Hem

Kontaktuppgifter

Behandlingsfamilj samtalar och ler.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga vuxna och vuxna från 17 år
 2. Kommun:
  Helsingborgs kommun
 3. Placeringsform:
  Familjehem, jourfamiljehem, kraftigt förstärkt familjehemsvård, öppenvård
 4. Bolag:
  Humana KBT Mälardalen AB
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Psykisk ohälsa
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Normbrytande beteende
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • OCD/Tvång
 • Skydd
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Familjehem
 • Stödboende
 • Öppenvård
 • Akutplacering
 • Familjehem, kraftigt förstärkt
 • Jourhem
Metod, insats och utredning
 • Connect
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Metadon-behandling
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • CPU - Cannabis Program för Ungdomar
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Kriminalitet som livsstil
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • HAP - Haschavvänjning
 • Kriminalitetsprogram B12
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU
 • LVM §27
 • Kontraktsvård
 • Vårdvistelse (Kval §56)

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Helsingborg Familjehemsvård

Helsingborg Familjehemsvård riktar sig till ungdomar och vuxna med missbruksproblematik, kriminalitet och psykisk ohälsa. Vi välkomnar placeringar enligt SoL, LVU, LVM och KVV. Här erbjuds konsulentstödd familjehemsvård där öppenvård kan erbjudas samt placering i halvvägshus i enskilt boende.

Kontaktuppgifter till enheten

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga vuxna och vuxna från 17 år
 2. Kommun:
  Helsingborgs kommun
 3. Placeringsform:
  Familjehem, jourfamiljehem, kraftigt förstärkt familjehemsvård, öppenvård
 4. Bolag:
  Humana KBT Mälardalen AB
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Psykisk ohälsa
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Normbrytande beteende
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • OCD/Tvång
 • Skydd
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Familjehem
 • Stödboende
 • Öppenvård
 • Akutplacering
 • Familjehem, kraftigt förstärkt
 • Jourhem
Metod, insats och utredning
 • Connect
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Metadon-behandling
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • CPU - Cannabis Program för Ungdomar
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Kriminalitet som livsstil
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • HAP - Haschavvänjning
 • Kriminalitetsprogram B12
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU
 • LVM §27
 • Kontraktsvård
 • Vårdvistelse (Kval §56)

Familjehemmen

Vi erbjuder professionell familjehemsvård och öppenvård i södra Sverige och vid familjehemsplacering enligt vårt konceptavtal ingår öppenvård.

Våra familjehem är noggrant utredda och bedömda med höga krav på omsorgsförmåga, bostadens utformning och att man kan ge den tid som krävs. Vi rekryterar löpande nya familjehem med samma kravbild.

Det finns möjligheter till boende i stad, i mindre samhällen eller på landet. I våra familjehem bor man antingen i rum inne i huset eller i ett “bredvid boende” i form av ett rum eller ett fristående hus på tomten.

Målgrupp

Helsingborg Familjehemsvård riktar sig till ungdomar och vuxna med missbruksproblematik, kriminalitet och psykisk ohälsa. Vi tar emot placeringar enligt SoL, LVU, LVM och KVV. Vi erbjuder konsulentstödd familjehemsvård där öppenvård kan erbjudas samt placering i halvvägshus i enskilt boende. Vid en familjehemsplacering enligt vårt konceptavtal ingår öppenvård.

Arbetssätt

Vi erbjuder en strategisk genomförandeplan indelad i tre steg. Målsättningen är att samtliga steg genomförs inom ett år.

 • Steg 1 – inflyttning, relationsskapande och kartläggning
 • Steg 2 – behandlingsfas
 • Steg 3 – generaliseringsfas, utsluss och vårdfläta

Steg 1 varar cirka 4-6 veckor. Under denna period görs kartläggning för lämplig insats och en genomförandeplan upprättas utifrån identifierade behov och vårdplan.

Behandlingsfasen - steg 2, Helsingborg Familjehemsvård består av konsulentstödd familjehemsplacering med social rehabilitering och pågår cirka 6 månader. Den kan kombineras med behandlingsinsatser som anpassas efter klientens behov, där nya färdigheter tränas och praktiseras i vardagen. Kombinationen familjehemsvård och öppenvård kan liknas vid en placering på ett HVB, med skillnaden att placeringen är enskild.

steg 3 sker fortsatt förberedelse mot ett självständigt liv i form av sysselsättning och utsluss mot relevant boende. Boendeform kan variera utifrån klientens behov. Exempel på detta kan vara eget boende alternativt något av Humanas egna boendeformer.

Vid en familjehemsplacering hos oss ingår:

 • Ett konsulentstött familjehem där öppenvård kan erbjudas
 • Handledning och utbildning till familjehemmet
 • Beredskapstelefon dygnet runt
 • Återrapportering till placerande myndighet

Vi har lång erfarenhet av samarbete med socialtjänst samt kriminalvård, och genomför placeringen enligt uppdrag från aktuell uppdragsgivare.

Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder med tyngdpunkt på CRA. Detta innebär en drogfri återanpassning till samhället, eller i alla fall en möjlighet till detta. Till behandlingen finns ett urval av tilläggstjänster såsom Community reinforcement approach (CRA+ACRA), Återfallsprevention (ÅP), Humanas kriminalitetsprogram B12, kurs i ångesthantering, traumaanpassad yoga (TAY) och färdighetsträning utifrån DBT. Vi tar emot klienter med pågående LARO-behandling och samarbetar då med ansvarig LARO-mottagning.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt övningar och handledning med såväl personal som familjehem.

Övergripande mål med en placering i något av våra familjehem är att hitta fungerande rutiner i vardagen och utifrån sina egna förutsättningar börja forma ett självständigt drogfritt liv samt utan kriminalitet.

Personal

Våra familjehemskonsulenter har alla flera års erfarenhet av familjehemsvård. Samtliga konsulenter genomgår en ettårig handledarutbildning motsvarande högskolenivå och har en gedigen erfarenhet av missbruksproblematik, kriminalitet och psykisk ohälsa.

Våra familjehem har också stor kunskap och erfarenhet när det gäller missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Handledning erbjuds månadsvis tillsammans med andra familjehem och en handledare. Genom Familjehemsportalen har de tillgång till Humanas hela utbud av webbutbildningar och föreläsningar.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Unga vuxna och vuxna från 17 år
 2. Kommun:
  Helsingborgs kommun
 3. Placeringsform:
  Familjehem, jourfamiljehem, kraftigt förstärkt familjehemsvård, öppenvård
 4. Bolag:
  Humana KBT Mälardalen AB

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Johanna Terzi

Behandlingssamordnare

Intresserad av att bli familjehem?