av kränkningar. Debatten rör också kompetens och utbildning, eftersom välutbildade och kompetenta medarbetare är avgörande för att kunna erbjuda relevant vård och stöd till de boende.

Den oro som finns kopplat till utmaningar inom HVB-verksamheten är något som Humana vill lyfta och uppmärksamma. En del i att leda arbetet inom branschen har varit att delta i skapandet och formandet av certifieringen. Med certifiering tillkommer externa kontroller av verksamheterna i syfte att klargöra att arbetet fortsatt håller hög kvalitet och arbetar utifrån standarden. Det är viktigt att kunna känna en trygghet för den verksamhet man placerar och placeras inom, vilket Emelie Ivebäck upplever som ett resultat av certifieringen.

– Vi hoppas att den här standarden kan minimera oseriösa aktörer. Socialtjänsten får mer information kring enheten de placerar på, och certifieringen skapar en bättre säkerhet kring vad man kan förvänta sig av verksamheten, säger Emelie.

Avvikelserna är en nyttig lärdom

Team J-son i Jönköping och K Rehab i Älvkarleby har redan innan certifieringsprocessen inleddes varit två välfungerande verksamheter med goda arbetssätt och metoder där det alltid funnits en hög ambition att arbeta med god kvalitet. Verksamheterna fick en mindre avvikelse för värdegrundsarbetet och en för sammanställning av data på aggregerad nivå.

– Avvikelsen kring värdegrundsarbetet innebär att vi behöver tydliggöra hur vi arbetar med värdegrunden kopplat till våra klienter. Detta arbete kommer att vara nyttigt för hela Individ och familj men också för Humana som helhet, förklarar Malin Tidbeck.

Trots avvikelserna menar Annica Björkman och Emelie Ivebäck att processerna flutit på bra utan några specifika hinder. Medarbetarna fick visa på sin kunskap och berätta om rutiner och riktlinjer för att tydliggöra spårbarhet vilket var positivt. Genom att följa kvalitetsledningssystemet och årshjulet får verksamheterna en djupare förståelse för vad som förväntas av verksamheten. Har verksamheten en systematik i kvalitetsarbetet ger det verksamheten en stor vinst i flera avseenden.

Ett bevis för medarbetare och utomstående

Möjligheten att certifiera HVB-verksamheter är inte bara positiv för den specifika enheten utan för branschen i stort menar Annica Björkman, verksamhetschef för K Rehab i Älvkarleby. Annica Björkman och Emelie Ivebäck är båda stolta över sina verksamheter och menar att certifieringarna var välförtjänta.

– Jag är stolt över att kunna säga att vi faktiskt är duktiga på det vi gör. Det är ett bevis för medarbetare och utomstående att vi gör ett fantastiskt jobb – varje dag, säger Annica.

Emelie menar att certifieringen blir ett kvitto för personalen för det goda arbete de utför.

– Det vill jag verkligen trycka på, för det är medarbetare som gör det här möjligt. Vi kan ha hur mycket rutiner som helst, men om ingen följer dem eller förstår värdet i att följa dem så tappar rutinerna helt sin funktion. 


För mer information, kontakta: 

Amelie Gustafsson 
Kommunikationschef 
amelie.gustafsson@humana.se